01 augustus 2017

Haat en nijd, of toch niet? Dit gebeurt ook in Israël!!


Courtesy: The Hadassah Spokesperson

Israëlische verpleegkundige geeft Palestijnse baby de borst nadat zijn moeder ernstig gewond raakte bij een ongeluk.

Een Israëlische verpleegster en een Palestijnse familie hebben samengewerkt om een ontroostbare baby te kalmeren.

Op 2 juni werd Yamen, een 9 maanden oude baby uit Hebron, met spoed naar de noodzaal in het medische centrum van Hadassah Ein Kerem in Jeruzalem gebracht. De ouders van de zuigeling waren betrokken geweest bij een afschuwelijke botsing met een bus op de Westelijke Jordaanoever, waarbij zijn vader omkwam en en zijn moeder met een hoofdletsel had. Yamen, die op het moment van het ongeval in zijn autozitje was vastzat, overleefde met slechts kleine verwondingen - en hij had honger.

Toen de verpleegster Ola Ostrowski-Zak in het ziekenhuis aankwam voor haar nachtwisseling in de eerste hulppost, trokken Yamen’s hectische tantes haar apart. Het met borstvoeding grootgebrachte kind schreeuwde al zeven uur terwijl hij weigerde om een fles te nemen en ze wilden weten of Ostrowski-Zak iemand kon vinden om voor hem te zorgen.

Ostrowski-Zak had een beter idee: ze zou het zelf doen. 'Dat was mijn eerste instinct,' vertelt Ostrowski-Zak Today. 'Ik dacht bij mezelf,' ik moet deze baby helpen. ‘' Haar aanbod liet de tantes sprakeloos achter. Later knuffelden ze Ostrowski-Zak en zeiden dat ze geen Joodse vrouwen kenden die zouden hebben gedaan wat ze deed.

"Ik was emotioneel over deze verdrietige aanname," zei Ostrowski-Zak, die een 18 maanden oude zoon Ayam heeft. 'Ik weet dat iedere Joodse moeder hetzelfde zou hebben gedaan.'

De hysterische baby ontspant - net zoals zijn tantes - zodra Ostrowski-Zak hem op haar borst heeft gezet. "Ik voelde een unieke verbinding met hem," zei ze. "Het voelde me vrijwel gelijk aan het voeden van mijn eigen zoon Ayam."


Hadassah Spokesperson Department Nurse Ola Ostrowski-Zak with 9-month-old Yamen, whose parents were in a horrific car accident.

Intussen stopte de vriendelijkheid niet met Ostrowski-Zak.

Voordat haar dienst ten einde was heeft ze via een facebookpagina gevraagd om vrijwilligers om over te nemen, per Ynetnews. In slechts twee uur kreeg ze meer dan duizend likes en reacties van vrouwen die bereid waren om meer dan 70 mijl te rijden, zodat Yamen zou kunnen eten. "Dit verhaal vertegenwoordigt het echte Israël," vertelt Ostrowski-Zak Today. 'Elke moeder in Israël zou hem hebben geholpen. De menselijke verbinding is erg sterk.

Yamen werd na twee dagen ontslagen. Zijn moeder blijft nog in kritieke maar stabiele conditie.

Israeli nurse breastfeeds Palestinian baby boy after his mom critically injured

An Israeli nurse and a Palestinian family worked together to soothe an inconsolable baby boy.

On June 2, Yamen, a 9-month-old from Hebron, was rushed to the emergency room at Hadassah Ein Kerem Medical Center in Jerusalem. The infant’s parents had been involved in a horrific collision with a bus in the West Bank, which left his father dead and his mother with a critical head injury. Yamen, who was restrained in his car seat at the time of the accident, survived with only minor injuries — and he was hungry.

When nurse Ola Ostrowski-Zak arrived at the hospital for her night shift in the emergency room, Yamen’s frantic aunts pulled her aside. The exclusively breastfed child had been crying for seven hours while refusing to take bottle and they wanted to know if Ostrowski-Zak could find someone to nurse

Ostrowski-Zak had a better idea: she would do it herself. “That was my first instinct,” Ostrowski-Zak tells TODAY. “I thought to myself, ‘I must help this baby.’” Her offer left the aunts speechless. Later, they hugged Ostrowski-Zak and explained they didn’t know of any Jewish women who would have done what she did.

“I was emotional about this sad assumption,” said Ostrowski-Zak, who has an 18-month-old son, Ayam. “I know any Jewish mother would have done the same.”

The hysterical baby relaxed — and so did his aunts — as soon as Ostrowski-Zak put him on her breast. “I felt a unique connection with him,” she said. “It felt pretty similar to feeding my own son Ayam.”

Meanwhile, the kindness didn’t stop with Ostrowski-Zak.

Before her shift ended, she posted to an Israeli Facebook page asking for volunteers to take over, per Ynetnews. In just two hours, she received more than a thousand likes and responses from women who were willing to drive more than 70 miles so that Yamen would be able to eat. “This story represents the real Israel,” Ostrowski-Zak tells TODAY. “Any mother in Israel would have helped him. The human connection is very strong.”

Yamen was discharged after two days. His mother remains remains in critical but stable condition.

Source: http://www.today.com/parents/israeli-nurse-breastf...