02 augustus 2017

​Eerste Duitse stad staat op het punt om ANTI-BDS wet aan te nemen.


München wetgevers verklaren boycotbeweging antisemitisch.


De gemeenteraadsleden van de twee grootste partijen in München - de hoofdstad van de Duitse Beierse Staat - hebben in juli een wetsontwerp tegen de financiering van BDS en tegen de steun voor BDS-activiteiten ingediend.

“De rekening zal aangenomen worden omdat de CSU [Christian Social Union] en de SPD (Social Democratische Partij) gezamenlijk regeren en de meerderheid hebben de gemeenteraad”, vertelde een woordvoerder van de Joodse gemeenschap The Jerusalem Post.

De wetgeving, getiteld "Tegen elke vorm van antisemitisme - Geen samenwerking met de antisemitische BDS (boycot, desinvestering, sanctie) beweging" zal naar verwachting na de zomervakantie worden goedgekeurd.

Volgens het wetsvoorstel zal de gemeente "geen plaats bieden voor BDS-campagnes, evenementen, tentoonstellingen of demonstraties die de doelstellingen van BDS nastreven."

Bovendien staat in de wetgeving dat het “geen evenementen in de vorm van subsidies aan groepen" ondersteunt die voor BDS pleiten.

De wetgevers van de CDU en SPD hebben gezegd dat de wet gerechtvaardigd is vanwege wijdverspreid modern antisemitisme in Duitsland gericht op de Joodse staat.

De leden van de raad merken op dat een recente federale overheidsrapport over antisemitisme laat zien dat 40% van de Duitsers Israël-gerelateerde antisemitische standpunten houden.

‘Noch de doelstelling van de BDS-campagne of de antisemitische propaganda die het met zich meebrengt is verenigbaar met een democratische, respectvolle stadsmaatschappij’, schreven de negen gemeenteraadsleden.

Het wetsvoorstel beschuldigt de anti-Israëlische NGO “Joods-Palestijnse Dialooggroep München” voor de antisemitisme in verband met de steun van de internationale BDS-beweging. Het pro-BDS-verzoekschrift ondertekend door de JPDG beschuldigde Israël van "etnische zuivering".

De JPDG reageerde niet onmiddellijk op een Post-persquery.

Charlotte Knobloch, de president van de joodse gemeenschap van München, prees de leden van de gemeenteraad voor "een enorm belangrijk initiatief" dat dringend nodig was.

Knobloch, een overlevende van de Holocaust, zei: “BDS is antisemitisch" en bedrieglijk omdat het "vermomd is als consumentenbescherming, of bescherming van mensenrechten en vrouwenrechten".

Een door München-gefinancierd cultureel centrum - Eine Welt Haus - wordt geconfronteerd met een verlies aan financiering door zijn steun voor de naar verluid anti-semitische BDS-groep “Salam Shalom.” De stad levert 372.000 euro aan het Eine Welt Haus.

Dominik Krause, gemeenteraadslid van de Groene Partij, samen met de CSU-raadslid Marian Offman, dienden in juli hun ontslag in van de raad van adviseurs van Eine Welt Haus eind juli vanwege de Joodse haat bij de culturele instelling.

Offman zei dat de reden waarom hij was weggaat “onverdraaglijk antisemitisme” is, volgens een artikel in de Abendzeitung. Hij voegde eraan toe dat sprekers tijdens de gebeurtenissen van de Palestijnse dag in het Eine Welt Haus Hamas citeerde dat er een nieuw Palestina op de ruïnes van Israël zou worden gebouwd.

Krause vertelde vorige week dat er veel uitlatingen zijn van antisemitisme in het Eine Welt Haus. "Uit de gelederen van 'Salam Shalom' en uitgenodigde sprekers geven ze telkens weer antisemitische uitspraken onder de vermomming van het kritiek van Israëls beleid, 'zei Krause.

Eine Welt Haus beantwoordde niet onmiddellijk een Post-press query.

FIRST GERMAN CITY SET TO PASS ANTI-BDS BILL

Munich lawmakers declare boycott movement antisemitic.

City Council members from the two largest parties in Munich – the capital of the German state of Bavaria – submitted a bill banning municipal funding and support for BDS activities in July.

“The bill will pass because the CSU [Christian Social Union] and the SPD [Social Democratic Party] jointly govern and have the majority in the city council,” a spokesperson for the Jewish community told The Jerusalem Post.

The legislation, titled “Against every form of antisemitism – No cooperation with the antisemitic BDS (boycott, divestment, sanctions) movement,” is expected to be enacted after the summer break.

According to the bill, the municipality will “not provide city premises for BDS campaigns, events, exhibits or demonstrations that pursue the goals of BDS.”

In addition, the legislation states it will “not support events in the form of grants to groups” that advocate BDS.

The lawmakers from the CDU and SPD said the bill is justified because of widespread modern antisemitism in Germany targeting the Jewish state.

The council members noted that a recent federal government expert report on antisemitism said 40% of Germans hold Israel-related antisemitic views.

“Neither the objective of the BDS campaign nor the antisemitic propaganda that it brings with it is compatible with a democratic, respectful city society,” wrote the nine city council representatives.

The bill took to task the anti-Israel NGO “Jewish-Palestinian Dialogue Group Munich” for antisemitism related to its support of the international BDS movement. The pro-BDS petition signed by the JPDG accused Israel of “ethnic cleansing.”

The JPDG did not immediately respond to a Post press query.

Charlotte Knobloch, the president of Munich’s Jewish community, praised the city council members for “an enormously important initiative” that was “urgently needed.”

Knobloch, a Holocaust survivor, said “BDS is antisemitic” and deceptive because it is “disguised as consumer protection, or human and women’s rights protections.”

A Munich-funded cultural center – Eine Welt Haus – faces a loss of funding because of its support for the allegedly antisemitic BDS group “Salam Shalom.” The city provides 372,000 euro to the Eine Welt Haus.

Dominik Krause, a Green Party city councilman, along with CSU councilman Marian Offman, resigned from the Eine Welt Haus board of advisers in late July because of Jew-hatred at the cultural institution.

Offman said the reason he dropped out was “intolerable antisemitism,” according to an article in the Abendzeitung. He added that speakers during the Palestinian Day events at the Eine Welt Haus quoted Hamas saying that a new Palestine would be built on the ruins of Israel.

Krause told the paper last week that there are numerous occurrences of antisemitism at the Eine Welt Haus. “From the ranks of ‘Salam Shalom’ and invited speakers, they time and again issue antisemitic statements under the disguise of criticizing Israel’s policies,” said Krause.

Eine Welt Haus did not immediately answer a Post press query.

Source: http://www.jpost.com/BDS-THREAT/First-German-city-...