05 augustus 2017

​Fake News wordt ontmaskerd als Mainstream Media toegeeft dat de DNA-studie de Bijbel niet weerlegt.

The skeleton of one of the individuals sequenced in the study. (Credit: Dr. Claude Doumet-Serhal – The Sidon excavation)

Door Abra Forman 3 augustus 2017, 12:30

Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende,
Hoogmoed komt voor de val.
Spreuken 16:18 (NBV)

Nadat tientallen grote media vorige week triomfantelijk een wetenschappelijk verslag citeerde dat het Bijbelse verslag van de Kanaänieten werd “weerlegd”, is tenminste één algemene site gedwongen om dit terug te trekken, omdat het snel werd duidelijk dat de “debunking” zelf een hoax was.

Het verhaal kwam in het nieuws nadat een archeologisch onderzoeksteam op 27 juli een wetenschappelijk document heeft gepubliceerd dat bewijst dat de hedendaagse Libanezen de genetische afstammelingen van de oude Kanaänieten zijn. Door gebruik te maken van DNA uit twee skeletten die in Sidon, Libanon werden gevonden, traceerde de studie de migratie van de Kanaänieten uit het land Israël naar Libanon en concludeerden dat hun bevindingen het Bijbelse verslag ontkennen waarin God de Israëlieten opdracht geeft om de heidenen te vernietigen.

Maar daarbinnen, in de steden van het land dat de HEER, uw God, u als grondgebied zal geven, mag u geen mens in leven laten. Alle Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten, en Jebusieten moet u doden, zoals de HEER, uw God, u heeft opgedragen, Deuteronomium 20:16-17

Mainstream media sprongen onmiddellijk op het verhaal en publiceerde dergelijke “zie je wel” titels als “Studie bestrijdt de suggestie van de Bijbel dat de oude Kanaänieten uitgeroeid werden” (The Telegraph): “De Bijbel was verkeerd: beschaving waarvan God beval om gedood te worden, nog steeds springlevend “(Express),” Nieuwe DNA-studie trekt Bijbel-claim in twijfel “(Mother Nature Network) en nog tientallen anderen. Geen van de auteurs heeft de moeite genomen om eerst hun Bijbels er op na te slaan.

Breaking Israel News onderzocht onmiddellijk de waarheid van de anti-Bijbelclaim. Na raadpleging van rabbijnen - en de Bijbel zelf - publiceerde BIN een verhaal waarin blijkt dat het “debunking" weinig meer was dan de anti-religieuze media-vooroordelen die bij het stuk horen.

Rabbi Pinchas Winston, een productieve auteur en ultieme deskundige, legde uit aan Breaking Israel News dat het verhaal in tegenstelling tot de claims van de media het bewijs van de nauwkeurigheid van de Bijbel eigenlijk bewijst.

"Ondanks het gebod van de Torah, zelfs in de Bijbelse tijden, werden de Kanaänieten niet uitgewist," zei Rabbi Winston. Hij was in staat om te wijzen op verscheidene Bijbelverzen die dit expliciet vermelden.

Toen de Israëlieten sterker werden, legden zij de Kanaänieten herendienst op, maar ze konden ze niet verdrijven. Jozua 17:13

“De Israëlieten werd toegestaan om deals met hen aan te gaan, waardoor ze in slavernij in het land bleven. En als ze buiten Israël vluchten, was er geen eis om hen te achtervolgen, "vervolgde de rabbi. In feite staat in het Rechters dat de Kanaänieten “in hun woonplaats in deze regio blijven bestaan" - precies de claim die door de DNA-studie wordt bevestigd.

Toen de Israëlieten sterker werden, legden zij de Kanaänieten herendienst op, maar ze verdreven hen niet. Rechters 1: 28

Het Breaking Israel News verhaal werd opgepikt door diverse andere media, waaronder Christian Breaking News. Archeologie website Ancient Origins citeerde het rapport van BIN om vragen te stellen over de claims van de DNA-studie, en een aantal andere Bijbelbewuste sites publiceerde soortgelijke verhalen.

Een paar dagen na het plaatsen van zijn originele verhaal, erkende het Britse The Telegraph openlijk zijn fout en voegde een correctie toe onder het artikel. 'De oorspronkelijke versie van dit verhaal heeft onjuist gezegd dat de Bijbel beweerde dat de Kanaänieten waren uitgeroeid. Echter, elders in de Bijbel wordt aangetoond dat de eliminatie niet succesvol was. '

Op dezelfde manier heeft de website van de wetenschap een disclaimer toegevoegd onder zijn eigen artikel dat verklaarde dat de versie van het verhaal en de rubriek “is geactualiseerd om te reflecteren dat in de Bijbel God de vernietiging van de Kanaänieten heeft bevolen, maar dat sommige steden en mensen het kunnen hebben overleefd. ”

In de Christian Post zei auteur en radio persoonlijkheid Michael Brown het het best en omschreef de schandelijke misrapportage: “Je hoeft geen Bijbelwetenschapper te zijn om dit uit te vinden. Je hoeft de Hebreeuwse taal niet eens te lezen. Elke Engelse Bijbel zal voldoen. Het verhaal is recht en duidelijk.

‘De nieuwkoppen hadden moeten zijn: ’ DNA bevestigt de Bijbel. ‘'

Fake News Gets Major Blow as Mainstream Media Admits DNA Study Doesn’t Disprove Bible

By Abra Forman August 3, 2017 , 12:30 pm

“Pride goes before ruin, Arrogance, before failure.” Proverbs 16:18 (The Israel Bible™)

After dozens of major media outlets published stories last week gleefully citing a scientific report claiming to “disprove” the Biblical account of the Canaanite people, at least one mainstream site has been forced to issue a retraction as it quickly became clear that the “debunking” was itself a hoax.

The story first broke after an archaeological research team published a scientific paper on July 27 proving that today’s modern-day Lebanese are the genetic descendents of the ancient Canaanite people. Using DNA extracted from two skeletons found in Sidon, Lebanon, the study traced the migration of the Canaanites from the land of Israel to Lebanon and concluded that their findings disproved the Biblical account in which God commands the Israelites to destroy the pagan people.

In the towns of the latter peoples, however, which Hashem your God is giving you as a heritage, you shall not let a soul remain alive. No, you must proscribe them—the Hittites and the Amorites, the Canaanites and the Perizzites, the Hivites and the Jebusites—as Hashem your God has commanded you. Deuteronomy 20:16

Mainstream media immediately seized on the story, publishing such “gotcha” headlines as “Study disproves the Bible’s suggestion that the ancient Canaanites were wiped out” (The Telegraph), “The Bible was WRONG: Civilisation God ordered to be KILLED still live and kicking” (Express), “New DNA study casts doubt on Bible claim” (Mother Nature Network), and dozens more. None of the stories’ authors bothered to check their Bibles first.

Breaking Israel News immediately investigated the veracity of the anti-Bible claim. After consulting rabbis – and the Bible itself – BIN published a story revealing that the “debunking” was little more than anti-religious media bias chomping at the bit.

Rabbi Pinchas Winston, a prolific author and end-of-days expert, explained to Breaking Israel News that, contrary to the media’s claims, the story actually proves the Bible’s accuracy.

“Despite the Torah commandment, even in Biblical times, the Canaanites were not wiped out,” Rabbi Winston said. He was able to point to several Bible verses which state this explicitly.

When the Israelites became stronger, they imposed tribute on the Canaanites; but they did not dispossess them. Joshua 17:12

“The Israelites were permitted to make deals with them, allowing them to remain in the land as slaves. And if they fled outside of Israel, there was no requirement to chase them down,” the rabbi continued. In fact, the Book of Judges states that the Canaanites “persisted in dwelling in this region” – precisely the claim made by the DNA study.

The Canaanites persisted in dwelling in this region. And when Yisrael gained the upper hand, they subjected the Canaanites to forced labor; but they did not dispossess them. Judges 1:27-28

The Breaking Israel News story was picked up by several other media outlets, including Christian Breaking News. Archaeology website Ancient Origins cited BIN’s report to raise questions on the claims of the DNA study, and a number of other Bible-conscious sites published similar stories.

A few days after running its original story, British news outlet The Telegraph publicly acknowledged its mistake, adding a correction beneath its article reading, “The original version of this story erroneously said the Bible claimed the Canaanites were wiped. However, elsewhere in the Bible, it says the elimination was not successful.”

Similarly, Science website added a disclaimer beneath its own article which stated that its version of the story and headline “have been updated to reflect that in the Bible, God ordered the destruction of the Canaanites, but that some cities and people may have survived.”

In the Christian Post, author and radio personality Michael Brown said it best, writing of the shameful misreporting, ”You don’t need to be a Bible scholar to figure this out. You don’t even need to read the Hebrew language. Any English Bible will do. The story is forthright and clear.

“The headlines should have read, ‘DNA Confirms the Bible.’”

Source: https://www.breakingisraelnews.com/92640/egg-face-...