14 augustus 2017

Mossad Chief: Midden-Oosten ‘wordt er niet beter op,’ Iran bedreiging groeit na nucleaire Deal

Members of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC.) Photo: Wikimedia Commons.

De regionale bedreiging die door Iran wordt veroorzaakt groeit, meldde Mossad-president Yossi Cohen op zondag de Israëlische kabinetsministers, aldus de media.

De verandering in Het Midden-Oosten is is er één die geen verbetering is, zei de Hebreeuwse nieuwswebsite Walla, Yossie Cohen citerende: “Israël identificeert een aanwezigheid niet alleen van Iran en Hezbollah, maar ook van de Shiite-krachten, die niet Iraans zijn, van over de hele wereld die hun weg naar de regio maken, en onze nummer één missie is om dit te stoppen."

De opmerkingen, die door Walla zijn gerapporteerd, werden gemaakt tijdens een periodieke briefing die door het hoofd van de Mossad aan het kabinet wordt verstrekt. Een senior ambtenaar die de vergadering heeft bijgewoond, vertelde dat Iran de agenda vulde.

Met betrekking tot de staakt-het-vuren deal die vorige maand door de VS en Rusland werd bemiddeld over Zuid-Syrië, zei Cohen dat Israël’s eis dat Iraanse en andere Shiite-troepen het gebied verlaten, niet waren geaccepteerd. Diplomatieke inspanningen over de kwestie bleven doorgaan, voegde hij eraan toe, maar "de ambities van Israël zijn nog niet door de Amerikaanse kant geïnternaliseerd."

In een verklaring over Cohen’s briefing, zei premier Benjamin Netanyahu dat het hoofd van de Mossad “benadrukte dat het belangrijkste proces dat in het Midden-Oosten plaatsvindt vandaag de uitbreiding van Iran is - via haar eigen krachten en lokale proxies - in landen als Syrië, Libanon, Irak en Jemen.

‘Op plaatsen waar de aanwezigheid van ISIS afneemt, werkt Iran er aan de leegte op te vullen,’ aldus Netanyahu’s kantoor.

Cohen meldde de ministers ook dat Iran zijn doel niet had verlaten om een nucleaire staat te worden en dat de Iraanse economie groeide sinds de kernovereenkomst van juli 2015, afgesproken door het Teheran-regime en zes wereldmachten.

Dit, zei Netanyahu's kantoor, was "duidelijk bewijs dat de basisaannames van de deal met Iran vanaf het begin verkeerd waren."

Israël, Netanyahu’s kantoor is niet gebonden door internationale overeenkomsten die door Iran ondertekend werden en zal op allerlei manieren blijven handelen om zich te beschermen tegen de bedreigingen die zij tegenkomt.

Mossad Chief: Middle East ‘Changing for the Worse,’ Iran Threat Growing Post-Nuclear Deal

The regional threat posed by Iran is growing, Mossad chief Yossi Cohen told Israeli cabinet ministers on Sunday, according to media reports.

The Middle East is “changing for the worse,” the Hebrew news site Walla quoted Cohen as saying. “Israel is identifying a presence not only of Iran and Hezbollah, but also of Shiite forces, that are not Iranian, from all over the world that are making their way to the region, and our number one mission is to stop this.”

The remarks, Walla reported, were made during a periodic briefing provided by the head of the Mossad to the cabinet. One senior official who attended the meeting told Walla that Iran topped the agenda.

Referring to the ceasefire deal brokered by the US and Russia last month regarding southern Syria, Cohen reportedly said that Israel’s demand that Iranian and other Shiite forces leave the area had not been accepted. Diplomatic efforts on the matter were continuing, he added, but “Israel’s aspirations have not yet been internalized by the American side.”

In a statement about Cohen’s briefing, Prime Minister Benjamin Netanyahu’s office said the Mossad chief “emphasized that the main process taking place in the Middle East today is Iran’s expansion” — via its own forces and local proxies — in countries such as Syria, Lebanon, Iraq and Yemen.

“In places where the presence of ISIS is decreasing, Iran is working to fill the void,” Netanyahu’s office quoted Cohen as saying.

Cohen also informed ministers that Iran had not abandoned its goal of becoming a nuclear-threshold state and that the Iranian economy had been growing since the July 2015 nuclear deal agreed to by the Tehran regime and six world powers.

This, Netanyahu’s office said, was “clear proof that the basic assumptions of the deal with Iran were wrong from the start.”

Israel, Netanyahu’s office continued, was not obligated by international agreements signed by Iran and would continue to act “in a variety of ways” to protect itself from the threats it faces.

Source: https://www.algemeiner.com/2017/08/13/mossad-chief...