15 september 2017

​Versterken van de band met Israël ‘nodig en welkom’, zegt Colombian Congressman op de Netanyahu toer in Latijns-Amerika

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu landde donderdag in Mexico Stad op het derde halte van een Latijns-Amerikaanse tour die door een Colombiaanse wetgever werd beschouwd als een beslissende stap tegen de langdurige invloed van Iran in de regio.


Israeli PM Benjamin Netanyahu and his wife Sara arriving in Mexico City on Thursday. Photo: GPO.

"Het feit dat premier Netanyahu naar de bondgenoten van Israël in Latijns-Amerika zoekt, is een belangrijke stap wanneer u rekening houdt met de toenemende aanwezigheid van Iraanse ambtenaren en troepen in Venezuela," aldus de Colombiaanse congreslid Federico Hoyos.

“De versterking van de banden met de Israëlische regering en zijn mensen is noodzakelijk en welkom,” zei Hoyos, die de centrum Centro Democrático partij vertegenwoordigt in het huis van afgevaardigden in zijn land.

Netanyahu reist naar Mexico na een bezoek aan Colombia, waar hij president Juan Manuel Santos ontmoette. In Mexico ontmoet hij president Enrique Peña Nieto, evenals de leiders van de 50.000 man sterke Joodse gemeenschap van het land.

Het bezoek van Mexico komt acht maanden nadat de Israëlische leider de irritatie van veel Mexicanen - en niet in het minst de Joodse gemeenschap - heeft opgewek tvoor zijn publieke steun op Twitter voor het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om een muur langs de Amerikaanse grens met Mexico te bouwen. Netanyahu heeft sindsdien geen commentaar gegeven op het probleem.

Zoals een Mexicaanse expert van Buitenlandse Zaken op donderdag heeft gezegd, werd de Latijns-Amerikaanse reis van Netanyahu deels overschaduwd door een ander social media-schandaal. Deze keer door zijn oudste zoon Yair.

“Het is het controversiele van Yair Netanyahu van ongelukkige beelden om meningen uiten die veel mensen irriteerden,” vertelde Agustin Barrios Gomez, een voormalig lid van het Mexicaanse parlement en nu een bestuurslid van de Mexico-Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, aan The Algemeiner. “Dit heeft een in het algemeen zeer positief bezoek in Argentinië, Colombia, en nu Mexico, overschaduwd.”

Gomez benadrukte de voordelen van Netanyahu’s bezoek voor de commerciële relaties tussen Mexico en Israël. “Sinds onze vrijhandelsovereenkomst van 2000 hebben we de handel verdubbeld en is de samenwerking op technologisch vlak en het onderwijs sterk gestegen,” zei hij.

“Er is een aantal kansen waar onze landen nauw samenwerken, met inbegrip van niet alleen technologie in het algemeen, maar met name de luchtvaart,” zei Gomez. “We creëren nieuwe banden tussen onze vlagschip: Aeromexico, en El Al, evenals een directe luchtvrachtroute."

Hoyos zei dat Netanyahu's bezoek aan Colombia even belangrijk was in termen van economische banden. "We hebben sterkere banden met Israël nodig, vooral op de overdracht van kennis en technologie, en dit kan worden bereikt door de vrijhandelsovereenkomst tussen Colombia en Israël," zei Hoyos. "Ik wens meer Israëlische investeringen naar Colombia, naar onze plattelandsgebieden en steden komen - Israël is zeer welkom in ons land."

Zowel Hoyos als Gomez benadrukte het belang van lokale Joodse gemeenschappen die banden met Israël versterken. “Onze Mexicanen van Joodse afkomst hebben een enorme positieve invloed op ons land: een van de aspecten hiervan is het verzekeren dat Mexico en Israël sterke relaties onderhouden,” zei Gomez, dat hij het Joodse representatieve lichaam van Mexico loofde voor de samenwerking met de Amerikaans Joodse Commissie (AJC) “om regionale, Noord-Amerikaanse samenwerking met Israël te creëren.”

Gezien de overwinning van Iran over het regime van Nicolas Maduro in Venezuela, evenals de nauwe betrekkingen met landen zoals Ecuador, Bolivia en Chili, is de strijd tegen terrorisme een belangrijk issue tijdens de doorlopende reis van Netanyahu. "In een geglobaliseerde wereld is het van groot belang om samen terrorisme en misdaad te bestrijden," zei Hoyos. "Israël is een benchmark in deze zin, en er is veel dat we ze kunnen leren en ontvangen."

Gomez benadrukte dat, omdat Mexico “de meest legaal overgstoken grens in de wereld heeft, onze samenwerking met de VS op elk niveau nodig is.”

“Na dat gezegd te hebben, moeten we altijd op zoek zijn naar een groep die Noord-Amerikaanse veiligheid ondermijnt,” zei hij. Een punt benadrukt door Leopoldo Martínez, de directeur van Latijns Amerika voor de Washington-gebaseerde Israel Allies Foundation.

"De dreiging van ISIS en andere radicale islamistische groepen die terrorisme exporteren naar de VS via de Mexicaanse grens is zeer relevant voor Israël, omdat we het gemeenschappelijk doel hebben om het terrorisme wereldwijd te stoppen," aldus Martinez.

Wat de algemene betekenis van het Latijns-Amerika-bezoek van Netanyahu betreft, zegt Gomez dat het feit dat het gebeurde een prestatie was.

“Dit is het eerste bezoek van een Israëlische premier in onze 65 jaar diplomatieke betrekkingen," zei hij. ‘Dat op zich al is dat een grote deal.’

Strengthened Ties With Israel ‘Necessary and Welcome,’ Says Colombian Congressman as Netanyahu Continues Latin American Tour

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu landed in Mexico City on Thursday, on the third leg of a Latin American tour hailed by one Colombian legislator as a decisive step against Iran’s long-standing influence in the region.

“The fact that Prime Minister Netanyahu is looking to Israel’s allies in Latin America is an important step when you take into account the growing presence of Iranian officials and forces in Venezuela,” Colombian Congressman Federico Hoyos told The Algemeiner on Thursday.

“The strengthening of ties with the Israeli government and its people are necessary and welcome,” said Hoyos, who represents the centrist Centro Democrático party in his country’s House of Representatives.

Netanyahu traveled to Mexico following a visit to Colombia, where he met with President Juan Manuel Santos. While in Mexico, he will meet with President Enrique Peña Nieto, as well as the leaders of the country’s 50,000-strong Jewish community.

The Mexico visit comes eight months after the Israeli leader triggered the ire of many Mexicans — and not least the Jewish community — for his public support on Twitter of US President Donald Trump’s plan to build a wall along the American border with Mexico. Netanyahu has not commented on the issue since.

However, as one Mexican foreign affairs expert pointed out on Thursday, Netanyahu’s Latin American trip has partly been dogged by another social media scandal, this time involving his eldest son Yair’s use of antisemitic memes in social media posts denouncing Jewish progressives.

“There has been the controversy of Yair Netanyahu’s use of unfortunate imagery to express views that many find disturbing,” Agustin Barrios Gomez — a former member of the Mexican Parliament and now a board member of Mexico’s Council on Foreign Relations — told The Algemeiner. “This has partially overshadowed a generally very positive visit to Argentina, Colombia, and now Mexico.”

Gomez emphasized the benefits of Netanyahu’s visit to commercial relations between Mexico and Israel. “Since our 2000 free trade agreement, we have tripled trade and have increased technology and education cooperation dramatically,” he said.

“There are any number of opportunities that our countries are working closely on, including not only technology in general, but aerospace in particular,” Gomez said. “We are creating new ties between our flag carrier, Aeromexico, and El Al, as well as a direct air cargo route.”

Hoyos said that Netanyahu’s visit to Colombia was similarly important in terms of economic ties. “We need stronger links with Israel especially on the transfer of knowledge and technology, and this might be achieved through the Free Trade Agreement between Colombia and Israel,” Hoyos said. “I wish more Israeli investment would come to Colombia, to our rural areas and cities — Israel is very much welcome in our country.”

Both Hoyos and Gomez stressed the importance of local Jewish communities boosting ties with Israel. “Our Mexicans of Jewish descent have an enormous positive influence on our country: one of the aspects of this is in making sure that Mexico and Israel maintain strong relations,” Gomez said, going on to praise Mexico’s Jewish representative body for working with the American Jewish Committee (AJC) “to create regional, North America-wide cooperation with Israel.”

Given Iran’s sway over Nicolas Maduro’s regime in Venezuela, as well as its close relations with countries including Ecuador, Bolivia and Chile, counterterrorism has been a major talking point during Netanyahu’s ongoing trip. “In a globalized world, it’s of the utmost importance to fight terrorism and crime together,” Hoyos said. “Israel is a benchmark in this sense, and there is much we can learn and receive help from them.”

Gomez stressed that because Mexico has “the most legally crossed border in the world, our cooperation with the US is on every level.”

“Having said that, we should always be on the lookout for any group that seeks to undermine North American security,” he said — a point amplified by Leopoldo Martínez, the Latin America director for the Washington, DC-based Israel Allies Foundation.

“The threat of ISIS and other radical Islamist groups exporting terrorism into USA through the Mexican border is very relevant for Israel, as we share the common goal of stopping terrorism globally,” Martinez said.

In terms of the overall significance of Netanyahu’s Latin America visit, Gomez said the very fact it happened was an achievement.

“This is the very first visit by an Israeli prime minister in our 65 years of diplomatic relations,” he said. “In itself, that is a big deal.”

Source: https://www.algemeiner.com/2017/09/14/strengthenin...