29 september 2017

Hoe is het gesteld met de houding tegen Israël en Joden in de UNWRA Boeken??

Auteur van een nieuwe studie van Palestijnse Handboeken in UNRWA Scholen: Houding tegen Israël en Joden is erger geworden


Students raise their hands in a Palestinian school run by the UNRWA. Photo: UN Photo / Shareef Sarhan.

Anti-Israël en anti-Joodse vooroordelen in leerboeken die door Palestijnse studenten worden gebruikt in scholen van de Verenigde Naties van de hulp- en werkbureaus op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, vertelde de auteur van een nieuwe studie van het probleem aan The Algemeiner op woensdag.

Dr. Aaron Groiss - van wie het rapport van 261 pagina’s is gepubliceerd in samenwerking met het Simon Wiesenthal Center, Centrum voor het Beleid Onderzoek naar het Nabije Oosten en het Midden-Oosten Forum - zei dat hij in 2016 en 2017 77 boeken had onderzocht die door de Palestijnse Autoriteit waren uitgegeven en merkte op dat “De houding tegenover Israël en de Joden erger is geworden.”

Volgens de studie onderstrepen drie basisprincipes de ideologie naar Israël en Joden die aan Palestijnse kinderen worden onderwezen - "delegitimisatie, demonisatie en indoctrinatie tot gewelddadige strijd in plaats van vrede".

Bijvoorbeeld, uit het rapport blijkt dat “Joodse heilige plaatsen, zoals de Westelijke (Klaag-) Muur in Jeruzalem, de Grot van de Patriarchen in Hebron en Rachel’s Graf in Bethlehem, niet als zodanig herkend worden. In plaats daarvan worden ze in de boeken gepresenteerd als moslim heilige plaatsen die Joden zich toe eigenen.”

Ook wordt Israël “niet erkend als een soevereine staat en de naam staat niet op de kaart, behalve voor een geval waarin het als bezettingspersoon uitgebeeld is sinds 1948," aldus het rapport. "Israël wordt soms vervangen door Palestina als de soevereine staat in de regio, zowel in tekst als op kaart, en deze is bedoeld om alle gebieden van Israël te dekken na hun bevrijding van bezetting."

Rabbi Abraham Cooper - de geassocieerde decaan en directeur van wereldwijde sociale actie in het Simon Wiesenthal Center - vertelde de Algemeiner: "Het is een oorlogscurriculum, geen vrede-curriculum."

"Op basis van wat nu wordt geleerd, voor de volgende generatie Palestijnse kinderen, is er geen Israël, het bestaat niet," vervolgde Cooper. "Er is absoluut niets in deze boeken die het podium voor een doorbraak stelt die ware vrede tussen de twee volkeren zou brengen."

Deze week hebben Groiss en Cooper - samen David Bedein, CEO van het Centrum voor Nabije Oost-beleidsonderzoek, en Jonathan Halevi, senior onderzoeker over zaken in het Midden-Oosten en de radicale islam in het Jeruzalem Centrum voor Openbare Zaken - vergaderingen gehouden op Capitol Hill in Washington DC en in het VN-hoofdkantoor in New York City, waar zij de studie hebben gepresenteerd.

"De VN, in het bijzonder door UNRWA, maakt deel uit van het probleem, en het heeft de hefboomwerking, als het van bovenaf komt, om een signaal te sturen naar de Palestijnen," zei Cooper.

'Dit is geen probleem van rechts of links,' zei hij verder. “Dit is een studie die iedereen in het volledige politieke en sociale spectrum moet lezen.”

Author of New Study of Palestinian Textbooks in UNRWA Schools: Attitude Toward Israel and Jews Has Gotten Worse

nti-Israel and anti-Jewish bias in textbooks used by Palestinian students in United Nations Relief and Works Agency-run schools in the West Bank and Gaza Strip has only increased in recent years, the author of a new study of the issue told The Algemeiner on Wednesday.

Dr. Aaron Groiss — whose 261-page report was published in cooperation with the Simon Wiesenthal Center, Center for Near East Policy Research and Middle East Forum — said he had reviewed 77 books issued by the Palestinian Authority in 2016 and 2017, and noted that “the attitude toward Israel and Jews has gotten worse.”

According to the study, three basic principles undergird the ideology toward Israel and Jews taught to Palestinian children – “delegitimization, demonization and indoctrination to violent struggle instead of peace.”

For example, the report found, “Jewish holy places, such as the Wailing [Western] Wall in Jerusalem, the Cave of the Patriarchs in Hebron and Rachel’s Tomb in Bethlehem, are not recognized as such. Rather, they are presented in the books as Muslim holy places usurped by the Jews.”

Also, Israel “is not recognized as a sovereign state and its name does not appear on maps, except for one case in which it is depicted as an occupying entity since 1948,” the report said. “Israel is sometimes replaced by Palestine as the sovereign state in the region both in text and on maps, and the latter is supposed to cover all of Israel’s territories after their liberation from occupation.”

Rabbi Abraham Cooper — the associate dean and director of global social action at the Simon Wiesenthal Center — told The Algemeiner, “It’s a war curriculum, not a peace curriculum.”

“Based on what is now being taught, for the next generation of Palestinian kids, there is no Israel, it doesn’t exist,” Cooper continued. “There’s absolutely nothing in these books that sets the stage for any breakthrough that would bring true peace between the two peoples.”

This week, Groiss and Cooper — joined by David Bedein, CEO of the Center for Near East Policy Research, and Jonathan Halevi, senior researcher on Middle East affairs and radical Islam at the Jerusalem Center for Public Affairs — held meetings on Capitol Hill in Washington, DC and at UN headquarters in New York City, where they presented the study.

“The UN, through UNRWA especially, is part of the problem, and it has the leverage, if it exercises it from the top, to send a signal to the Palestinians,” Cooper said.

“This is not a right or left issue,” he went on to say. “This is a study that everybody, across the full political and social spectrum, everywhere, needs to read.”

Source: https://www.algemeiner.com/2017/09/28/author-of-ne...