30 september 2017

​Wereld Economisch Forum roemt Israëlisch concurrentievermogen


Israël staat op de 16e plaats op het Wereld Forum van de Wereldwijd Concurrentieindex, die afgelopen woensdag werd gepubliceerd. De Joodse staat stijgt acht posities ten opzichte van het vorige jaar.

Dit is de eerste keer dat Israël tot de top 20 landen van de index behoort.

Het jaarverslag rangschikt het concurrentievermogen van 137 landen. De notering is gebaseerd op tientallen concurrenten van de marktconcurrentie, met inbegrip van economisch en fiscaal beleid dat het productiviteitsniveau in het land bepaalt, waarbij de landen in staat zijn om hun burgers een hoog niveau van welvaart te bieden.


Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (left) and Knesset Cyber Defense Subcommittee Chairperson MK Anat Berko (center) tour Israel’s National Cyber Defense Authority facility in Be’er Sheva, July 27. Credit: Kobi Gideon/GPO.

"Wereldwijd concurrentievermogen wordt steeds meer bepaald door de innovatieve capaciteit van een land," zei Klaus Schwab, stichter van WEF en uitvoerend voorzitter, in een verklaring.

Zwitserland werd genoemd als 's werelds meest concurrerende economie voor het negende opeenvolgende jaar. De VS werd tweede, Singapore werd derde en Israël kwam op de 16e plaats.

Het rapport merkt op dat twee elementen de groei van de Israëlische economie in gevaar brengen, namelijk overheidsbureaucratie en hoge belastingtarieven. Israëls totale score op de overheidsbureaucratie is gedaald tot 21,6, tegenover 18,6 vorig jaar, wat de stijging van de lastregulatie en de bureaucratie op de economie impliceert.

Het rapport zegt dat Israël zijn positie onder de top drie innovatieve landen van de wereld heeft behouden. Het merkt op dat de Joodse staat zijn reputatie als een start-upland heeft verdiend door een groot aantal uitvindingen en vernieuwingen sinds het in 1948 een soevereine natie werd ondanks de vele uitdagingen waarmee het geconfronteerd wordt.


Shraga Brosh, photo: Manufacturers Association

“We zien de stijging van de concurrentiepositie als officiële erkenning voor de inspanningen van de Israëlische regering om het bedrijfsleven te verbeteren, maar de belangrijkste problemen, de last van regelgeving en bureaucratie, zijn er nog steeds.” zei de voorzitter van de Israëlische Fabrikanten Vereniging Shraga Brosh.


World Economic Forum Lauds Israeli Competitiveness

Israel was ranked 16th on the World Economic Forum’s Global Competitiveness Report, released Wednesday, which shows the Jewish state moving up eight positions from the previous year.

This is the first time Israel ranks among the index’s top 20 nations.

The annual report ranks the competitiveness of 137 countries. The listing is based on dozens of market competition drivers, including economic and fiscal policies that determine the level of productivity in the country, which assesses countries’ ability to provide high levels of prosperity to their citizens.

“Global competitiveness will be more and more defined by the innovative capacity of a country,” Klaus Schwab, WEF founder and executive chairman, said in a statement.

Switzerland was named is the world’s most competitive economy for the ninth consecutive year. The US was ranked second, Singapore was ranked third and Israel drew 16th place.

The report noted the two elements jeopardizing the Israeli economy’s growth were government bureaucracy and high tax rates. Israel’s overall score on government bureaucracy dropped to 21.6, compared to 18.6 last year, indicating an increase in the burden regulation and bureaucracy impose on the economy.

The report states that Israel maintained its position among world’s top three innovative countries. It noted that the Jewish state earned its reputation as a startup nation due to a large number of inventions and innovations since it became a sovereign nation in 1948 despite the many challenges it faces.

“We see the rise in the competitiveness ranking as official recognition for the efforts by the Israeli government to improve the business environment, but the main problems, the burden of regulation and bureaucracy, are still here,” Manufacturers Association of Israel President Shraga Brosh said.


Comments