02 oktober 2017

​Tel Aviv schittert als research broeinest voor corporate reuzen


The Tel Aviv skyline. (Shutterstock)

Meer dan 70 internationale R & D-centra opereren in Tel Aviv, die de afgelopen vijf jaar het aantal centra in de stad heeft zien verdubbelen.


Tel Aviv, bekend als de "Start-Up City", verdubbelde het aantal internationale onderzoeks- en ontwikkelingscentra in de stad de afgelopen vijf jaar, van 35 R & D-centra in 2012 naar 73 centra in 2017, als thuisbasis voor 20 procent van alle R & D-centra in "Start-Up Nation."

Deze 73 internationale R & D-centra bieden meer dan 6.200 banen, introduceren nieuwe kapitaal en kennis aan het goed ontwikkelde tech-ecosysteem van de stad en brengen Tel Aviv’s wereldwijde positie verder omhoog, aldus een recent rapport van Tel Aviv Global, gebaseerd op gegevens van IVC Research, uitgevoerd ter voorbereiding van de DLD Tel Aviv Innovatie Festival.

De internationale creditcard en de Fintechreus Visa heeft onlangs besloten om een R & D-centrum in Tel Aviv op te richten zich aansluitend bij Renault, Bosch, MasterCard, Google, Facebook, Amazon, Coca Cola, Microsoft, AOL, Samsung, Siemens, Paypal, Deutsche Telekom, Citibank , Intel, Yahoo, Barclays, IBM, Apple, Porsche en andere multinationale bedrijven.

"Het Tel Aviv-ecosysteem wordt beschouwd als een leider in het onderhouden van ondernemingszin en is de thuisbasis van een groot aantal start-ups, synergetische werkruimten en versnellingsprogramma's die een aantrekkelijke omgeving creëren voor internationale risicokapitaalondernemingen en R & D-centra," aldus het rapport.

Het rapport heeft ook betrekking op de groei van de hightech-sector in de stad. Tel Aviv is de thuisbasis van 2.000 high tech bedrijven die ongeveer een kwart van de totale hightech bedrijven in Israël vormen. Deze tech bedrijven hebben invloed op de lokale werknemers, omdat 1 op de 10 banen in de stad in de hightech sector is.

Het rapport identificeerde ook een verschuiving in het opstart-ecosysteem van Tel Aviv. De cijfers van zelfstandige bedrijven zijn gedaald en het aandeel van bedrijven op het gebied van R & D is gestegen, in overeenstemming met de algemene trend in Israël. Deze verschuiving in de samenstelling van startups is een bewijs van de rijping van start-ups in de stad en hun voortgang van het idee tot een proces van onderzoek en ontwikkeling.

De wereldwijde economische ontwikkelingsunit Tel Aviv Global is van plan om in 2018 nog meer grote namen aan de stad te binden. Een nieuw gemeentebeleid biedt stadsbelastingonderbrekingen en een “rood tapijt” -pakket, waarbij ondernemers bij worden gestaan in alle aspecten van het opzetten van internationale activiteiten in de stad

Tel Aviv shines as research hotbed for corporate giants

Over 70 international R&D centers operate in Tel Aviv, which has doubled the number of centers in the city over the past five years.

Tel Aviv, known as the “Start-up City,” has doubled the number of international research and development (R&D) centers in the city over the past five years, jumping from 35 R&D centers in 2012, to 73 centers in 2017, serving as a home to 20 percent of all R&D centers in “Start-up Nation.”

These 73 international R&D centers provide over 6,200 jobs, introduce new capital and knowledge to the city’s well developed tech ecosystem and further elevate Tel Aviv’s global standing, according to a recent report by Tel Aviv Global based on data from IVC Research conducted in preparation for the DLD Tel Aviv Innovation Festival.

The international credit card and fintech giant Visa just recently decided to establish an R&D center in Tel Aviv, joining Renault, Bosch, MasterCard, Google, Facebook, Amazon, Coca Cola, Microsoft, AOL, Samsung, Siemens, Paypal, Deutsche Telekom, Citibank, Intel, Yahoo, Barclays, IBM, Apple, Porsche and other multinational companies.

“The Tel Aviv ecosystem is considered a leader in the nurturing of entrepreneurial spirit and is home to a large amount of start-ups, collaborative workspaces and acceleration programs creating an attractive environment for international venture capital firms and R&D centers,” the report said.

The report also addressed the growth of the high tech sector in the city. Tel Aviv is home to 2,000 high tech companies which constitute about a quarter of the total high tech companies in Israel. These tech companies influence the local workforce, as 1 out of every 10 jobs in the city is in the high tech sector.

The report also identified a shift in the Tel Aviv start-up ecosystem. The rate of seed-stage companies has gone down and the rate of R&D-stage companies has gone up, in accordance with the overall trend in Israel. This shift in the composition of startups is evidence of a maturation of start-ups in the city and their progression from idea stage to a process of research and development.

The city’s global economic development unit, Tel Aviv Global, plans to focus on attracting even more big names to the city in 2018. A new municipal policy offers city tax breaks and a “red carpet” package – assisting entrepreneurs in all aspects of setting up international activity in the city.

Source: https://worldisraelnews.com/tel-aviv-shines-resear...


Comments