09 oktober 2017

​Israëlische minister: nu is het tijd voor alle landen om ambassades naar Jeruzalem te verplaatsen

Door Abra Forman

“Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’Jesaja 40: 9 (NBV)


Glia Gamliel

In navolging op reacties die gegeven zijn door haar collega-Likudleden over president Donald Trump’s recente opmerkingen over het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade in Israël, MK Gila Gamliel, minister van Sociale Gelijkheid in de Knesset, zei maandag dat de ambassade - en, inderdaad, alle ambassades - onmiddellijk moeten worden verplaatst naar Jeruzalem.

“Er is toch geen betere tijd dan nu voor alle landen van de wereld om hun ambassades naar Jeruzalem te verhuizen?” vroeg Gamliel, sprekend op een Israël Allies Foundation (IAF) Tour met andere wetgevers en ambtenaren nadat de fractie een resolutie had ingediend voor vermelding van Jeruzalem als de eeuwige hoofdstad van Israël.

De resolutie was ook tegen antisemitisme en anti-Israël discriminatie.

Op zaterdag zei president Trump dat hij de Amerikaanse ambassade in Israël niet van Tel Aviv naar Jeruzalem zou verplaatsen totdat zijn regering een poging had gedaan om vrede in de regio te creëren. De beslissing werd onmiddellijk gekritiseerd door het Israëlische leiderschap.


Yehudah Glick

“Ik denk niet dat de overdracht van de ambassade naar Jeruzalem moet gebeuren na het bereiken van vrede maar als onderdeel van het bereiken van vrede. Iedere vertraging zal ons niet nader bij elkaar brengen, “zei Likud MK Yehudah Glick op zondag.


Tzipi Hotovely

“Als je echt de vrede een kans wil geven, verhuis je de ambassade naar Jeruzalem om ervoor te zorgen dat Jeruzalem nooit verdeeld wordt en ervoor te zorgen dat Joden en Arabieren rustig samen kunnen leven,” zei Likud MK Tzipi Hotovely.

Israeli Minister: Now Is Time for All Countries to Move Embassies to Jerusalem

By Abra Forman

“Ascend a lofty mountain, O herald of joy to Tzion; Raise your voice with power, O herald of joy to Yerushalayim— Raise it, have no fear; Announce to the cities of Yehuda: Behold your God!” Isaiah 40:9 (The Israel Bible™)

Echoing responses made by her fellow Likudniks to President Donald Trump’s recent comments on moving the US embassy in Israel, MK Gila Gamliel, Minister for Social Equality in the Knesset, said on Monday that the embassy – and, indeed, all embassies – should be moved to Jerusalem immediately.

“What better time than now for all countries of the world to move their embassies to Jerusalem?” asked Gamliel, speaking at an Israel Allies Foundation (IAF) tour with other lawmakers and officials after the group moved for a resolution stating Jerusalem is the eternal capital of Israel.

The resolution was also against anti-Semitism and anti-Israel discrimination.

On Saturday, President Trump said that he would not move the American embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem until his administration made an effort at creating peace in the region. The decision was instantly criticized by Israeli leadership.

“I don’t think that transferring the embassy to Jerusalem should happen after we achieve peace but as part of achieving peace. Any delay will not get us closer,” Likud MK Yehudah Glick said on Sunday.

“If you really would like to give peace a chance, move the embassy to Jerusalem in order to make sure Jerusalem will never be divided and to make sure Jews and Arabs can live peacefully together,” said Likud MK Tzipi Hotovely.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/96034/israeli-m...