27 november 2017

Premier Netanyahu nodigt toeristen uit om "door de Bijbelverzen te lopen"

A view of the Sea of Galilee from Mount Arbel in Israel’s north. (Shutterstock)

Door Eliana Rudee 27 november 2017, 12.30 uur

"Maak een wandeling door het land, door zijn lengte en zijn breedte, want ik geef het aan jou." Genesis 13:17 (The Israel Bible ™)

Een nieuw Trans-Israëlisch toeristenpad dat bezoekers door Jeruzalem, Judea en Samaria zal brengen, zal wandelaars toelaten "door de bijbelverzen te lopen", zei premier Benjamin Netanyahu, die het voorstel verwelkomde.

Netanyahu loofde de toeristische en historische implicaties van het initiatief en zei: "Er is niets dat nog meer verbonden is met liefde voor het thuisland dan door de bijbelverzen te lopen, de geschiedenis van de Tweede Tempelperiode en de oprichting van de Staat Israël."

"Dit is een uitstekende onderneming," zei hij, eraan toevoegend dat hij zelf hoopte om de route te bewandelen. "We hebben een prachtig landschap en een rijke geschiedenis. Ik zal proberen door delen ervan te lopen. "

Inderdaad, de Bijbel gebiedt dat Joden het land door de lengte en de breedte ervan moeten bewandelen om Gods verbond te bevestigen.

"Maak een wandeling door het land, door zijn lengte en zijn breedte, want ik geef het aan jou." Genesis 13:17

An aerial view of the Old City of Jerusalem (Screenshot)

In tegenstelling tot het bestaande nationale pad van Israël, Shvil Yisrael, dat controversiële gebieden zoals Jeruzalem, Judea en Samaria vermijdt, “zal de werkelijke route van het pad, die zal worden bepaald door het interministerieel comité, Jeruzalem omvatten en de relevante gebieden die momenteel niet binnen de reikwijdte van de Israel Trail liggen, "vertelde Lydia Weitzman, Foreign Press Adviser van het Israëlische Ministerie van Toerisme, Breaking Israel News.

Het parcours zal de Bijbelse toeristische attracties van Jeruzalem omvatten, waaronder de oude stad (de thuisbasis van de westelijke muur en de laatste overblijfselen van de tweede Joodse tempel), de Heilig Grafkerk (waar volgens de vier canonieke evangeliën Jezus werd gekruisigd, begraven en is opgestaan), Via Delarosa (vermoedelijk het pad van Jezus op weg naar de kruisiging) en de Olijfberg (de begraafplaats van opmerkelijke Rabbijnse figuren en profeten Haggaï, Zacharia en Maleachi, die voor meer dan 3.000 jaar heeft gediend als een Joodse begraafplaats).

Het pad zal bezoekers ook toelaten op reis te gaan door het Bijbelse Israël Judea en Samaria, thuisbasis van de vallei van Elah (waar de epische strijd tussen David en Goliath plaatsvond), Shechem (waar Abraham werd verteld het land te erven), Shiloh (waar de tabernakel bijna 400 jaar stond) Beth-El (de plaats van Jacob’s dromen) en Hebron (de begraafplaats van de matriarchen en patriarchen).

PM Netanyahu Invites Tourists to “Walk Through the Verses of the Bible”

By Eliana Rudee November 27, 2017 , 12:30 pm

“Up, walk about the land, through its length and its breadth, for I give it to you.” Genesis 13:17 (The Israel Bible™)

A new Trans-Israel tourist trail which will bring visitors through Jerusalem and Judea and Samaria will allow hikers to “walk through the verses of the Bible,” said Prime Minister Benjamin Netanyahu as he welcomed the proposal.

Netanyahu lauded the initiative’s touristic and historical implications, saying, “There is nothing that connects one more to love of the homeland than walking through the verses of the Bible, the history of the Second Temple period and the establishment of the State of Israel.”

“This is an outstanding enterprise,” he stated, adding that he himself hoped to hike the route. “We have beautiful countryside and a rich history. I will try to walk through parts of it.”

Indeed, the Bible commands that Jews walk the land through its length and breadth in order to confirm God’s covenant.

“Up, walk about the land, through its length and its breadth, for I give it to you.” Genesis 13:17

Unlike Israel’s existing national trail, Shvil Yisrael, which avoids controversial areas such as Jerusalem, Judea and Samaria, “The actual route of the trail, which will be determined by the inter-ministerial committee, will include Jerusalem and those relevant areas not currently within the scope of the Israel Trail,” Lydia Weitzman, Foreign Press Adviser to Israel’s Ministry of Tourism, told Breaking Israel News.

The trail will incorporate Jerusalem’s Biblical tourist attractions, including the Old City (home to the Western Wall and the last remnants of the Second Jewish Temple), the Church of the Holy Sepulcher (where according to the four canonical Gospels, Jesus was crucified, buried, and resurrected), Via Delarosa (believed to be the path that Jesus walked on his way to crucifixion), and the Mount of Olives (the burial place of notable rabbinical figures and prophets Haggai, Zachariah, and Malachi, which has served as a Jewish burial ground for over 3,000 years).

The trail will also allow visitors to journey through Biblical Israel’s Judea and Samaria, home to the Valley of Elah (where the epic battle between David and Goliath took place), Shechem (where Abraham was told to inherit the land), Shiloh (where the tabernacle stood for almost 400 years) Beth-El (the place of Jacob’s dreams), and Hebron (the burial site of the matriarchs and patriarchs).

Source: https://www.breakingisraelnews.com/98445/pm-netany...