22 februari 2019

2018-02-22-11.00: Gaza: Het is geen rel, het is een oorlog - Gaza ‘It’s not a riot, it’s a war

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:
Amerikaanse Joodse leiders leren bij de Gaza-barrière: 'Het is geen rel, het is een oorlog' De deelnemers waren ook de eerste buitenlandse groep die het F-35-squadron van Israël bezocht

Bron: World Israel News

Deelnemers van een jaarlijks bezoek aan Israël, vanwege de Conferentie van leiders van grote Amerikaanse joodse organisaties, hebben het F-35-straaljagers eskader en de grens met Gaza bezocht als onderdeel van wat werd beschreven als een uit de eerste hand te nemen kijk op veiligheidsdreigingen waarmee Israël wordt geconfronteerd, en de bereidheid van de IDF om hen te confronteren.

De overkoepelende groep wordt geleid door Chairman Arthur Stark en Executive Vice President / CEO Malcolm Hoenlein. Het bezoek omvatte, voor het allereerste bezoek van een buitenlandse groep, om de bouw te zien van de barrière die Israël diep in de grond langs de grens met de Gazastrook bouwt. Missie-deelnemers ontvingen een gedetailleerde briefing over de dreiging van Hamas-tunnels die werden gegraven om Israël binnen te komen, en de methoden die werden gebruikt om dit te voorkomen. Ze keken ook naar enkele van de zware machines in actie.

De plaatsvervangend commandant van de Gaza-divisie van het IDF gaf de groep een strategisch overzicht op het hoofdkantoor van de divisie aan de grens. Naast andere veiligheidsonderwerpen sprak hij over de aanhoudende onrust bij de grensafsluiting, en zei dat meer dan de helft van de Palestijnen die zijn gedood sinds het geweld dat afgelopen mei begon, leden van Hamas waren.

"Dit is een oorlog. Dit is geen rel, "zei hij.

De adjunct-divisiecommandant sprak ook over de 2,1 miljoen mensen in de Gazastrook, evenals de scholen en universiteiten die ze hebben. "Ze onderwijzen heel professionals, inclusief ingenieurs," zei hij. "Ze zijn in staat tot grote verfijning. De handgranaten die de Palestijnen gooien, tijdens deze gewelddadige confrontaties, zijn identiek aan Israëlische granaten, maar ze worden in Gaza vervaardigd, net als veel van de andere wapens die gebruikt worden tegen Israël. "

Afgevaardigden gingen toen naar de Nevatim-luchtmachtbasis bij Arad voor een briefing door de basiscommandant, IAF-Brigadegeneraal Eyal Grinboim en luitenant-kolonel Richard Hect, hoofd van de afdeling Internationale Zaken van de luchtmacht. Hect legde uit dat het de taak van de IAF is om een totale vuurzee te voorkomen te midden van wat hij een 'campagne tussen oorlogen' noemde. Hij sprak ook over aan de gang zijnde militaire samenwerking en gezamenlijke trainingsoefeningen met andere luchtstrijdkrachten, waaronder o.a. die van de VS, het VK, Duitsland , Cyprus en Griekenland..

Ook deelnemend aan de briefing was de Amerikaanse luchtmacht kolonel Matthew Willis, de Amerikaanse luchtaanhanger in Israël, die de deelnemers aan de missie vertelde: "U hebt veel meer bijgedragen aan de Israëlische verdediging dan u zou denken. Het MOU [defensiememorandum van overeenstemming tussen de VS en Israël] is dit jaar van kracht geworden, maar de toewijzing is gestegen van $ 3,1 miljard naar $ 3,8 miljard. Ons geld is goed besteed in Israël, "zei de kolonel.

Hij voegde eraan toe dat Israël het eerste land buiten de Verenigde Staten was dat directe levering van de F-35, een in Amerika gebouwd gevechtsvliegtuig dat de nieuwste is in het arsenaal van de IAF, neemt. De Nevatim-basis is nu de thuisbasis voor die stralen.

De deelnemers waren de eerste buitenlandse groep die het F-35 squadron bezocht. Ze ontvingen een briefing van majoor M., de uitvoerend officier van het squadron, en kwamen van dichtbij bij de stealth-jet, getuige een take-off door twee van het vliegtuig.
(Google Vertaling)

________________________________________________________________________

ENGLISH

US Jewish leaders learn at Gaza barrier: ‘It’s not a riot, it’s a war’ The participants were also the first foreign group to visit Israel’s F-35 squadron.

By: World Israel News

Participants in an annual visit to Israel by the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations have toured Israel’s F-35 fighter squadron and the Gaza border as part of what was described as a first-hand look at security threats that Israel is facing, and the IDF’s readiness to confront them.

The umbrella group is headed by Chairman Arthur Stark and Executive Vice President/CEO Malcolm Hoenlein.
The visit included what was said to be the first-ever visit by a foreign group to see construction on the barrier that Israel is sinking deep into the ground along its border with the Gaza Strip. Mission participants received a detailed briefing on the threat posed by Hamas tunnels dug to cross into Israel, and the methods being used to prevent this. They also watched some of the heavy machinery in action.

The Deputy Commander of the IDF’s Gaza Division gave the group a strategic overview at the divisional headquarters near the border. Among other security topics, he spoke of the ongoing unrest at the border fence, saying that more than half of the Palestinians killed since the violence began last May were Hamas members.

“This is a war. This is not a riot,” he said.

The deputy division commander also spoke of the 2.1 million people in the Gaza Strip, as well as the schools and universities they have.
"They educate many professionals, including engineers,” he said. “They are capable of great sophistication. The hand grenades Palestinians throw during these violent confrontations are identical to Israeli grenades, but they are manufactured in Gaza, as are many of the other weapons used against Israel.”

Delegates then went to the Nevatim air base near Arad for a briefing by the base commander, Israel Air Force (IAF) Brigadier-General Eyal Grinboim, and Lieutenant-Colonel Richard Hect, head of the Air Force’s International Affairs Branch.  Hect explained that the IAF’s job is to prevent an all-out conflagration amid what he termed a “campaign between wars.” He also spoke of ongoing military cooperation and joint training exercises with other air forces, including those of the U.S., U.K., Germany, Cyprus, and Greece, among others.

Also taking part in the briefing was U.S. Air Force Colonel Matthew Willis, the American air attaché in Israel, who told the mission participants, “You have contributed much more to Israeli defense than you would think. The MOU [defense memorandum of understanding between the US and Israel] went into effect this year, but allocation has increased from $3.1 billion to $3.8 billion. Our money is well spent in Israel,” said the colonel.

He added that Israel was the first country outside the U.S. to take direct delivery of the F-35, an American-built combat aircraft that is the newest in the IAF’s arsenal. The Nevatim base is now home to those jets.

The participants were the first foreign group to visit the F-35 squadron. They received a briefing by Major M., the squadron’s executive officer, and got an up-close look at the stealth jet, witnessing a take-off by two of the aircraft.