03 januari 2018

​Israëlische Arabieren hebben de hoogste levensverwachting in de Arabisch-islamitische wereld


An Israeli Arab woman. (Chen Leopold/Flash90)

Qua levensverwachting en kindersterftecijfers scoort de Arabische Israëlische bevolking het best in de Arabische en islamitische wereld.

Door: United with Israel Staff

Arabische Israëli’s hebben de hoogste levensverwachting in het Midden-Oosten in vergelijking met de populaties van 21 islamitische en Arabische landen, laat een nieuw onderzoek naar zien.

Een recent onderzoek door het Taub Centrum voor Sociale Beleidsstudies in Israël heeft aangetoond dat de Arabisch-Israëlische bevolking qua levensverwachting het hoogste en kindersterftecijfers het laagste is in de Arabische en islamitische wereld.

In 2015 was het gemiddelde sterftecijfer onder Israëlische Arabieren 79, hoger dan in rijke landen zoals Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein, en gelijk aan dat van de algemene Amerikaanse bevolking.

Alle Arabische en islamitische landen vertoonden een aanzienlijke daling van de kindersterfte tussen 1995 en 2015. Er zijn echter nog steeds grote verschillen tussen de landen. Bahrein heeft de laagste kindersterfte met 5,3 sterfgevallen per 1.000 levendgeborenen. Aan de andere kant is Pakistan, met een kindersterftecijfer van 65,8 per 1.000 levendgeborenen. Arabische Israëli's staan op de vierde plaats, na Bahrein, de VAE en Maleisië.

Israëlische Arabieren hebben toegang tot een van de meest geavanceerde medische systemen in de regio en genieten van alle diensten die de Joodse staat biedt.

Het is niet verrassend dat uit een recente peiling blijkt dat de overgrote meerderheid van de Arabieren van Israël, 73 procent, een gevoel van saamhorigheid in de Joodse staat hebben en 60 procent is er trots op Israëli te zijn.

Iedereen die in Israël woont, weet dat Arabieren in dienst zijn bij en diensten ontvangen bij alle regeringskantoren. Ze studeren aan alle universiteiten, inclusief de Ariel University in Samaria, en dienen als rechters, artsen, officieren van de IDF en parlementsleden.

Ze hebben goede redenen om trots te zijn om Israëli te zijn en gelukkig om in Israël te wonen.

Israeli Arabs Have Highest Life Expectancy in Arab-Muslim World

In terms of life expectancy and infant mortality rates, the Arab Israeli population ranks highest in the Arab and Muslim world.

By: United with Israel Staff

Arab Israelis have the highest life expectancy in the Middle East when compared with the populations of 21 Muslim and Arab countries, a new survey on the issue found.

A recent survey by the Taub Center for Social Policy Studies in Israel found that in terms of life expectancy and infant mortality rates, the Arab Israeli population ranks highest in the Arab and Muslim world.

In 2015, the average mortality rate among Israeli Arabs was 79, higher than wealthy countries such as Qatar, the United Arab Emirates (UAE) and Bahrain, and equal to that of the general US population.

All Arab and Muslim countries exhibited a substantial decline in infant mortality between 1995 and 2015. However, there are still large disparities between countries. Bahrain has the lowest infant mortality with 5.3 death per 1,000 live births. At the other extreme is Pakistan, with an infant mortality rate of 65.8 per 1,000 live births. Arab Israelis rank fourth, after Bahrain, the UAE and Malaysia.

Israeli Arabs have access to one of the most advanced medical systems in the region, and enjoy all services provided by the Jewish state.

Not surprisingly, a recent poll shows that the vast majority of Israel’s Arabs, 73 percent, feel a sense of belonging in the Jewish state and 60 percent are proud to be Israelis.

Anyone living in Israel knows that Arabs are employed by and receive service at all government offices. They study at all universities, including Ariel University in Samaria, and serve as judges, doctors, IDF officers and parliamentarians.

They have good reasons for being proud to be Israeli and happy to live in Israel.

Source: https://unitedwithisrael.org/israeli-arabs-have-hi...