09 januari 2018

Meer dan 500 nieuwe banen worden gecreëerd in het oosten van Negev


Southern Israeli city of Arad (Nefesh b'Nefesh)

Meer dan een dozijn fabrieken en bedrijven zullen worden opgericht of uitgebreid, waardoor er dit jaar extra werkgelegenheid is voor honderden in het Zuiden.

Door: Batya Jerenberg, World Israel News

Minister van Financiën Moshe Kahlon en minister van Economie Eli Cohen hebben maandag tijdens een persconferentie aangekondigd dat hun ministeries zullen helpen bij het opzetten of uitbreiden van 15 fabrieken en bedrijven in het oostelijke deel van de Negev, met 514 nieuwe banen, aldus The Marker.

De steun is hoofdzakelijk in de vorm van subsidies ter hoogte van 81 miljoen NIS bestemd voor bedrijven die zelf 274 miljoen NIS in het gebied willen investeren. Het zijn meestal traditionele industrieën zoals metaal, meubels, eten, enz. Maar één van de bedrijven, die in Arad moet worden gevestigd, is een callcenter op het gebied van verzekeringen, waar 75 mensen banen zullen hebben. Dit zijn allemaal dingen die de ministeries het "Oostelijke Negev-circuit" noemen, waarvoor ze niet nodig zijn om hun goederen te exporteren.

Er zijn er echter twee in de "Grants Track", die bedrijven helpt die wel exporteren. Een daarvan is Elbit Systems Land en C4I Ltd., dat communicatieapparatuur en strijdbeheersystemen voor veiligheidstroepen produceert. Ook in Arad zal het zijn kantoren uitbreiden en 88 mensen in dienst nemen.

De regio Dimona, Arad en Yerucham, steden met elk 10.000 tot 30.000 inwoners, hebben momenteel een werkloosheidsniveau dat het dubbele is van dat van het land als geheel - 7,5% versus 4%. De ministeries van Financiën en Economie hebben erkend dat de oostelijke Negev niet alleen op de Dode Zeeën kunnen vertrouwen, en dat het gebrek aan arbeidskansen een van de belangrijkste redenen is waarom de Negev jongeren verliest in het centrum van het land. Deze subsidies maken deel uit van de inspanningen van de overheid om dat tij te keren en mogelijk zelfs om te keren.

Over 500 new jobs to be created in eastern Negev

Over a dozen factories and businesses will be established or expanded, bringing employment to hundreds in the South this year.

By: Batya Jerenberg, World Israel News

Minister of Finance Moshe Kahlon and Minister of Economy Eli Cohen announced at a press conference Monday that their ministries will help establish or enlarge 15 factories and businesses in the eastern Negev region, adding 514 new jobs, The Marker reported.

The aid is principally in the form of NIS 81 million in grants, to be given to businesses that are planning to invest NIS 273 million themselves in the area. They are mostly traditional industries such as metal, furniture, food, etc. But one of the businesses, to be established in Arad, is a call center in the insurance field, where 75 people will have jobs. These are all in what the ministries are calling the “Eastern Negev track,” which does not require them to export their goods.

However, two are in the “Grants Track,” which helps companies that do export. One of these is Elbit Systems Land and C4I Ltd., which manufactures communications equipment and battle-management systems for security forces. Also in Arad, it will be expanding its offices and employing 88 new people.

The region of Dimona, Arad and Yerucham, towns with 10,000 to 30,000 residents each, currently has a level of unemployment that is double that of the country as a whole – 7.5% vs. 4%. The Finance and Economy ministries have recognized that the eastern Negev cannot rely on the Dead Sea Works alone, and that the lack of job opportunities is one of the main reasons that the Negev is losing young people to the center of the country. These grants are part of the government’s efforts to stem, and possibly even reverse, that tide.

Source: https://worldisraelnews.com/over-500-new-jobs-to-b...


Comments