14 januari 2018

President van het Hooggerechtshof zweert 7 nieuwe rechters in, waaronder 5 vrouwen.

Minister van Justitie Ayelet Shaked merkte op dat na de benoemingen 54% van de Israëlische rechters vrouw is.


Esther Hayut. (photo credit: REUTERS)

Minder dan een week na het aantreden van de president van het Hooggerechtshof, stond Esther Hayut voor een eedaflegging waarbij verschillende afspraken werden gemaakt.

Hanan Melcer werd benoemd tot plaatsvervangend president van het Hooggerechtshof, terwijl rechters Yosef Elron en Yael Vilner door de rechtbank in Haifa tot het hooggerechtshof werden verheven.

Elron was eerder president van het District Court van Haifa, terwijl Vilner, die orthodox is, afstamt van een voornaam rabbijns gezin.


INCOMING SUPREME COURT President Esther Hayut (lower-left) poses yesterday with President Reuven Rivlin. (photo credit: MARK NEYMAN / GPO)

Andere benoemingen waren Liora Edelstein en Talmor Peres voor de Magistrates Court en Irena Rosen en Meital Halfon Aviran als senior court registrars.

Van de zeven aangestelden waren er vijf vrouwen die de minister van Justitie Ayelet Shaked ertoe brachten op te merken dat 54% van de rechters in Israël vrouwelijk is. Ze wees er ook op dat er in Israël drie vrouwelijke presidenten van het Hooggerechtshof zijn, maar dat de Verenigde Staten geen enkele vrouw in het hoofdgerechtshof hebben gehad.

Shaked merkte ook op dat Melcer de enige rechter bij het Hooggerechtshof is die direct voorafgaand aan de benoeming een advocaat in de privésector was en niet de carriere stappen van de rechtszaal gemaakt heeft. Hij is sinds 2007 lid van het hooggerechtshof.

Shaked die geneigd is de Bijbel of de Talmud te citeren of beide bij zulke gebeurtenissen, herinnerde zich dat een van de eerste dingen die Mozes deed in de woestijn was om rechters aan te stellen.

Tijdens de ceremonie die plaatsvond in de residentie van de president in aanwezigheid van voormalige en huidige hooggerechtshoven, typeerde president Reuven Rivlin het als "speciaal", omdat het de eerste keer was dat Hayut deelnam aan haar nieuwe functie.

Het vergelijken van het verschil tussen een oordeel vellen in persoonlijke levens in tegenstelling tot hun professionele leven, Rivlin zei dat rechters hun persoonlijke opvattingen terzijde moeten schuiven, naar het volledige plaatje moeten kijken in al zijn complexiteiten, en beide partijen moeten behandelen met eerlijkheid en respect.

Hayut wijdde het grootste deel van haar toespraak aan Melcer, die volgens haar een briljante advocaat en universitair docent was.

Ze ontmoette hem voor het eerst een paar jaar geleden toen hij rechten doceerde aan de universiteit van Tel Aviv, en toen het tijd werd om iemand aan te bevelen een vacature in het hooggerechtshof in te vullen, dacht ze meteen aan hem, zei Hayut.

Ze beschreef hem als een veelzijdige man, zowel professioneel als in zijn persoonlijke leven. "Hij vertegenwoordigt de genade en rechtvaardigheid van de Joodse traditie."

Door te wijzen op het belang van het behoud van de onafhankelijkheid van het hof, sprak Melcer over de uitvoerende, wetgevende en gerechtelijke takken die in Israël met elkaar in conflict waren.

Hij zei dat "er geen scheiding der machten moet zijn, maar een partnerschap van machten."

Melcer voelde zich verplicht, zei hij, om alle mensen te bedanken die hem hadden geholpen om te komen waar hij nu is. Hij bracht ook speciale huldebetuigingen aan zijn overleden ouders die Poolse overlevenden van de Holocaust waren.

Zijn moeder was een gevangene in Auschwitz en zijn vader stond op de lijst van Oskar Schindler, die beroemd werd gemaakt.

Melcer bedankte ook zijn universitaire docenten, en zijn vrouw Margalit, wiens ouders ook overlevenden van de Holocaust waren. Zonder haar aanmoediging en steun zei hij dat hij nooit zou hebben bereikt waar hij nu is.

SUPREME COURT PRESIDENT SWEARS IN SEVEN NEW JUDGES, INCLUDING FIVE WOMEN

Justice Minister Ayelet Shaked remarked that, after the appointments, 54% of Israel's judges are women.

Less than a week after taking up her position as the president of the Supreme Court, Esther Hayut on Monday presided over a swearing- in ceremony in which several appointments were made.

Hanan Melcer was appointed deputy president of the Supreme Court, while judges Yosef Elron and Yael Vilner were elevated to the Supreme Court from the Haifa District Court.

Elron was previously president of the Haifa District Court, while Vilner, who is Orthodox, is descended from a distinguished rabbinical family.

Other appointments made were Liora Edelstein and Talmor Peres to the Magistrates Court and Irena Rosen and Meital Halfon Aviran as senior court registrars.

Of the seven appointees, five were women, prompting Justice Minister Ayelet Shaked to remark that 54% of judges in Israel are female. She also pointed out that whereas in Israel there have been three women presidents of the Supreme Court, the United States has not had a single female chief justice.

Shaked also commented on the fact that Melcer is the only Supreme Court judge who was, immediately beforehand, a lawyer in the private sector and did not go through the ranks of the court system. He has been a member of the Supreme Court since 2007.

Shaked who tends to quote the Bible or the Talmud or both at such events, recalled that one of the first things that Moses did in the desert was to appoint judges.

At the ceremony which took place at the President’s Residence in the presence of past and present Supreme Court judges, President Reuven Rivlin characterized it as “special,” because it was the first time Hayut was attending in her new role.

Comparing the difference between passing judgment in personal lives as opposed to their professional lives, Rivlin said judges must put their personal views aside, look at the full picture in all its complexities, and treat both sides with fairness and respect.

Hayut devoted most of her address to Melcer, who she said had been a brilliant lawyer and university lecturer.

She first met him several years ago when he was teaching law at Tel Aviv University, and when the time came to recommend someone to fill a vacancy in the Supreme Court, she immediately thought of him, Hayut said.

She described him as a multi-faceted man both professionally and in his personal life. “He represents the grace and justice of Jewish tradition.”

In stressing the importance of maintaining the independence of the court, Melcer spoke of the executive, legislative and judicial branches that have been at odds with each other in Israel.

He said that “there should not be a separation of powers but a partnership of powers.”

Melcer felt compelled, he said, to thank all the people who had helped him to get to where he is today. He also paid special tribute to his deceased parents who had been Polish Holocaust survivors.

His mother had been a prisoner in Auschwitz, and his father was on Oskar Schindler’s list, that was made famous.

Melcer also thanked his university lecturers, and his wife Margalit, whose parents were also Holocaust survivors. Without her encouragement and support he said, he would never have reached where he is today.

Source: http://www.jpost.com/Israel-News/Supreme-court-pre...


Comments