21 januari 2018

Nieuwe Brug van Vrede? Treinen om Jordanië te verbinden met Israëlische havens


Boat docks at the Jaffa port. (Anat Hermony/Flash90)

Minister van Verkeer heeft plannen aangekondigd om een treinsysteem van twee miljard te bouwen om de Israëlische zeehavens te verbinden met Jordanië - en misschien zelfs nog verder.

Door: Batya Jerenberg, World Israel News

Yisrael Katz, minister van Transport, dacht aan vrede in het Midden-Oosten toen hij maandag aankondigde dat NIS 15 miljoen is toegewezen in het budget van 2019 om de Israëlische spoorweg te verlengen van Beit She’an naar de Sheikh Hussein-oversteek aan de grens met Jordanië.

Het onmiddellijke resultaat van een dergelijke verlenging zou de vermindering van het aantal vrachtwagens op de weg zijn, die een aanzienlijke hoeveelheid vracht vervoeren van de door Israël vastzittende buurman tussen de grens en de havens van Israël, en die een aanzienlijk verkeersrisico vormen. Maar Katz noemde het "een brug van vrede", omdat zijn visie is om te zien dat het uiteindelijk Saoedi-Arabië en de Golfstaten met de haven in Haifa verbindt, zodra de vijandelijkheden tussen de Arabische staten en Israël eindelijk ophouden.

Exporteren naar Europa via Israël zou economisch zeker zinvol zijn voor Arabische landen, wees Katz. "De lijn ... zal dienen als een alternatief voor de zeeweg, die het Arabische schiereiland omcirkelt." Een vervoersknooppunt in het Midden-Oosten zou natuurlijk ook de economie van Israël duidelijk versterken.

Voor nu is er al een tijdelijke vrachtterminal in Beit She'an, met een permanente terminal in de buurt. Een andere terminal voor goederentreinen zou op de Jordaanse kruising gebouwd moeten worden. Maar de grootste kosten zouden de aanleg van 15 kilometer dubbele sporen, bruggen en tunnels zijn, waarvan sommige door het terrein zouden voeren waarvoor unieke technische oplossingen nodig zouden zijn. De totale investering zou minimaal NIS 2 miljard bedragen.

Dit initiatief werd tijdens recente bijeenkomsten aan de orde gesteld door Katz en premier Benjamin Netanyahu in Israël samen met Jason Greenblatt, de speciale gezant van president Trump en de onderhandelaar in het Midden-Oosten. Het idee kreeg de goedkeuring van Greenblatt. Naar verluidt zou Amerika geen enkel deel van het project financieren.

Hoewel het project door sommigen in de Israëlische media werd beschreven als ‘visionair’, werd er ook melding gemaakt van het belang van het oplossen van gewone transportproblemen waarmee Israëlische pendelaars in het land te maken hebben, in de eerste plaats de uren die verspild worden aan het dagelijkse woon- werkverkeer. Zondag organiseerde een groep transport-NGO’s een protest en eiste van het ministerie van Transport de goedkeuring van een plan om de chronische verkeersopstoppingen te verlichten. Bestuurders toeterden een uur lang om negen uur in een korte maar luide demonstratie vanwege hun frustratie over de huidige wegomstandigheden.

New Bridge of Peace? Trains to link Jordan to Israeli ports

Transportation minister announced plans to build two-billion-shekel train system to connect Israeli seaports with Jordan—and perhaps even beyond.

By: Batya Jerenberg, World Israel News

Yisrael Katz, Minister of Transportation, had Middle East peace on his mind when he announced Monday that NIS 15 million has been allocated in the 2019 budget to extend the Israeli railroad from Beit She’an to the Sheikh Hussein crossing at the border with Jordan.

The immediate result of such an extension would be the reduction of the number of trucks on the road, which carry a significant amount of cargo from Israel’s land-locked neighbor between the border and Israel’s ports, and are a substantial traffic hazard. But Katz called it “a bridge of peace,” as his vision is to see it eventually connect Saudi Arabia and the Gulf states to the port in Haifa, once hostilities between the Arab states and Israel finally cease.

Exporting to Europe via Israel would certainly make sense in economic terms for Arab countries, Katz pointed out. “The line … will serve as an alternative to the sea route, which circles the Arabian Peninsula.” Becoming a transportation hub in the Middle East would also obviously strengthen Israel’s economy immensely.

For now, there already is a temporary cargo terminal in Beit She’an, with a permanent one in the works nearby. Another terminal for freight trains would need to be built at the Jordanian crossing. But the biggest cost would be the construction of 15 kilometers of double tracks, bridges and tunnels, some of which would have to run through terrain that would require unique engineering solutions. The total price would run to at least NIS 2 billion.

This initiative was raised during recent meetings that Katz and Prime Minister Benjamin Netanyahu held in Israel together with Jason Greenblatt, President Trump’s special envoy and chief Middle East negotiator. The idea met Greenblatt’s approval. America would reportedly not be funding any part of the project.

Though the project was described by some in the Israeli media as “visionary,” there was also mention of the importance in solving ordinary transportation problems faced by Israeli commuters within the country, first and foremost the hours wasted getting to and from work every day. On Sunday, a group of transportation NGOs organized a protest, demanding the Transportation Ministry adopt a plan to alleviate the chronic traffic jams, with drivers honking their horns in unison at 9 a.m. for a full minute in a brief but loud demonstration of their frustration with current road conditions.

Source: https://worldisraelnews.com/new-bridge-of-peace-tr...


Comments