24 januari 2018

Overzee’s toerisme stijgt met 69% deze winter

130.000 toeristen die naar verwachting in het winterseizoen Israël zullen bezoeken.


A view of the Eilat Mountains and the Red Sea. (photo credit: MINISTRY OF TOURISM)

Het ministerie van Toerisme is van mening dat het aantal toeristen dat Eilat bezoekt in het kader van zijn wintercampagne dit jaar, dat officieel zal duren tot Pesach 130.000 zal bedragen, vergeleken met 77.000 vorig jaar. Bronnen informeren "Globes" dat het Ministerie van Toerisme luchtvaartmaatschappijen ook zal toestaan vluchten te blijven uitvoeren en subsidies te ontvangen in april-juni. Deze subsidies hebben geleid tot een toename van het aantal wekelijkse wintervluchten naar Eilat van vier naar 40-50 in de afgelopen drie jaar.

De luchtvaartmaatschappijen die rechtstreekse vluchten naar Eilat uitvoeren, zijn SAS Airlines, Finnair, Ryanair, Wizz Air, Ural Airlines en Transavia Airlines. 17 van de vluchten zijn vanuit Rusland, 10 vanuit Duitsland en 12 vanuit Polen.

De optie om Europeanen een vakantie te bieden in een stad waar de winter mild of afwezig is, is een logische trigger, maar het lijdt geen twijfel dat de toename van het aantal vluchten voornamelijk te wijten is aan de geschatte NIS 40 miljoen in jaarlijkse monetaire incentives en subsidies die Israël aan de luchtvaartmaatschappijen verstrekt. Naar verwachting zal dit budget blijven groeien in directe verhouding tot het aantal passagiers. De door de luchtvaartmaatschappijen ontvangen subsidie bedraagt euro 0,60 per passagier, waarvan het Ministerie van Toerisme euro 0,05 en de Eilat Hotel Association euro 0,15 levert, ongeacht de prijs waartegen de luchtvaartmaatschappijen kaartjes aan passagiers verkopen.

Het resultaat was dat vanaf het begin van de huidige campagne tot 20 januari meer dan 76.000 toeristen Eilat op directe vluchten bereikten. Het ministerie van Toerisme schat dat de wintertoeristen van Eilat sinds september 400 miljoen NIS in de Israëlische economie hebben gestoken.

Minister van Toerisme Yariv Levin is van mening dat de subsidie een van zijn meest effectieve investeringen is. Levin vertelde ‘Globes', 'We hebben ook een record van 53 rechtstreekse wekelijkse vluchten naar Eilat bereikt tijdens het winterseizoen.Elke toerist spendeert gemiddeld $ 1.500, en dit is winst voor de stad en alle mensen die in de industrie werken. Hotels die zouden zijn gesloten gedurende de winter bleven het hele jaar open, sommige zelfs voor de eerste keer. We zullen een groter budget dan NIS 40 miljoen toewijzen in 2018-2019. De hele wereld werkt volgens deze modellen, en we zijn op de top van een uitstekende golf voor Eilat.

“Wij voeren een dialoog met internationale reisbureaus die een hotel in partnerschap voor een periode van 10 jaar willen huren. Deze maatregelen bestaan al bij Russische reisbureaus die hotels in Cyprus hebben gehuurd. Ze kunnen hun winst vergroten met de toeristische pakketten die ze bieden en we zullen profiteren van het aantal toeristen. Er is een waterpark in aanbouw en het bouwen van een hotel als een eiland in de zee wordt overwogen. Het is net als de kip en het ei. Voordien kon ik niet gaan naar ontwikkelaars met een aanbod om in Eilat te bouwen, maar nu de stad wakker wordt, brengt het de ontwikkelaars op eigen initiatief, ze willen deelnemen aan de ontwikkeling van de stad. " Terwijl buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die directe vluchten naar Ben Gurion Airport verzorgen subsidies krijgen van maximaal € 250.000 per wekelijkse vlucht per jaar, is de structuur van de beurzen in Eilat anders - ze worden bepaald door het aantal daadwerkelijk verkochte tickets.

"De luchtvaartmaatschappijen hebben er belang bij het vliegtuig te vullen en er de bijbehorende subsidie voor te krijgen," legt Levin uit. "In Eilat neemt de luchtvaartmaatschappij het risico en de beloning op zich, omdat het een incentive ontvangt op basis van het aantal tickets dat het heeft verkocht en we hoge bezettingspercentages zien." "Globes": hoe zit het met toeristen die Eilat tegen een gesubsidieerde prijs bereiken en naar andere landen gaan? Levin: "Dat is heel marginaal: het aandeel Israëliërs dat op directe vluchten vliegt is laag, het is gemiddeld 8%, de grote groei zit op de Russische markt, na de daling van Turkije en de Poolse markt als een toeristische doelwit voor hen." De hoteliers in Eilat, die een deel van de subsidie subsidiëren, zijn ook tevreden.

"We voelden het effect van de campagne in het begin minder", zegt Avia Mizrahi-Magen, CEO van Fattal Hotel Management Ltd. "Dit kan komen omdat mensen op zoek waren naar goedkope overnachtingsoplossingen, maar dit jaar voelen we een mooie verbetering van de bezettingsgraad." Isiorotel Ltd. (TASE: ISRO) CEO Lior Raviv zegt ook dat de investering via de Hotel Association de moeite waard was voor de grootste hotelketen in Eilat. "Het was het geld waard", zegt hij. "Bijna alle budget van de Hotel Association in Eilat werd besteed aan deze subsidie en het heeft zichzelf bewezen als een strategische maatregel." Maar de mensen die komen, zijn voornamelijk backpackers, die minder geïnteresseerd zijn in vier- en vijfsterrenhotels.

Raviv: "Het is vooral goedkoop toerisme, maar het gaat overal. Dit is een begin, en ik geloof dat het aantal meer zal groeien." De output is uitstekend en het bedrijf begint vooruit te gaan. “Eilat kan niet alleen vertrouwen op Israël toeristen, van oudsher was Eilat een toerismestad in de winter, en na 15 jaar stille winters, komt het terug. "Zonder de hoge overnachtingsprijzen, waren de aantallen mogelijk groter." De prijzen in de winter kunnen ook 50% lager zijn dan in de zomer . Op de onderste regel weerspiegelt de prijs vraag en aanbod. We leven in een duur land en de hotelprijzen zijn een weerspiegeling van de kosten van levensonderhoud. "Volgens Raviv kopen de wintertoeristen bijvoorbeeld vluchten of pakketten in combinatie met een hotel voor $ 700-800 per week vanuit Frankrijk, en voor $ 500-600 vanuit Rusland. "3,6 miljoen toeristen per jaar in Israël is een getal dat het potentieel niet weerspiegelt," zegt hij. "We zijn ervan overtuigd dat dit aantal zal groeien. Isrotel is bezig met het bouwen van vijf hotels. "Zal het resultaat hogere hotelprijzen zijn vanwege de vraag?" De prijzen zullen niet stijgen. De verandering is dat Eilat niet langer een seizoensgebonden stad zal zijn, afhankelijk van alleen de Israëlische toerist. Het toerisme naar Eilat is prijsgevoelig toerisme met vele opties voor een goedkope wintervakantie in allerlei landen. We kunnen de prijzen niet verhogen, zelfs wanneer de vraag het aanbod overtreft. “

___

(c) 2018 the Globes (Tel Aviv, Israël) Gedistribueerd door Tribune Content Agency, LLC.

OVERSEAS TOURISM TO EILAT UP 69% THIS WINTER

130,000 tourists expected to visit Israel during the winter season.

The Ministry of Tourism believes that the number of tourists visiting Eilat in the framework of its winter campaign this year, which will continue officially until Passover, will reach 130,000, compared with 77,000 in the preceding year. Sources inform "Globes" that the Ministry of Tourism will also allow airlines to continue operating flights and receiving grants in April-June. These grants triggered an increase in the number of winter weekly flights to Eilat from four to 40-50 over the past three years.

The airlines operating direct flights to Eilat include SAS Airlines, Finnair, Ryanair, Wizz Air, Ural Airlines, and Transavia Airlines. 17 of the flights are from Russia, 10 from Germany, and 12 from Poland.

The option of offering a vacation to Europeans in a city in which winter is mild or non-existent is a logical trigger, but there is no doubt that the increase in the number of flights is primarily due to the estimated NIS 40 million in annual monetary incentives and grants that Israel is giving to the airlines. This budget is expected to continue growing in direct proportion to the number of passengers. The grant received by the airlines is euro0.60 per passenger, of which the Ministry of Tourism provides euro0.45 and the Eilat Hotel Association euro0.15, regardless of the price at which the airlines sell tickets to passengers.

The result has been that from the beginning of current campaign until January 20, more than 76,000 tourists reached Eilat on direct flights. The Ministry of Tourism estimates that Eilat's winter tourists have put over NIS 400 million into the Israeli economy since September.

Minister of Tourism Yariv Levin believes that the subsidy is one of his ministry's most effective investments. Levin told "Globes," "We have also reached a record of 53 direct weekly flights to Eilat during the winter season. Each tourist spends an average of $1,500, and this is profit for the town and all those working in the industry. Hotels that would have closed down during the winter remained open for the whole year, some of them for the first time. We will allocate a larger budget than NIS 40 million in 2018-2019. The entire world is working according to these models, and we are at the crest of an excellent wave for Eilat.

"We are holding a dialogue with international travel agencies seeking to rent a hotel in partnership for a 10-year period. These measures already exist with Russian travel agents, which have rented hotels in Cyprus. They can bolster their profits from the tourism packages they offer, and we will profit in the number of tourists. There is a water park under construction, and building a hotel as an island in the sea is under consideration. It's like the chicken and the egg. Before this, I couldn't go to developers with an offer to build in Eilat, but now that the town is waking up, it is bringing the developers on their own initiative; they want to take part in the development of the town." While foreign airlines operating direct flights to Ben Gurion Airport get grants of up to euro250,000 per weekly flight per year, the structure of the grants in Eilat is different -- they are determined by the number of tickets actually sold.

"The airlines have an interest in filling the plane and getting the corresponding grant for it," Levin explains. "In Eilat, the airline takes the risk and the reward upon itself, because it receives an incentive according to the number of tickets it sold, and we are seeing high seat occupancy rates." "Globes": What about tourists who reach Eilat at a subsidized price and go on to other countries? Levin: "That is entirely marginal. The proportion of Israelis flying on direct flights is low; it averages 8%. The big growth is in the Russian market, following the decline of Turkey and the Polish market as a tourism target for them." The hoteliers in Eilat, who are subsidizing part of the grant, are also satisfied.

"We felt the effect of the campaign less at the beginning," says Fattal Hotel Management Ltd. CEO Avia Mizrahi-Magen. "This might be because people came looking for cheap overnight solutions. This year, however, we feel a nice improvement in occupancy." Isrotel Ltd. (TASE: ISRO) CEO Lior Raviv also says that the investment through the Hotel Association was worthwhile for the largest hotel chain in Eilat. "It was worth the money," he says. "Almost all of the Hotel Association's budget in Eilat was spent on this subsidy, and it has proved itself as a strategic measure." But the people coming are mainly backpackers, who are less interested in four and five-star hotels.

Raviv: "It's mainly cheap tourism, but it goes everywhere. This is a beginning, and I believe that the number will grow more. The outputs are excellent, and the business is starting to go forward. Eilat can't rely just on Israeli tourists. Historically, Eilat was a tourism city in the winter, too, and after 15 years of silent winters, it's coming back." Were it not for the high overnight prices, the numbers might have been bigger."The prices in winter can also 50% lower than in the summer. In the bottom line, the price reflects supply and demand. We live in an expensive country, and hotel prices are a reflection of the cost of living." According to Raviv, the winter tourists are buying flights or packages combined with a hotel for $700-800 a week from France, for example, and for $500-600 from Russia. "3.6 million tourists a year in Israel is a number that does not reflect the potential," he says. "We are convinced that this number will grow. Isrotel is in the process of building five hotels." Will the result will be higher hotel prices caused by the demand? "The prices will not go up. The change is that Eilat will stop being a seasonal town dependent on only the Israeli tourist. The tourism coming to Eilat is price-sensitive tourism with many options for a cheap winter vacation in all sorts of countries. We can’t raise prices, even when the demand outstrips the supply.”

___

(c)2018 the Globes (Tel Aviv, Israel) Distributed by Tribune Content Agency, LLC.

Source: http://www.jpost.com/Israel-News/Overseas-tourism-...


Comments