12 februari 2018

​Israël installeert waarschuwingssystemen voor aardbevingen,Tsunami


Muslim mother and child enjoy Jaffa beach.

Door Hana Levi Julian - 19 Shevat 5778

Israël installeerde de afgelopen week een tsunami-waarschuwingssysteem langs de mediterrane kuststranden.

Radar-gebaseerde systemen verbonden met soortgelijke stations in andere mediterrane landen werden geïnstalleerd in Ashdod, Hadera en Haifa. Het project krijgt hulp van de Europese Unie.

De systemen kunnen ongewoon hoge golven en onregelmatige getijdenbewegingen detecteren en een preventieve waarschuwing van maximaal een uur geven.

Een soortgelijk sensorproject voor natuurlijke aardebewegingen genaamd "Truah" wordt geïnstalleerd langs de oostelijke grens van Israël in de regio grenzend aan de Grote Slenk. Het vroegtijdige waarschuwingssysteem met aardbeving met 120 sensoren biedt een veiligheidsvenster van ergens tussen enkele seconden tot enkele minuten, afhankelijk van de locatie van het epicentrum van de machine. "Truah" zal naar verwachting in 2019 operationeel zijn.

De tsunami-waarschuwingssensoren uit de Middellandse Zee zijn verspreid over de gehele kustlijn.

Over een paar maanden zullen ze verbonden zijn met het sirenesysteem van het Home Front Command Red Alert, dat zal worden geactiveerd in geval van een dreigende tsunami.

Onder die omstandigheden zullen kustbewoners worden verplicht om stranden en kustgebieden te evacueren naar hoger gelegen en meer oostelijke regio's.

Vroegtijdige waarschuwingssystemen voor tsunami's zijn ook cruciaal om krachtcentrales in Tel Aviv en Ashkelon te beschermen, en ontziltingsinstallaties die beschadigd kunnen raken.

Soortgelijke systemen opgezet in Libanon en Turkije zijn verbonden met "zusterstations" geïnstalleerd vanuit Portugal - het verste westen - naar Ashdod, het verste zuidoosten. Uiteindelijk zal het systeem reiken tot aan de landen in Noord-Afrika.

Israel Installs Tsunami, Earthquake Early Warning Systems

By Hana Levi Julian - 19 Shevat 5778 – February 3, 2018

Israel is installing a tsunami warning system along its Mediterranean coastal beaches this past week.

Radar-based systems linked with similar stations in other Mediterranean nations were installed in Ashdod, Hadera and Haifa. The project is receiving assistance from the European Union.

The systems can detect unusually high waves and irregular tidal action, and issue a pre-emptive warning of up to an hour.

A similar natural earth movement sensor project called “Truah” is being installed along Israel’s eastern border in the region adjacent to the Great Rift Valley. The 120-sensor earthquake early-warning system will provide a safety window of anywhere between a few seconds to a few minutes’ notice, depending on the location of the epicenter of the temblor. “Truah” is expected to be operational by 2019.

The Mediterranean tsunami early warning sensors have been spread out so as to span the entire coastline.

In a few more months, they will be connected to the Home Front Command Red Alert siren system, which will trigger in case of an impending tsunami.

Under those circumstances, coastal residents will be ordered to evacuate beaches and coastal areas for higher ground and more easterly regions.

Early warning systems for tsunamis are also crucial in order to protect power stations in Tel Aviv and Ashkelon, and desalination plants, that could be damaged.

Similar systems set up in Lebanon and Turkey are linked with “sister stations” installed from Portugal – the furthest west – to Ashdod, the farthest southeast. Eventually the system will reach as far as countries in North Africa.

Source: http://www.jewishpress.com/news/science-and-tech/i...


Comments