21 februari 2018

​VS-ambassadeur Nikki Haley presenteert een zegen en een vloek voor Palestijns leiderschap


US Ambassador Nikki Haley addresses UN on February 20th, 2018


Door Eliana Rudee 21 februari 2018, 15.50 uur

“Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek.“ Deuteronomium 11:26 (NBV)

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN), Nikki Haley, vertelde dinsdag aan de Palestijnse Autoriteit Voorzitter Mahmoud Abbas dat zijn leiderschap moet kiezen tussen een pad van absolutistische eisen, haatdragende retoriek en aanzetten tot geweld en een ander pad van onderhandeling en compromis.

"Er is het pad van absolutistische eisen, haatdragende retoriek en aanzetten tot geweld," zei ze op een briefing van de VN-Veiligheidsraad. "Dat pad heeft geleid en zal tot niets anders dan ontberingen voor het Palestijnse volk leiden."

"Er is het pad van onderhandelen en compromis," vervolgde ze. "De geschiedenis heeft dat pad laten zien om succesvol te zijn voor Egypte en Jordanië, inclusief de overdracht van grondgebied. Dat pad blijft open voor de Palestijnse leiders als het maar moedig genoeg is om het te nemen. "

Van zijn kant stelde Abbas dinsdag tijdens de VN-Veiligheidsraad voor om een “multilaterale” benadering te gebruiken om bij een vredesproces tussen Israël en de Palestijnen, in plaats van de VS, te bemiddelen.

Hoewel Abbas de kamer verliet na zijn toespraak, sprak ambassadeur Haley de balans van haar opmerkingen toe aan de PA-voorzitter.

'I Will Not Shut Up'

Na de Amerikaanse alliantie met de staat Israël te hebben herhaald, stelde Haley de Palestijnse Autoriteit in de gelegenheid om een pad van rust te betreden.

"Ik zit hier vandaag en bied de uitgestrekte hand van de Verenigde Staten aan het Palestijnse volk aan voor de vrede," zei ze. "We zijn volledig voorbereid op een toekomst van welvaart en coëxistentie."

"Maar ik zal het advies negeren dat ik onlangs heb gekregen van jouw beste onderhandelaar, Saeb Erekat," vervolgde Haley. "Ik zal niet zwijgen. Integendeel, ik zal met respect enkele harde waarheden spreken. "

Haley erkende het ongenoegen van de PA over het besluit om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

"Je hoeft die beslissing niet leuk te vinden. Je hoeft het niet te prijzen. Je hoeft het niet eens te accepteren. Maar weet dit: die beslissing zal niet veranderen, “ vertelde ze Abbas.

Opnieuw legde Haley de twee alternatieve paden aan die voor de Palestijnen liggen:

"Je kunt ervoor kiezen de Verenigde Staten aan te klagen, de Amerikaanse rol in vredesbesprekingen af te wijzen en strafmaatregelen tegen Israël te volgen in internationale fora zoals de VN. Ik verzeker je dat dit pad het Palestijnse volk helemaal nergens heen zal krijgen als het gaat om het bereiken van hun ambities, “ benadrukte ze.

"Of u kunt ervoor kiezen om uw woede over de locatie van onze ambassade opzij te zetten en met ons verder te gaan naar een onderhandeld compromis dat groot potentieel biedt voor het verbeteren van het leven van het Palestijnse volk," zei Haley.

‘De keuze Abbas is aan u'

Haley benadrukte dat terwijl de VS zijn hand blijft uitstrekken naar de PA, het nog steeds de beslissing van Abbas en zijn leiders is om te besluiten om met de VS te onderhandelen.

"Onze onderhandelaars zitten vlak achter me, klaar om te praten. Maar we zullen je niet achtervolgen. De keuze, meneer (Abbas) is aan u. “

US Ambassador Nikki Haley Presents a Blessing and a Curse to Palestinian Leadership

By Eliana Rudee February 21, 2018 , 3:50 pm

“See, this day I set before you blessing and curse:” Deuteronomy 11:26 (The Israel Bible™)

US Ambassador to the United Nations (UN), Nikki Haley told Palestinian Authority Chairman Mahmoud Abbas on Tuesday that his leadership must choose between a path of absolutist demands, hateful rhetoric, and incitement to violence and another path of negotiation and compromise.

“There’s the path of absolutist demands, hateful rhetoric, and incitement to violence,” she said at a UN Security Council briefing. “That path has led and will continue to lead to nothing but hardship for the Palestinian people.”

“There’s the path of negotiation and compromise,” she continued. “History has shown that path to be successful for Egypt and Jordan, including the transfer of territory. That path remains open to the Palestinian leadership if only it is courageous enough to take it.”

For his part, Abbas suggested at the UN Security Council on Tuesday that a “multilateral” approach be used to mediate a peace process between Israel and the Palestinians, instead of the US.

Although Abbas left the chamber after his speech, Ambassador Haley addressed the balance of her remarks to the PA chairman.

‘I Will Not Shut Up’

After reiterating the US alliance with the state of Israel, Haley presented the Palestinian Authority with an opportunity to proceed down a path of tranquility.

“I sit here today offering the outstretched hand of the United States to the Palestinian people in the cause of peace,” she said. “We are fully prepared to look to a future of prosperity and co-existence.”

“But I will decline the advice I was recently given by your top negotiator, Saeb Erekat,” Haley continued. “I will not shut up. Rather, I will respectfully speak some hard truths.”

Haley recognized the PA’s displeasure with the decision to move the US embassy to Jerusalem.

“You don’t have to like that decision. You don’t have to praise it. You don’t even have to accept it. But know this: that decision will not change,” she told Abbas.

Once again, Haley laid out the two alternative paths that lie ahead for Palestinians:

“You can choose to denounce the United States, reject the U.S. role in peace talks, and pursue punitive measures against Israel in international forums like the UN. I assure you that path will get the Palestinian people exactly nowhere toward the achievement of their aspirations,” she stressed.

“Or, you can choose to put aside your anger about the location of our embassy, and move forward with us toward a negotiated compromise that holds great potential for improving the lives of the Palestinian people,” said Haley.

‘The Choice Abbas is Yours’

Haley emphasized that while the US continues to extend its hand to the PA, it remains the decision of Abbas and his leadership to decide to negotiate with the US.

“Our negotiators are sitting right behind me, ready to talk. But we will not chase after you. The choice, Mr. (Abbas) is yours.”

Source :https://www.breakingisraelnews.com/103091/us-ambas...


Comments