25 februari 2018

Het graf van Joshua ontwijd gevonden met swastikas op de verjaardag van de dood van Mozes

Swastika on Joshua’s Grave in Samaria. (Photo credit: Samaria Security)

Door JNI Media 23 februari 2018, 05.30 uur

“Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in het ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer, dat ligt in hun macht. “ Micha 2: 1 (NBV)

Noem het een ander Arabisch 'prijskaartje', dit keer in Samaria: het graf van Joshua Bin Nun werd ontwijd met swastika's en Arabische graffiti die op het graf van de grote militaire held werden gespoten.

De ontheiliging werd ontdekt door de ongeveer duizend Joden uit heel Israël die kwamen bidden bij het graf, gelegen in het dorp Kifl Haris, nabij Ariel, woensdagavond, aan het begin van de verjaardag van de dood van Mozes (Adar 7).

Jozua was Mozes 'spreekwoordelijke student en zijn opvolger. Hij leidde de verovering door de Israëlieten van het Heilige Land. De menigte bezoekers bad, reciteerde Psalmen en studeerde tot het ochtendgloren aan het graf. De nacht was incidentvrij, behalve de ontdekking van de vervelende herinnering dat de verovering die door Joshua is begonnen, verre van compleet is.

IDF-soldaten van de Ephraim Brigade onder leiding van majoor Dado Ha'Cohen hebben de dienst verzekerd. Gastvrijheid en onderdak werden geboden door het bestuur van Samaria van de regionale raad.

Joshua Bin Nun kwam uit de stam van Efraïm.

Samaria’s Regionale Raad Voorzitter Yossi Dagan riep op tot de arrestatie van de relschoppers.

"Arabische relschoppers hebben het graf van Joshua Bin Nun opnieuw geschonden, het is een haatmisdaad en een ernstig incident," zei Dagan. "Het graf van Jozua is een heilige plaats van grote historische waarde, Joshua was de eerste Joodse stafchef en overwinnaar van het land. Het is ook een heilige plaats en een plaats van groot belang voor het Joodse volk. "

‘Ik roep de veiligheidstroepen op om de relschoppers op te sporen,’ drong Dagan aan. "Slechts twee weken geleden, ontsnapte de bloedige terrorist die Itamar Ben Gal HY" D vermoordde naar dit dorp. De graffiti moet met ernst worden benaderd. Ik dank de IDF en de Ephraim Brigade, geleid door kolonel Idan Katz, voor het beveiligen van de aanbidders op de site, “voegde hij eraan toe.

Bron: https://www.breakingisraelnews.com/103204/joshuas-...

Joshua’s Grave Found Desecrated With Swastikas on Anniversary of Moses’ Death

By JNI Media February 23, 2018 , 5:30 am

“Ah, those who plan iniquity And design evil on their beds; When morning dawns, they do it, For they have the power.” Micah 2:1 (The Israel Bible™)

Call it another Arab “price tag,” this time in Samaria: The tomb of Joshua Bin Nun was desecrated with swastikas and Arabic graffiti that were sprayed on the great military hero’s grave.

The desecration was discovered by the thousand or so Jews from all over Israel who came to pray at the gravesite, located in Kifl Haris village, near Ariel Wednesday night, on the start of the anniversary of the death of Moses (Adar 7).

Joshua was Moses’ proverbial student and his successor. He led the Israelites’ conquest of the Holy Land. The multitude of visitors prayed, recited Psalms and studied at the gravesite until dawn. The night was incident-free, other than the discovery of the nasty reminder that the conquest begun by Joshua is far from complete.

IDF soldiers from the Ephraim Brigade under the command of Major Dado Ha’Cohen secured the service. Hospitality and accommodations were provided by the Joseph’s Tomb and the holy sites in Samaria management of the regional council.

Joshua Bin Nun came from the tribe of Ephraim.

Samaria Regional Council Chairman Yossi Dagan called for the arrest of the rioters.

“Arab rioters again desecrated the tomb of Joshua Bin Nun, it is a hate crime and a serious incident,” Dagan said. “The tomb of Joshua is a holy place of great historical value, Joshua was the first Jewish Chief of Staff and conqueror of the land. It is also a holy place and a place of great importance to the Jewish people.”

“I call on the security forces to put their hands on the rioters,” Dagan urged. “Only two weeks ago, the bloody terrorist who murdered Itamar Ben Gal HY”D escaped to this village. The [graffiti] must be handled with severity. I thank the IDF and the Ephraim Brigade, headed by Colonel Idan Katz, for securing the worshipers at the site,” he added.