25 februari 2018

​Duizenden demonstreren ter ondersteuning van Israël in Kolkata (India)

Door Vijeta Uniyal - 14 februari 2018

Duizenden marcheerden woensdag op Kolkata's straten ter ondersteuning van Israël. Demonstranten met pro-Israëlische banners marcheerden door de straten van Kolkata en eisten dat de regering Jeruzalem zou erkennen als de hoofdstad van Israël. Gemeente-leiders gaven redevoeringen die solidariteit met de Joodse Staat beloven. De demonstratoe werd georganiseerd om de tiende verjaardag te vieren van de oprichting van Hindu Samhati, een organisatie die zich inzet voor de eenheid onder hindoes in Oost-India.

Demonstranten die pro-Israël banners dragen, riepen premier Narendra Modi op om de stad Jeruzalem als de hoofdstad van de staat Israël te erkennen en de Indiase ambassade te verhuizen naar de heilige stad. Deelnemers droegen onder andere spandoeken bij zich met ; ‘India Israël vriendschap voor altijd,’ ‘Jeruzalem eeuwige hoofdstad van Israël,’ India-Israël oude culturen, moderne wonders. Organisatoren schatten het aantal deelnemers rond de 50.000 tot 70.000.

De sprekers hebben hun bezorgdheid geuit over de recente golf van agressie die Iran en zijn volgelingen tegen Israël hebben gepleegd, wat zij zagen in de bredere context van de opkomst van het islamistisch terrorisme, ook gericht tegen Indiërs.

"Door onze ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, zullen we Israels langdurige verbintenis tot vrede eren en de band tussen onze twee oude volkeren versterken", zei de heer Tapan Ghosh, de stichter van Hindu Samhati. Hij drong er daarom bij de Indiase regering op aan formeel Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van de Joodse staat. Een resolutie van dit effect werd aangenomen door een mondelinge stemming.


Devdutta Maji, de vice-president van Hindu Samhati, noemde de eerste Israëlische premier David Ben-Gurion bij de gelegenheid, waarbij hij de oprichtende vader van de moderne Joodse staat citeerde als een rolmodel voor het hindoe-leiderschap van vandaag, samen met de heer Tapan Ghosh . Hij pleitte ook voor de verhuizing van de Indiase ambassade naar Jeruzalem.

"Het zionisme, de nationale liberalisering die worstelt met het Joodse volk, dient ons als een grote inspiratie voor hindoes", zei Vijeta Uniyal, oprichter van Indians For Israel, een Indiaas Diaspora-initiatief gericht op het bestrijden van antisemitisme en het bevorderen van sterkere banden tussen Israël en India. "Het is een grote inspiratie voor ons als we kastendiscriminatie elimineren, onze oude beschaving nieuw leven inblazen en innovatief zijn voor een betere toekomst," zei hij tijdens de bijeenkomst.

Hindu Samhati, een niet-partijgebonden organisatie, is opgericht in 2007 als reactie op tien jaar durende pogroms en islamistisch terrorisme gericht op hindoes in de Indiase deelstaat West-Bengalen en de naburige moslim-meerderheid Bangladesh. Tegenwoordig werken duizenden hindoe Samhati-activisten en gemeenschapsorganisatoren in hindoegemeenschappen in het oosten van India.

De betoging vond plaats slechts een paar dagen voor het bezoek van de Iraanse president Hassan Rouhani aan India. Iraanse leider zal een bijeenkomst van moslims toespreken in een historische moskee in de Zuid-Indiase stad Hyderabad.

Thousands Rally in Support of Israel In Kolkata

By Vijeta Uniyal -February 14, 2018

Thousands marched on Kolkata’s streets on Wednesday in support of Israel. Demonstrators holding pro-Israel banners marched through the streets of Kolkata, demanding the government to recognize Jerusalem as the capital of Israel. Community leaders from delivered speeches pledging solidarity with the Jewish State. The rally was organized to mark the tenth anniversary of the founding of Hindu Samhati, an organization dedicated toward the unity among Hindus in Eastern India.

Demonstrators carrying pro-Israel banners called Prime Minister Narendra Modi to recognize the city of Jerusalem as the capital of the State of Israel and relocate the Indian Embassy to the holy city. Participants carried banners reading; ‘India Israel friendship forever,’ ‘Jerusalem eternal capital of Israel,’ India-Israel ancient cultures, modern miracle,’ among others. Organisers placed the number of participants around 50,000 to 70,000.

The speakers raised concerns over the recent wave of aggression of carried out by Iran and its proxies against Israel, which they saw in the wider context of rising tide of Islamist terrorism aimed at Indians as well.

“Moving our Embassy to Jerusalem will honor Israel’s long-standing commitment to peace, and strengthen the bond between our two ancient peoples,” said said Mr. Tapan Ghosh, the founder of Hindu Samhati. He therefore urged the Indian government to formally recognize Jerusalem as the capital of the Jewish State. A resolution to this effect was passed by a voice vote.

Mr. Devdutta Maji, the Vice-President of Hindu Samhati, mentioned the first Israeli Prime Minister David Ben-Gurion at the occasion, citing the founding father of the modern Jewish State as a role model for today’s Hindu leadership along with Mr. Tapan Ghosh. He also spoke in favor of relocating the Indian Embassy to Jerusalem.

“Zionism, the national liberalisation struggling of the Jewish people, serves as a great inspiration to us Hindus.” said Vijeta Uniyal, founder of Indians For Israel, an Indian Diaspora initiative aimed at combating antisemitism and promoting stronger Israel-India ties. “It is a great inspiration to us as we eliminate caste discrimination, reviving our ancient civilization, and innovative for a better future,” he said addressing the gathering.

Hindu Samhati, a non-partisan organisation, war created in 2007 as a response to decade-long pogroms and Islamist terrorism aimed at Hindus in Indian state of West Bengal and the neighbouring Muslim-majority Bangladesh. Today, thousands of Hindu Samhati activists and community organisers are working in Hindu communities across the eastern India.

The rally was held just days ahead of the Iranian President Hassan Rouhani’s visit to India. Iranian leader will address a gathering of Muslims at a historic mosque in the southern Indian city of Hyderabad.

Source: http://www.israellycool.com/2018/02/14/thousands-r...


Comments