29 maart 2018

Verslag: Israëlische Stealth Fighters vliegen over Iran

Twee IAF F-35 Adir straaljagers kwamen het Iraanse luchtruim ongemerkt binnen, aldus de krant Al-Jarida in Koeweit.


The Lockheed Martin F35 fighter jet plane, also known as the Adir, in a test flight. (photo credit: Lockheed Martin Aeronautisch/ Liz Lutz )

Door Yasser Okbi/Maariv Hashavua Jpost.com staff 29 maart 2018 19:15

Twee Israëlische F-35 straaljagers kwamen de afgelopen maand het Iraanse luchtruim binnen, zo meldde de Koeweitse krant Al-Jarida donderdag. De daad is een signaal van verhoogde regionale spanningen, vooral in het licht van de recente Israëlische militaire aanvallen in Syrië, inclusief tegen Iraanse bases in het land.

Bronnen geciteerd in Al-Jarida verklaarden dat twee stealth-jagers over het Syrische en Irakese luchtruim vlogen om Iran te bereiken, en zelfs doelgerichte locaties in de Iraanse steden Bandar Abbas, Esfahan en Shiraz.

Het rapport stelt dat de twee straaljagers, van de meest geavanceerde ter wereld, op grote hoogte cirkelden boven Perzische Golf-locaties waarvan vermoed wordt dat ze verband hielden met het Iraanse nucleaire programma.

Het stelt ook dat de twee jets onopgemerkt zijn gebleven door radar, inclusief door het Russische radarsysteem in Syrië. De bron weigerde te bevestigen of de operatie werd uitgevoerd in samenwerking met het Amerikaanse leger, dat onlangs gezamenlijke oefeningen met de IDF heeft uitgevoerd.

De bron voegde toe dat de zeven F-35-jagers in actieve dienst in de IAF een aantal missies in Syrië en aan de Libanees-Syrische grens hebben uitgevoerd. Hij onderstreepte dat de straaljagers twee keer van Israël naar Iran kunnen reizen zonder te tanken.

Israël heeft toegegeven dat het de afgelopen vijf jaar ongeveer 100 luchtaanvallen op Syrië heeft uitgevoerd, gericht tegen Hezbollah-terroristen, wapenkonvooien en infrastructuur, en naar verluidt zijn er nog tientallen andere geweest.

Netanyahu in April 2016: Israel has carried out dozens of strikes in Syria


Op 21 maart maakte de IDF bekend dat Israël achter de vernietiging van een nucleaire reactor in 2007 in Noord-Syrië zat.

In februari trokken Israëlische F-16 straaljagers het Syrische luchtruim binnen en vielen 12 Iraanse doelwitten in Syrië in reactie op een Iraanse drone die over Israël was neergeschoten. Twee Israëlische bemanningsleden raakten gewond toen ze uit hun jet vlogen voordat het neerstortte, waarvan later werd vastgesteld dat het werd veroorzaakt door een pilootfout.

Als antwoord op de Iraanse drone waarschuwde een hoge Israëlische functionaris dat Israël met kracht zal reageren op de inspanningen van Iran om zich verder te vestigen in Syrië.

"... de Iraniërs zijn vastbesloten om zich in Syrië te blijven vestigen, en het volgende incident is slechts een kwestie van tijd", zei hij, terwijl hij waarschuwde dat Israël niet uitsluit dat de Islamitische Republiek zal blijven proberen Israël aan te vallen .

Anna Ahronheim heeft bijgedragen aan dit rapport.

REPORT: ISRAELI STEALTH FIGHTERS FLY OVER IRAN

Two IAF F-35 Adir fighter jets entered Iranian airspace undetected, according to the Kuwaiti newspaper Al-Jarida.

BY YASSER OKBI/ MAARIV HASHAVUA, JPOST.COM STAFF MARCH 29, 2018 19:15

Two Israeli F-35 fighter jets entered Iranian airspace over the past month, Kuwaiti newspaper Al-Jarida reported on Thursday. The act is a signal of heightened regional tensions, especially in light of recent Israeli military attacks in Syria, including against Iranian bases in the country.

Sources quoted in Al-Jarida stated that two stealth fighters flew over Syrian and Iraqi airspace to reach Iran, and even targeted locations in the Iranian cities Bandar Abbas, Esfahan and Shiraz.

The report states that the two fighter jets, among the most advanced in the world, circled at high altitude above Persian Gulf sites suspected of being associated with the Iranian nuclear program.

It also states that the two jets went undetected by radar, including by the Russian radar system located in Syria. The source refused to confirm if the operation was undertaken in coordination with the US army, which has recently conducted joint exercises with the IDF.

The source added that the seven F-35 fighters in active service in the IAF have conducted a number of missions in Syria and on the Lebanese-Syrian border. He underlined that the fighter jets can travel from Israel to Iran twice without refueling.

Israel has admitted to launching about 100 air strikes on Syria over the past five years, targeting Hezbollah terrorists, weapons convoys and infrastructure, and it is believed to be behind dozens more.

On March 21, the IDF cleared for publication that Israel was behind the 2007 destruction of a nuclear reactor that was under construction in northern Syria.

In February, Israeli F-16 fighter jets entered Syrian airspace, striking 12 Iranian targets in Syria in response to an Iranian drone that was shot down over Israel. Two Israeli crew members were wounded when they ejected from their jet before it crashed, which was later determined to be caused by pilot error.

In response to the Iranian drone, a senior Israeli official warned that Israel will react with force to Iran's efforts to entrench itself further in Syria.

"...the Iranians are determined to continue to establish themselves in Syria, and the next incident is only a matter of time,” he said, warning that Israel does not rule out that that the Islamic Republic will continue to try to attack Israel.

Anna Ahronheim contributed to this report

Source: http://www.jpost.com/Middle-East/Report-Israeli-st...


Comments