21 april 2018

Molotovcoctails-vliegers” dringen Israëlisch grondgebied binnen


Zo'n 3000 Arabieren rellen langs de grens met Gaza. IDF zei dat verscheidene vliegers met brandbommen Israëlisch grondgebied binnengingen en onschadelijk werden gemaakt.

Vrijdag vonden gewelddadige rellen plaats op vijf locaties langs de grens met Gaza, waar zo’n 3.000 Palestijnse Arabieren de veiligheidsinfrastructuur probeerden te benaderen, banden in de buurt probeerden te verbranden en vliegers oplieten met brandbommen eraan vast.

De IDF zei dat een aantal vliegers Israëlisch grondgebied was overgestoken en waar nodig waren gedoofd. IDF-troepen gebruikten oproerverspreidingsmethoden en openden het vuur in overeenstemming met de inzetregels.

“De IDF zal geen schade aan het veiligheidshek en aan de infrastructuren toestaan die Israëlische burgers beschermen en zal tegen gewelddadige relschoppers en betrokken terroristen handelen," aldus de bovengenoemde verklaring.

Het gezondheidsbureau in Gaza zei twee Arabieren door Israëlische krachten werden doodgeschoten.

Meer dan 120 demonstranten werden verwond door diverse middelen op vrijdag, zei het ministerie, volgens AFP.

Vrijdagochtend, voordat de gewelddadige rellen begonnen, hebben de IDF-vliegtuigen folders uitgedeeld waarin Gazanen werden gewaarschuwd de grens tussen Gaza en Israël niet te naderen, de grens niet te beschadigen en niet te proberen terreuraanslagen uit te voeren.

De folders luiden: "Aan de inwoners van Gaza: U neemt deel aan gewelddadige ordeverstoringen. Hamas gebruikt u om terroristische activiteiten uit te voeren.

"Blijf uit de buurt van degenen die betrokken zijn bij terreur en van degenen die gewelddadige verstoring van de orde aanmoedigen. De IDF zal actie ondernemen als er een poging wordt ondernomen om hindernissen of de inhoud ervan, of andere IDF-apparatuur te beschadigen.

"Hamas gebruikt u om de belangen van hun eigen beweging te bevorderen. Luister niet naar de bevelen van Hamas, die uw leven in gevaar brengen. Het kan anders zijn. Uw toekomst ligt in uw handen. Ondergetekend, het hoofdkwartier van de IDF.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

'Firebomb kites' breach Israeli territory

Some 3,000 Arabs rioted along the Gaza border. The IDF said several kites with firebombs entered Israeli territory and were extinguished.

Violent riots took place in five locations along Gaza the border on Friday, where some 3,000 Palestinian Arabs tried to approach the security infrastructure, burning tires nearby and trying to fly kites with firebombs attached to them.

The IDF said that a number of kites had crossed into Israeli territory and were extinguished as needed. IDF troops used riot dispersal methods and opened fire in accordance with the rules of engagement.

"The IDF will not allow damage to the security fence and to the infrastructures that protect Israeli citizens and will act against violent rioters and terrorists involved," the statement said.

The health bureau in Gaza said two Arabs were shot dead by Israeli forces.

More than 120 protesters were injured by various means on Friday, the ministry said, according to AFP

On Friday morning, before the violent riots began, IDF planes distributed leaflets warning Gazans not to near the Gaza-Israel border, attempt to harm it, or attempt to carry out terror attacks.

The leaflets read, "To the residents of Gaza: You participate in violent disturbances of order. Hamas is using you to carry out terror activities.”

"Keep away from those involved in terror and from those who encourage violent disturbance of order. The IDF will take action if there is any attempt to harm obstacles or their contents, or any other IDF equipment.”

"Hamas is using you to advance the interests of their own movement. Do not listen to Hamas' orders, which endanger your lives. Things can be different. Your future is in your hands. Signed, the IDF headquarters.”

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...