26 april 2018

​Verslag: Jordanië ontneemt het staatsburgerschap aan Abbas, andere Palestijnse functionarissen

President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit is een van de personen die hun Jordaanse paspoort zullen verliezen.


Palestinian President Mahmoud Abbas (R) with Jordanian King Abdullah. (Issam Rimawi/FLASH90)

Door: Batja Jerenberg, Wereld Israël Nieuws

Enkele van de bekendste en hoogste leiders van de Palestijnse Autoriteit (PA) zullen hun Jordaanse staatsburgerschap verliezen, volgens een bericht in de Jerusalem Post waarin woensdag de in Londen gevestigde krant Raialyoum wordt geciteerd.

President Mahmoud Abbas van de PA en de aloude onderhandelaars van de PA Saeb Erekat en Abu Ala zijn drie van de ongeveer dertig hooggeplaatste functionarissen van de PA en Fatah en hun gezinnen die hun burgerrechten zullen verliezen, die zij vele jaren geleden hadden aangevraagd en gekregen.

Het verslag voegde daaraan toe dat personen die het staatsburgerschap hebben verloren, ook in de toekomst alleen nog maar tijdelijke visa voor bezoekers zouden krijgen wanneer zij Jordanië weer binnen willen komen. Zij heeft niet uitgelegd waarom koning Abdullah II nu tot deze stap heeft besloten.

Het is al jaren bekend dat deze hoge ambtenaren de Jordaanse nationaliteit hadden, hoewel dit feit bij velen in Amman en de PA niet goed aanvoelde. Het leek vooral schandalig in 2011, toen het Hasjemitisch Koninkrijk besloot het burgerschap van tienduizenden Palestijnen in te trekken als reactie op de wens van diezelfde leiders dat zij zouden stoppen met het uitreiken van het Jordaanse staatsburgerschap, zodat het volk "zijn Palestijnse identiteit zou consolideren", zoals destijds in de pers werd bericht.

In een redactioneel artikel bekritiseerde de Al-Arabi-publicatie van Al-Quds deze Palestijnse leiders met harde hand.

"Dit is beschamend voor hen omdat zij en hun gezinnen trots zouden moeten zijn op hun Palestijnse staatsburgerschap", schreef de krant. "Als ze niet in hun eigen staatsburgerschap geloven en er niet trots op zijn, betekent dit dat ze niet loyaal zijn aan de Palestijnse Autoriteit en het niet verdienen om namens haar te spreken.

In datzelfde jaar onthulde een Jordaanse advocaat, Anis F. Kassim, in een interview met een pro-Palestijnse website dat het volgens de Jordaanse nationaliteitswet "mogelijk is het staatsburgerschap in te trekken van een Jordaan die in overheidsdienst is bij een buitenlandse autoriteit of regering". Er zijn echter verschillende besluitvormingsrondes en de burger heeft het recht in beroep te gaan. Hij zei dat deze "volledig zijn genegeerd wanneer het staatsburgerschap van een Jordaan van Palestijnse origine wordt ingetrokken".

De bekendste herroeping van het Palestijnse Arabische staatsburgerschap vond plaats in 1988, toen koning Hussein Jordanië's claim op soevereiniteit over Judea en Samaria officieel opgaf. Jordanië had het gebied in 1950 illegaal geannexeerd en het staatsburgerschap verleend aan al zijn permanente Arabische inwoners. Eenentwintig jaar na het verlies van het grondgebied aan Israël in de Zesdaagse Oorlog van 1967, erkende Hussein de claim van de PLO op de regio als onderdeel van een zogenaamde “staat Palestina”, en in die stap ontnam het meer dan 100,00 Arabische inwoners van elke claim op de Jordaanse nationaliteit.

Report: Jordan to strip citizenship from Abbas, other Palestinian officials

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas is among those set to lose their Jordanian passports.

By: Batya Jerenberg, World Israel News

Some of the most senior and well-known leaders of the Palestinian Authority (PA) are set to lose their Jordanian citizenship, according to a Jerusalem Post report quoting the London-based Raialyoum newspaper on Wednesday.

PA President Mahmoud Abbas and long-time PA negotiators Saeb Erekat and Abu Ala are three of the approximately 30 senior PA and Fatah officials and their families who are going to lose their citizenship rights, which they had requested – and received – many years ago.

The report added that those stripped of citizenship would also only be given temporary visitors’ visas when they entered Jordan again in the future. It gave no explanation as to why King Abdullah II decided to make this move now.

It has been known for years that these senior officials had Jordanian citizenship, although the fact did not sit well with many in Amman or the PA. It seemed especially egregious in 2011, when the Hashemite Kingdom decided to revoke the citizenship of tens of thousands of Palestinians in response to those same leaders who wanted them to stop giving out Jordanian citizenship so that the people would “consolidate their Palestinian identity,” as reported in the press at the time.

In an editorial, the Al-Quds Al-Arabi publication criticized those Palestinian leaders harshly.

“This is shameful for them because they and their families should be proud of their Palestinian citizenship,” the paper wrote. “If they don’t believe in their own citizenship and are not proud of it, this means that they are not loyal to the Palestinian Authority and don’t deserve to speak on its behalf.”

That same year, a Jordanian lawyer, Anis F. Kassim revealed in an interview with a pro-Palestinian website that according to the Jordanian citizenship law, “it is possible to revoke the citizenship of a Jordanian citizen who is in the civil service of a foreign authority or government.” However, there are several rounds of decision-making, and the citizen has the right of appeal, all of which, he said, were “completely ignored when the citizenship of a Jordanian of Palestinian origin is revoked.”

The most well-known revocation of Palestinian Arabs’ citizenship was in 1988, when King Hussein officially surrendered Jordan’s claim to sovereignty over Judea and Samaria. Jordan had illegally annexed the area in 1950 and granted citizenship to all its permanent Arab residents. Twenty-one years after losing the territory to Israel in 1967’s Six Day War, Hussein recognized the PLO’s claim to the region as part of a so-called “State of Palestine,” and in that move stripped over 100,00 Arab inhabitants of any claim to Jordanian nationality.

Source: https://worldisraelnews.com/report-jordan-strip-ci...