29 april 2018

Gaan Israël en Iran oorlog voeren?


Shutterstock

27 april 2018

In tegenstelling tot het conventionele Iraanse leger rapporteert de islamitische revolutionaire garde rechtstreeks aan de fundamentalistische opperste Iraanse leider Ali Khameni, die oproept tot vernietiging van Israël.

Door: Daniel Krygier, Wereld Israël Nieuws

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis, gastheer van de Israëlische minister van Defensie Avigdor Liberman, waarschuwde voor een direct conflict tussen Israël en Iran in Syrië. De Amerikaanse defensiechef gelooft dat een oorlog tussen Jeruzalem en Teheran "zeer waarschijnlijk" is, aangezien Iran zijn militaire opbouw aan de noordelijke grenzen van Israël voortzet. Ondertussen waarschuwde Liberman dat als Iran Tel Aviv treft, Israël Teheran zal treffen.

Gaan Israël en Iran dan oorlog voeren? De islamitische revolutie in 1979 transformeerde Iran van een bondgenoot tot een felle vijand van de Joodse staat. Iran voert al tientallen jaren een oorlog op afstand tegen Israël en het Westen via Hezbollah en andere terroristische organisaties. Hezbollah viel Israël aan in 2006 en was verantwoordelijk voor de aanval op Amerikaanse mariniers in Libanon in 1983, de aanval op de Israëlische ambassade in Argentinië in 1992 en het Joodse gemeenschapscentrum in Buenos Aires in 1994. Iran geeft de voorkeur aan oorlogen op afstand omdat de Islamitische Republiek over inferieure militaire vermogens beschikt en directe confrontaties liever vermijdt.

Het Iraanse leger bestaat voor een groot deel uit verouderde Sovjetwapens. De moderne Israëlische luchtmacht is groter en kwalitatief superieur aan de Iraanse luchtmacht. Iran beschikt echter over een arsenaal van duizenden raketten die Israël zouden kunnen raken. De Joodse staat heeft meerdere mogelijkheden om Iran met conventionele en onconventionele wapens aan te vallen.

Sommige deskundigen zijn van mening dat de Iraanse militaire leiders zich volledig bewust zijn van de superieure militaire en inlichtingencapaciteit van Israël. De ideologisch gedreven islamitische revolutionaire garde heeft echter de leiding over de Iraanse militaire opbouw in Syrië. In tegenstelling tot het conventionele Iraanse leger rapporteert de islamitische revolutionaire garde rechtstreeks aan de fundamentalistische opperste Iraanse leider Ali Khamenei, die oproept tot vernietiging van Israël. Aangezien het islamitische regime meer door ideologie dan door rationaliteit wordt gedreven, zou een directe oorlog tussen Israël en Iran werkelijkheid kunnen worden als Iran Israël vanuit Libanon en Syrië blijft bedreigen. Tegelijkertijd probeert het waarschijnlijke regime van de ayatollah een grootschalig conflict met de Joodse staat te vermijden dat de blootgestelde militaire activa van Iran in Syrië in gevaar zou brengen.

Iran heeft 3 opties

Iran heeft eerder deze maand beloofd te zullen reageren op een vermeende Israëlische aanval op een Iraanse militaire basis in Syrië. Vanuit militair oogpunt heeft Iran drie realistische militaire opties ten opzichte van Israël. Teheran zou een beperkte of uitgebreidere aanval van Hezbollah op Israël kunnen gelasten. Iran zou ook nog een met explosieven bewapende drone het Israëlische luchtruim in kunnen sturen. Iran zou ook een raketaanval op de Joodse staat kunnen uitvoeren. Het antwoord van Israël zou worden bepaald door de omvang van de Iraanse aanval. Iraanse raketten op Tel Aviv zouden een ongekende Israëlische militaire reactie ontketenen die de Iraanse leiders waarschijnlijk proberen te vermijden. De bal ligt bij Iran. Israël heeft echter al met daden laten zien dat het een zware prijs zal betalen door vijanden die de Joodse staat bedreigen.

Are Israel and Iran heading to war?

April 27, 2018

Unlike Iran’s conventional military, the Islamic Revolutionary Guard Corps reports directly to Iran’s fundamentalist supreme leader Ali Khameni, who calls for Israel’s destruction.

By: Daniel Krygier, World Israel News

US Defense Secretary James Mattis who hosted Israeli Defense Minister Avigdor Liberman, warned of a direct conflict between Israel and Iran in Syria. The American defense chief believes that a war between Jerusalem and Tehran is “very likely,” since Iran continues its military buildup on Israel’s northern borders. Meanwhile, Liberman warned that if Iran strikes Tel Aviv, Israel will hit Tehran.

So are Israel and Iran heading to war? The Islamic revolution in 1979 transformed Iran from an ally to a fierce enemy of the Jewish state. Iran has for decades been waging a proxy war against Israel and the West through Hezbollah and other terrorist organizations. Hezbollah attacked Israel in 2006 and was responsible for the attack on US marines in Lebanon in 1983, the attack on the Israeli embassy in Argentina in 1992 and the Jewish community center in Buenos Aires in 1994. Iran’s preference for proxy wars stems from the Islamic Republic’s inferior military capabilities, preferring to avoid direct confrontations.

The Iranian military largely consists of obsolete Soviet weaponry. Israel’s modern air force is larger and qualitatively superior to Iran’s air force. However, Iran has an arsenal of thousands of missiles that could hit Israel. The Jewish state has multiple capabilities to strike Iran with conventional and unconventional weaponry.

Some experts believe that Iran’s military leaders are fully aware of Israel’s superior military and intelligence capabilities. However, the ideologically driven Islamic Revolutionary Guard Corps is in charge of the Iranian military buildup in Syria. Unlike Iran’s conventional military, the Islamic Revolutionary Guard Corps reports directly to Iran’s fundamentalist supreme leader Ali Khamenei, who calls for Israel’s destruction. Since the Islamist regime is more driven by ideology than rationality, a direct war between Israel and Iran could become a reality if Iran continues to threaten Israel from Lebanon and Syria. At the same time, the ayatollah regime likely seeks to avoid a full-scale conflict with the Jewish state that would jeopardize Iran’s exposed military assets in Syria.

Iran has 3 options

Iran vowed to respond to an alleged Israeli strike on an Iranian military base in Syria earlier this month. From a military point of view, Iran has three realistic military options towards Israel. Teheran could order a limited or more comprehensive Hezbollah attack on Israel. Iran could also send another drone armed with explosives into Israeli air space. Alternatively, Iran could launch a missile attack against the Jewish state. Israel’s response would be determined by the extent of the Iranian attack. Iranian missiles on Tel Aviv would unleash an unprecedented Israeli military response that Iranian leaders are likely seeking to avoid. The ball is in Iran’s court. However, Israel has already showed with deeds that it will extract a heavy price from enemies threatening the Jewish state.

Source: https://worldisraelnews.com/israel-iran-heading-wa...