29 april 2018

​Op de 70ste verjaardag van Israël, vierden Israël en de Filippijnen 60 jaar vriendschap.


The celebration of 60 years of ties between Israel and the Philippines. (Christopher Christopher “Kit” Layog)


Bij Eliana Rudee 29 april 2018, 11.30 uur

“Laat ons juichen om uw overwinning,
het vaandel heffen, in de naam van onze God.
Moge de HEER al uw wensen vervullen.". Psalm 20:6 (NBV)

Vorige week, op de 70ste verjaardag van Israël, vierden Israël en de Filippijnen hun vriendschap in een "dag van gejubel" in het historische stedelijke Luneta Park in de Filippijnen. Naast de viering van de wedergeboorte van Israël als natie herdacht de gebeurtenis zestig jaar bilaterale betrekkingen tussen de Filippijnen en Israël.

Op de Grandstand van Quirino, op Ground Zero in Luneta Park, was een reuzenvlag van Israël ontvouwd. De eregast Effie Ben Matityau, de ambassadeur van Israël bij de Filippijnen, was aanwezig op het evenement.

Volgens Christopher "Kit" Layog van Barangay ni juan, een christelijke Filippijnse NGO die deelnam aan de ceremonie, was het doel van de viering het verzamelen van alle christelijke denominaties in de Filippijnen om "vieren door lof en aanbidding en zegen te verkondigen aan Israël en zijn volk".

Layog's NGO maakt ook deel uit van een groep Filippijnse christenen die het Festival van Tabernacles (Sukkot) vieren, zoals dat bij sommige christenen gebruikelijk is.

Layog zei de reuzevriendschapsvlag die bij de viering wordt voorgesteld ,,bevordert onze band met het Joodse Volk van Israël.".

Hij vertelde Breaking Israel News: "Deze viering herdenkt de steun van de Filippijnen aan VN-resolutie 181 over de afscheiding van Palestina en de oprichting van de staat Israël in 1947. De Filippijnen was het enige Aziatische land dat de oprichting van de staat Israël steunde.

De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen begonnen in 1957 en op 26 februari 1958 ondertekenden beide landen het "Vriendschapsverdrag", wat leidde tot de opening van een Israëlische ambassade in Manilla en de Filippijnse ambassade in Tel Aviv in 1962. In 1997 ondertekenden beide landen een memorandum van overeenstemming, waarin een bilaterale politieke dialoog tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken van de landen werd geformaliseerd.

Daarvoor, zei Layog, vluchtten ongeveer 1.300 Joden Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog en vestigden zich in de Filippijnen, en maakten deel uit van de rijke geschiedenis van het land om andere naties op de Filippijnen te verwelkomen.

Vandaag de dag is de Filippijnen de thuisbasis van een kleine maar bloeiende Joodse gemeenschap van ongeveer 200 leden, terwijl er naar schatting ongeveer 40.000 Filippijnen in Israël wonen. De overgrote meerderheid van hen is jong, vrouwelijk en werkt in Israël als verzorger voor oudere, zieke en zwaar gehandicapte Israëliërs.

De Filippijnen zijn ook van plan hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen na de verhuizing van de Amerikaanse ambassade in mei.

“Israëli's en Filippijnen delen gemeenschappelijke democratische waarden, vrijheden en burgerrechten, die tot uiting komen in de spanwijdte van de Filippijnen en de bilaterale betrekkingen tussende Fillipijnen en Israël", aldus Layog. “De Filippijnen hebben al lange tijd een opendeur politieke relatie met het land Israël en die relatie is in de loop der jaren gegroeid als een relatie van samenwerking en wederzijds vertrouwen.

Één van de bewijzen van vertrouwen, zei hij, is dat ,,Filippino’s geen visa nodig hebben voor het ingaan van het beloofde land. Voorts stelde hij dat de samenwerking op het gebied van handel, economie, cultuur, technische bijstand, wetenschap, academische uitwisselingen en toerisme de betrekkingen voor beide landen van vitaal belang maakt.

De president van de Filippijnen, Rodrigo Roa Duterte, groette de organisatoren en aanwezigen van Israël en de Filippijnen Vriendschapsviering.

"Al vele jaren delen onze mensen historische banden die geworteld zijn in vriendelijkheid en medeleven met de mensheid", aldus Duterte. "Met wederzijds respect voor onze culturen en vruchtbare uitwisselingen tussen onze landen hebben we de basis gelegd voor een duurzaam en florerend partnerschap.

Hij voegde eraan toe: "Onze gezamenlijke inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen en hebben geleid tot aanzienlijke vooruitgang bij het bevorderen van de politieke dialoog en het bevorderen van handel, toerisme en zakendoen tussen onze naties. Wij staan voor de uitdagingen die ons te wachten staan en zien ernaar uit nauw met u samen te werken bij de versterking en ontwikkeling van onze bilaterale betrekkingen ten behoeve van onze volkeren.

On Israel’s 70th, Israel and the Philippines Celebrated 60 Years of Friendship

By Eliana Rudee April 29, 2018 , 11:30 am

“May we shout for joy in your victory, arrayed by standards in the name of our God. May Hashem fulfill your every wish.” Psalms 20:6 (The Israel Bible™)

Last week, on Israel’s 70th anniversary, Israel and the Philippines celebrated their friendship in a “day of jubilation” at the historical urban Luneta Park in the Philippines. In addition to celebrating Israel’s rebirth as a nation, the event commemorated 60 years of bilateral relations between the Philippines and Israel.

At the Quirino Grandstand, at Ground Zero in Luneta Park, a giant flag of Israel was unfurled. The Guest of Honor, Effie Ben Matityau, the Ambassador of Israel to the Philippines, was present at the event.

According to Christopher “Kit” Layog of Barangay ni juan, a Christian Filipino NGO that participated in the ceremony, the goal of the celebration was gather all Christian denominations in the Philippines to “celebrate through praise and worship and proclaim blessing towards Israel and its people.”

Layog’s NGO is also part of a group of Filipino Christians who celebrate the Festival of Tabernacles (Sukkot), as is traditional for some Christians.

Layog said the giant friendship flag presented at the celebration “promotes our bond with the Jewish Nation of Israel.”

He told Breaking Israel News, “This celebration commemorates the Philippines’ support of the UN Resolution 181 on the partition of Palestine and the Creation of the State of Israel in 1947. The Philippines was the only Asian country to support the creation of the State of Israel.”

Diplomatic relations between the two countries began in 1957 and on February 26, 1958, both countries signed the “Treaty of Friendship,” leading to the opening of an Israeli embassy in Manila and the Filipino embassy in Tel Aviv in 1962. In 1997, the two countries signed a Memorandum of Understanding (MOU), which formalized a bilateral political dialogue between the countries’ foreign ministries.

Before that, Layog said, about 1,300 Jews fled Europe during World War II and established roots in the Philippines, and have been a part of the nation’s rich history of welcoming other nations in the Philippines.

Today, the Philippines is home to a small but thriving Jewish community of roughly 200 members, while there are believed to be roughly 40,000 Filipinos living in Israel. The overwhelming majority of them are young, female, and working in Israel as caregivers for elderly, sick and severely handicapped Israelis.

The Philippines is also planning on moving its embassy from Tel Aviv to Jerusalem following the US embassy move in May.

“Israelis and Filipinos share common democratic values, freedoms and civil rights, which are manifested in the span of Philippines and Israel bilateral relations,” said Layog. “The Philippines has had a long open-door-policy relationship with the country of Israel, and that relationship has grown over the years as a relationship of cooperation and mutual trust.”

One of the proofs of trust, he said, is that “Filipinos are not required any visas in entering the promised land.” He further maintained that the cooperation in trade, economy, culture, technical assistance, science, academic exchanges, and tourism make the relationship vital for both countries.

The President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte, sent his greetings to the organizers and attendees of Israel and Philippines Friendship Celebration.

“For many years, our people have shared historical ties rooted in kindness and compassion for humanity,” said Duterte. “Bonded by mutual respect for our cultures and beneficial exchanges between our countries, we have laid the foundations for an enduring and flourishing partnership.”

He added, “our collective efforts have borne fruit and resulted to significant progress in promoting political dialogue and enhancing trade, tourism, and business between our nations. As we face the challenges ahead, we look forward to closely working with you in strengthening and developing our bilateral relations for the benefit and welfare of our peoples.”

Source: https://www.breakingisraelnews.com/106737/on-israe...