30 april 2018

Arabische pers klaagt steen en been over Israelische superioriteit in Onderwijs, Innovatie en Justitie

In de artikelen worden onderwijs, innovatie, democratische waarden, het vermogen van Israël om corrupte ambtenaren te vervolgen en politieke stabiliteit genoemd als de bron van het succes.


Media screens from Israeli media show Prime Minister Benjamin Netanyahu.. (photo credit: REUTERS)

Door Juliane Helmbeugel

Verscheidene Arabisch sprekende kranten publiceerden artikelen over de superioriteit van Israël ten opzichte van Arabische staten en welke stappen genomen moeten worden om te verbeteren in vergelijking, volgens een bericht van het Middle East Media Research Institute (MEMRI) dat deze week verscheen.

In de artikelen worden onderwijs, innovatie, democratische waarden, het vermogen van Israël om corrupte ambtenaren te vervolgen en politieke stabiliteit genoemd als de bron van het succes.

Voormalig gouverneur van de Egyptische provincie Al-Sharqiya, Reda Abd Al-Salam, schreef in januari op de Egyptische nieuwssite de Nijlpers dat de Israëlische superioriteit te danken was aan de voortdurende investeringen van het land in onderwijs, gezondheid en wetenschap en technologie, en aan de opbouw van een democratie door Israël.

"De Arabische en moslimvolkeren leven onder regimes die zich al decennialang niet hebben beziggehouden met de ontwikkeling van hun volkeren en het vestigen van zichzelf in economie, maatschappij, wetenschap en democratie, maar met het vestigen van hun [eigen] heerschappij... In die tijd waren degenen die we 'de zonen van apen en varkens' noemden, bezig met echt bouwen. Zij concentreerden zich op onderwijs, gezondheid, economie, technologie, en natuurlijk op het democratisch proces,” aldus een MEMRI vertaling van het bewuste artikel.

Abd Al-Salam benadrukte verder dat de vooruitgang van Israël helemaal niet het resultaat was van hulp, maar van hard werken. "Zeg niet dat [dit komt omdat] de VS Israël steunt, omdat Egypte de afgelopen decennia enorme steun heeft ontvangen, in miljarden dollars, van zijn Arabische broers en ook van de internationale instellingen voor het ontwikkelen van onderwijs, wegen en dergelijke. Waar is [dit geld] gegaan en wiens zakken [heeft het gevuld]”?

De Jordaanse politicus en intellectueel Rahil Ghorayba noemde het vermogen van Israël om corrupte ambtenaren te vervolgen een bron van het succes van de Joodse staat.

In het Jordaanse dagblad Al-Dustour schreef hij in maart: "Het onderzoeken van een minister-president is een van de uitingen van gerechtigheid in elk land - zelfs een vijandelijk land - dat kracht toont, geen zwakte. [...] Bovendien hebben we gezien hoe het Israëlische rechtssysteem topfiguren, van wie sommigen nog steeds hun straf uitzitten, vervolgt en tot gevangenisstraffen veroordeelt.

Ghorayba maakte zich zorgen over de vergelijking met Arabische staten: "In de moderne Arabische geschiedenis is er geen [geval] van een proces of onderzoek naar zo'n leider of invloedrijke figuur [...]. Dit is een zeer belangrijk zwak punt in het Arabische vaderland en er is geen kans op heropleving en vooruitgang van de Arabische samenleving totdat we dat stadium hebben bereikt.

De Palestijnse schrijver Suhail Kiwan schreef in februari voor de Engelstalige Engelstalige publicatie Al-Quds Al-Arabi in Londen en sprak soortgelijke gevoelens uit: "Het [Israëlische] rechtssysteem is de laatste scheidsrechter, omdat het een onafhankelijke instelling blijft, ondanks alles wat er gezegd wordt en wat we zeggen tegen het racistische anti-apartheidsregime tegen het Arabisch-zionisme.

"Er is veel corruptie in Israël, [maar ook] een gerechtelijk systeem dat de corrupten ter verantwoording kan roepen. Dit is een van de belangrijkste geheimen van de macht van Israël - niet de geavanceerde technologie, de geavanceerde vliegtuigen, het omvangrijke leger of de verplichte [militaire] dienst voor jonge Joodse mannen en vrouwen, maar het vermogen van het regime zelf om fouten te identificeren en te herstellen", benadrukte hij.

"Het is betreurenswaardig dat sommige Arabische media zegevieren en de onthulling van Netanyahu's corruptie vergoelijken - in plaats daarvan zouden we moeten huilen over onze eigen situatie en over de erbarmelijke staat waartoe onze onfeilbare leiders zijn gekomen.

De Libanese journalist Abd Al-Rahman Abd Al-Mulla Al-Salah, die in februari voor het Egyptische dagblad Al-Hayat schreef, stelde dat de superioriteit van Israël te danken was aan zijn politieke stabiliteit.

"Wij staan voor machteloze regimes en helaas is Israël voor hen de enige stabiele in de regio [...]. Israël is stabiel en ondanks al zijn racisme is het een democratie voor de Joden in het land. Of we het nu leuk vinden of niet, Israël is een land van instellingen, wet en een grondwet, waarin de overdracht van de macht wordt uitgevoerd [op een georganiseerde manier]".

"De stabiliteit van Israël ontleent haar kracht aan haar democratie en haar bewind, dat is gebaseerd op respect voor de Israëlische burger en zijn keuzes. Abd Al-Mulla Al-Salah ging verder. “De situatie in onze Arabische wereld zal zich niet stabiliseren tenzij de Arabische burger zijn respect herwint, en totdat zijn onderdrukking eindigt.

ARAB PRESS LAMENTS ISRAELI SUPERIORITY IN EDUCATION, INNOVATION, JUSTICE

The articles cited Israel's education, innovation, democratic values, the country's ability to prosecute corrupt officials and its political stability as the source of its success.

BY JULIANE HELMHOLD

Several Arabic-speaking newspapers published articles discussing Israel's superiority over Arab states and which steps have to be taken in order to improve in comparison, according to a Middle East Media Research Institute (MEMRI) report released this week.

The articles cited Israel’s education, innovation, democratic values, the country's ability to prosecute corrupt officials and its political stability as the source of its success.

Former governor of Egypt's Al-Sharqiya province Reda Abd Al-Salam wrote on the Egyptian news site the Nile Press in January that Israeli superiority was due to the country's continuous investment in education, health and science and technology, as well as Israel's building a democracy.

"The Arab and Muslim peoples live under regimes that for decades have engaged not in developing their peoples and establishing themselves in economy, society, science, and democracy but in establishing their [own] rule... During this time, those we called 'the sons of apes and pigs' engaged in real building. They focused on education, health, economy, and technology, and of course on democratic process," a MEMRI translation of the article read.

Abd Al-Salam further emphasized that Israel's progress was not at all the result of aid, but of hard work. "Don't say that [this is because] the US supports Israel, because over the past decades Egypt has received tremendous support, in billions of dollars, from its Arab brothers and also from the international institutions for developing education, roads, and the like. Where has [this money] gone and whose pockets [does it line]?"

Jordanian politician and intellectual Rahil Ghorayba named Israel's ability to prosecute corrupt officials as a source of the Jewish state's success.

In the Jordanian daily Al-Dustour he wrote in March that "Investigating a prime minister is one of the manifestations of justice in any country – even an enemy country – that shows strength, not weakness. [...] Moreover, we have seen the Israeli justice system prosecute, and sentence to prison, top influential figures, some of whom are still serving their sentences."

Drawing the comparison to Arab states, Ghorayba expressed his concern that "In modern Arab history, there is no [case] of a trial or investigation of this kind of a leader or influential figure [...] This is a highly significant weak point in the Arab homeland and there is no chance of revival and advancement of Arab society until we reach that stage."

Writing for London-based Arabic-language publication Al-Quds Al-Arabi in February, Palestinian writer Suhail Kiwan expressed similar sentiments: "The [Israeli] judicial system is the final arbiter, because it remains an independent institution, despite all that is said and that we say against the racist apartheid anti-Arab Zionist regime."

"There is much corruption in Israel, [but also] a judicial system that can take the corrupt to task. This is one of the most important secrets of Israel's power – not the advanced technology, the advanced aircraft, the sizeable army or the compulsory [military] service for young Jewish men and women, but the capability of the regime itself to identify and rectify flaws," he emphasized.

"It is regrettable that some Arab media are victorious and gloating over the exposure of Netanyahu's corruption – [instead], we should be crying about our own situation and about the pitiful state that our infallible leaders have come to."

Lebanese journalist Abd Al-Rahman Abd Al-Mulla Al-Salah, writing for the Egyptian daily Al-Hayat in February, argued that Israel's superiority was due to its political stability.

"We stand before helpless regimes, and, most unfortunately, Israel is, relative to them, the only stable one in the region [...] Israel is stable, and despite all its racism, it is a democracy for the Jews within it. Whether we like it or not, Israel is a country of institutions, law, and a constitution, in which the transfer of power is carried out [in an organized fashion]."

"Israel's stability draws its strength from its democracy and its regime, which is derived from respect for the Israeli citizen and his choices." Abd Al-Mulla Al-Salah continued. “The situation in our Arab world will not stabilize unless the Arab citizen regains his respect, and until his repression ends."

Source: https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Arab-p...