30 april 2018

***breaking*** Netanyahu ‘Leugens Iran ontmaskert’.

PM onthult de inlichtingenstroom over het Iraanse nucleaire programma, voornemens om Israël te vernietigen dat uit Teheran in beslag is genomen.


Premier Binyamin Netanyahu onthulde maandagavond inlichtingen uit Irans geheime nucleaire dossiers.

In zijn toespraak, zei Netanyahu dat ,,Iran al die tijd” loog toen de Iraanse leiders ontkenden dat de Islamitische Republiek een programma had om kernwapens te ontwikkelen.

"Na de ondertekening van de nucleaire overeenkomst in 2015 heeft Iran zijn inspanningen opgevoerd om zijn geheime nucleaire dossiers te verbergen.

"In 2017 verhuisde Iran zijn kernwapenbestanden naar een zeer geheime locatie in Teheran," voegde hij eraan toe, aldus de atoomarchieven in het district Shorabad in Teheran.

"Van buitenaf was dit een onschuldig ogende plek," zei hij. "Maar van binnen bevatte het het geheime atoomarchief van Iran, opgesloten in massieve kluizen.

"Een paar weken geleden, in een grote intelligentieprestatie, verkreeg Israël een halve ton van het materiaal binnen deze gewelven," hij openbaarde. "55.000 pagina's, nog eens 55.000 bestanden op 183 cd's.".

Hij zei dat de dossiers belastende documenten, grafieken, blauwdrukken, foto's, video's, en meer omvatten.

"We hebben dit materiaal gedeeld met de Verenigde Staten, en de Verenigde Staten kunnen instaan voor de authenticiteit ervan. We zullen het ook delen met andere landen en we zullen het delen met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.".

"We weten al jaren dat Iran een geheim kernwapenprogramma had met de naam Project Amad", vervolgt hij. We kunnen nu bewijzen dat Project Amad een uitgebreid programma was om kernwapens te ontwerpen, te bouwen en te testen. We kunnen ook bewijzen dat Iran in het geheim Project Amad-materiaal opslaat om te gebruiken op een moment naar keuze om kernwapens te ontwikkelen".

Netanyahu onthulde dat het doel van Project Amad was om vijf kernkoppen te ontwerpen, te produceren en te testen, elk met een explosieve opbrengst van 10 kiloton TNT, voor integratie met ballistische raketten. "Dat is als 5 Hiroshima bommen om op ballistische raketten te zetten.

Verder onthulde hij dat Project Amad alle vijf elementen had van een kernwapenprogramma, het ontwerpen van kernwapens, het ontwikkelen van kernkernen, het bouwen van nucleaire implosiesystemen, het voorbereiden van kernproeven en het integreren van kernwapens in raketten.

Watch: Netanyahu 'Iran lied big time'

PM reveals trove of intelligence on Iranian nuclear program, intentions to destroy Israel seized from Tehran.

Prime Minister Binyamin Netanyahu revealed intelligence from Iran's secret nuclear files Monday night.

In his address, Netanyahu said that "Iran lied big time" when Iranian leaders denied that the Islamic Republic had a program to develop nuclear weapons.

"After signing the nuclear deal in 2015, Iran intensified its efforts to hide its secret nuclear files."

"In 2017, Iran moved its nuclear weapons files to a highly secret location in Tehran," he added, saying that the atomic archives in the Shorabad district of Tehran.

"From the outside, this was an innocent-looking compound," he said. "But on the inside, it contained Iran's secret Atomic Archive locked in massive safes."

"A few weeks ago, in a great intelligence achievement, Israel obtained half a ton of the material inside these vaults," he revealed. "55,000 pages, another 55,000 files on 183 CDs."

He said that the files included incriminating documents, charts, blueprints, photographs, videos, and more.

"We've shared this material with the United States, and the United States can vouch for its authenticity. We will also share it with other countries and we’ll share it with the International Atomic Energy Agency."

"We've known for years that Iran had a secret nuclear weapons program called Project Amad," he continued. We can now prove that Project Amad was a comprehensive program to design, build, and test nuclear weapons. We can also prove that Iran is secretly storing Project Amad material to use at a time of its choice to develop nuclear weapons."

Netanyahu revealed that the purpose of Project Amad was to design, produce, and test five nuclear warheads, each with an explosive yield of 10 kilotons of TNT, for integration with ballistic missiles. "That's like 5 Hiroshima bombs to be put on ballistic missiles."

He further revealed that Project Amad had all five elements of a nuclear weapons program, designing nuclear weapons, developing nuclear cores, building nuclear implosion systems, preparing nuclear tests, and integrating nuclear weapons with missiles.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...