30 april 2018

Netanyahu richt zich vannacht tot het land met “ Dramatisch nieuws over Iran”


Prime Minister Benjamin Netanyahu, April 3, 2015. (photo credit: KOBY GIDEON/GPO)

Israëlische berichten in de media geven aan dat Netanyahu de nucleaire overeenkomst met Iran aan de orde zal stellen en niet de luchtaanval van de afgelopen nacht in Syrië.

De Israëlische Eerste minister Benjamin Netanyahu zal een televisieaankondiging maken maandagavond in wat zijn bureau ,,dramatisch nieuws" betreffende de kernovereenkomst met Iran noemt.

In een overeenkomstige zet annuleerde Netanyahu een geplande toespraak in de Knesset ter ere van Theodore Herzl dag. Kanaal 10 meldt dat Meir Ben Shabbat, hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, telefonisch contact zal opnemen met collega's in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het Iraanse nucleaire programma.

De aankondiging wordt gedaan vanuit het Israëlische militaire hoofdkwartier in Tel Aviv, volgens een korte verklaring van het kantoor van Netanyahu.

“De ,,eerste minister Benjamin Netanyahu zal een verklaring over een significante ontwikkeling betreffende de kernovereenkomst met Iran afleggen," aldus de bovengenoemde verklaring, die geen verdere details geeft. Israëlische berichten in de media geven aan dat Netanyahu de nucleaire overeenkomst met Iran aan de orde zal stellen en niet de luchtaanval van afgelopen nacht in Syrië

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif vernederde Eerste Minister Benjamin Netanyahu als ,,de jongen die niet ophoudt als een wolf te huilen” in een tweet maandag, vooruitlopend op de toespraak van de Israëlische leider die ,,signficicane” ontwikkelingen in de kernovereenkomst van Iran aankondigt.

“BREAKING: De jongen die niet kan ophouden als een wolf te huilen is er weer bij. Niet afgeschrikt door cartoonfiasco bij de AVVN. Je kunt maar een paar van de mensen zo vaak voor de gek houden," schreef Zarif op Twitter, naast een foto van Netanyahu met een tekening van een cartoonbom, een rekwisiet die hij meebracht naar de Algemene Vergadering van de VN in 2012.

Netanyahu had zondag een ontmoeting met de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en de twee hadden het over Iran.

Sprekend naast de Israëlische leider, zei Pompeo: "We blijven diep bezorgd over de gevaarlijke escalatie van dreigementen van Iran aan het adres van Israël en de regio.

Netanyahu had gezegd: "Ik denk dat de grootste bedreiging voor de wereld en voor onze twee landen, en voor alle landen, het huwelijk van de militante islam met kernwapens is, en in het bijzonder de poging van Iran om kernwapens te verwerven.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd zich terug te trekken uit de overeenkomst die in 2015 is gesloten tussen Iran en de wereldmachten en die Teheran in ruil voor beteugeling van zijn nucleaire programma economische steun heeft verleend.

Israël heeft zich lange tijd tegen de overeenkomst verzet. De belangrijkste Europese bondgenoten van Washington hebben er bij de regering-Trump op aangedrongen dit land niet in de steek te laten en te argumenteren dat Iran zich aan de voorwaarden houdt.

Minister van Energie Yuval Steineitz zei dat de aankondiging "interessant en impactvol" zou zijn.

Medewerkers van JPost.com hebben een bijdrage geleverd aan dit verslag.

NETANYAHU TO ADDRESS COUNTRY WITH 'DRAMATIC NEWS ABOUT IRAN' MONDAY NIGHT

Israeli media reports indicate Netanyahu will address the Iran nuclear deal and not the overnight strike in Syria.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu will make a televised announcement Monday evening in what his office said would disclose "dramatic news" regarding the nuclear agreement with Iran.

In a corresponding move, Netanyahu cancelled a scheduled speech at the Knesset in honor of Theodore Herzl day. Channel 10 reports Meir Ben Shabbat, head of the National Security Council, will hold phone calls with colleagues in the UK and France to update them about developments with the Iranian nuclear program.

The announcement will be made from Israel's military headquarters in Tel Aviv, according to a brief statement from Netanyahu's office.

"Prime Minister Benjamin Netanyahu will make a statement on a significant development regarding the nuclear agreement with Iran," the statement said, offering no further details. Israeli media reports indicate Netanyahu will address the Iran nuclear deal and not the overnight strike in Syria.

Iranian Foreign Minister Javad Zarif disparaged Prime Minister Benjamin Netanyahu as “the boy who can't stop crying wolf" in a Twitter post Monday, ahead of the Israeli leader's speech announcing "signficicant" developments in the Iran nuclear deal.

"BREAKING: The boy who can't stop crying wolf is at it again. Undeterred by cartoon fiasco at UNGA. You can only fool some of the people so many times," Zarif wrote on Twitter, alongside a picture of Netanyahu holding a drawing a cartoon bomb, a prop he brought to the 2012 UN General Assembly.

Netanyahu met on Sunday with new US Secretary of State Mike Pompeo and the two had spoken about Iran.

Speaking alongside the Israeli leader, Pompeo said: “We remain deeply concerned about Iran’s dangerous escalation of threats towards Israel and the region.”

Netanyahu had said: “I think the greatest threat to the world and to our two countries, and to all countries, is the marriage of militant Islam with nuclear weapons, and specifically the attempt of Iran to acquire nuclear weapons."

US President Donald Trump has threatened to withdraw from the 2015 agreement reached between Iran and global powers, which granted Tehran relief from economic sanctions in return for curbs to its nuclear program.

Israel has long opposed the agreement. Washington's major European allies have urged the Trump administration not to abandon it and argue that Iran is abiding by its terms.

Minister of Energy Yuval Steineitz said the announcement would be "interesting and impactful."

JPost.com staff contributed to this report.

Source: https://www.jpost.com/Israel-News/Benjamin-Netanya...