02 mei 2018

​IMF-verslag bevestigt sterke economische groei voor Israël

De sterke economische groei en de solide arbeidsmarkt van Israël werden geprezen in het jaarverslag van het Internationaal Monetair Fonds over de economie van het land.

Israeli shekels. Photo: Wikimedia Commons.

In het verslag over 2017 werd voor de periode 2018-2019 een aanhoudende economische groei en een stijging van de inflatie voorspeld, hoewel het verwachte tempo van de inflatiestijging onzeker was. In het verslag werd benadrukt dat de inflatie in Israël al enige tijd onder de streefwaarde ligt, deels als gevolg van de inspanningen van de regering om de concurrentie te vergroten en de kosten van levensonderhoud te verlagen.

Volgens het rapport groeide de Israëlische economie in de loop van 2017 met 3,4 procent, aangevoerd door de lokale vraag en een verbeterde wereldwijde economische groei. In de afgelopen jaren is de werkloosheid gestaag gedaald en begin 2018 is zij gedaald tot onder de 4 procent, wat over de hele linie een gemiddelde loonstijging van 3,3 procent heeft ondersteund.

In het verslag werd ook benadrukt dat Israël zijn tekort de komende jaren geleidelijk moet terugdringen om zijn overheidsschuld verder terug te dringen.

In het verslag worden overheidsinvesteringen in infrastructuur geprezen, maar wordt ook gewezen op de noodzaak van voortdurende verbetering, met name op het gebied van het openbaar vervoer. Overheidsministeries werken momenteel samen aan een strategisch langetermijnplan voor infrastructuurontwikkeling, met de nadruk op projecten die binnen de komende vijf jaar moeten worden aangepakt.

In verwant nieuws, kondigden het Israëlische Instituut van de Uitvoer en het Ministerie van de Economie en van de Industrie dinsdag aan dat de snelle groei die de Israëlische uitvoer in 2017 kenmerkte in 2018 wordt voortgezet. In het eerste kwartaal van 2018 steeg de uitvoer van goederen, met uitzondering van diamanten, met 6,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017, tot 12,6 miljard dollar.

De totale uitvoer van goederen met inbegrip van diamanten bedroeg $14.5 miljard in het eerste trimester, een verhoging van 1.6 percenten van het vorige jaar.

IMF Report Confirms Strong Economic Growth for Israel

Israel’s strong economic growth and solid job market came in for praise in the International Monetary Fund’s annual report on the nation’s economy.

The 2017 report predicted continued economic growth and a rise in inflation for 2018-2019, although the expected rate of the inflation rise was uncertain. The report stressed that inflation in Israel has been below the target range for some time already, due in part to government efforts to increase competition and reduce the cost of living.

According to the report, the Israeli economy grew by 3.4 percent over the course of 2017, led by local demand and improved global economic growth. In recent years unemployment has dropped steadily and at the beginning of 2018 dropped below 4 percent, which supported an average rise in salaries of 3.3 percent across the board.

The report also stressed that Israel needs to reduce its deficit gradually over the next few years to continue reducing its government debt.

The report praised government investment in infrastructure but noted the need for continued improvement, particularly in the field of public transportation. Government ministries are currently working together on a long-term strategic plan for infrastructure development, with emphasis on projects that must be addressed within the next five years.

In related news, the Israel Export Institute and the Economy and Industry Ministry announced Tuesday that the rapid growth that characterized Israeli exports in 2017 is continuing in 2018. In the first quarter of 2018, exports of goods except diamonds rose by 6.5 percent from the same period in 2017, reaching $12.6 billion.

Total exports of goods including diamonds totaled $14.5 billion in the first quarter, an increase of 1.6 percent from the previous year.

Souce: https://www.algemeiner.com/2018/05/02/imf-report-c...