04 mei 2018

​Netanyahu: Israël zal 'groot partnerschap' met Japan 'nog beter' maken

PM Netanyahu and Japanese PM Shinzo Abe in Jerusalem. (Haim Zach/GPO)

"Dit is een geweldig partnerschap en we zullen het nog beter maken," zei Netanyahu over Israëls banden met Japan.

Door: Staff World Israël News

Minister-president Benjamin Netanyahu had woensdag in zijn kantoor in Jeruzalem een ontmoeting met de Japanse minister-president Shinzo Abe.

Abe's tweedaagse bezoek aan Israël maakt deel uit van zijn regionale tournee, die Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten omvatte.

Netanyahu verwees in de vergadering naar de recente ontmaskering door Israël van het geheime Amad Project van Iran om kernwapens te ontwikkelen, onderstrepend dat Iran in feite een atoombom zocht. "Wie geen kernwapens wil, bereidt geen plannen voor en bewaart ze zeker niet", verklaarde de Israëlische leider tegenover zijn Japanse tegenhanger.

Netanyahu benadrukt zei dat de nucleaire deal met Iran "een slecht akkoord was, gebaseerd op de leugens en bedrog van Iran".

Netanyahu veroordeelde ook het hoofd van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas voor antisemitische uitlatingen aan het Palestijnse leiderschap en zei dat zij "de ware reden onthullen waarom er geen vrede is".

De twee leiders bespraken de vooruitgang van vele bilaterale kwesties, terwijl Abe Netanyahu uitnodigde om Japan opnieuw te bezoeken. Netanyahu bezocht Japan in 2014

"Dit is je tweede bezoek aan Israël," vertelde Netanyahu aan Abe. "Mijn meest recente bezoek aan Japan was spectaculair. We zien de enorme groei van Japanse investeringen in Israël, Israëlische investeringen in Japan en technologische mogelijkheden. Dit is een geweldig partnerschap en we zullen het nog beter maken."

Abe sprak de hoop uit dat Netanyahu "in de nabije toekomst" terug zal keren naar Japan.

“Ik ben erg blij met de spectaculaire toename van de Japanse investeringen in Israël onder mijn bewind," merkte hij op.

Abe leidde een bedrijfsdelegatie van Japan naar Israël, waaronder veel CEO's uit Japan,

"Ik hoop van harte dat u tijdens de topontmoetingen die we van plan zijn te houden, een vruchtbare discussie zult voeren met de bedrijfsleiders. En ook hoop ik dat we de ontwikkeling van de investeringen tussen de twee partijen verder zullen ontwikkelen", aldus de Japanse premier.

Dit is nog maar het begin

De twee kwamen overeen vooruitgang te boeken op het gebied van rechtstreekse vluchten van Japan naar Israël, waardoor het toerisme, de investeringen en het bedrijfsleven zullen toenemen.

Na hun bijeenkomst hebben de premiers een ontmoeting gehad met hooggeplaatste Japanse zakenlieden.

Beide leiders waren verheugd over de spectaculaire toename van de Japanse investeringen in Israël. "Dit is nog maar het begin," zei Netanyahu.

De Japanse zakenlieden prezen de acties van de twee regeringen om wederzijdse investeringen en een goed ondernemingsklimaat aan te moedigen.

In januari 2015 besloot het kabinet van Israël de economische banden met Japan aan te halen, wat resulteerde in een duidelijke trend van meer economische samenwerking op diverse terreinen.

In januari 2017 werd een ongekende bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomst getekend, waarna het aantal en de omvang van de Japanse investeringen in Israël zijn verduizendvoudigd. Voor 2017 zouden Japanse ondernemingen ongeveer 50 keer in Israëlische ondernemingen hebben geïnvesteerd.

Israël en Japan werken nauw samen op het gebied van onder meer economie en handel, cyber, wetenschap, academische wereld en gezondheid.

Naar verluidt pleegt Japan voorafgaand aan de Olympische Spelen van Tokio in 2020 overleg met Israël over zijn inspanningen op het gebied van terrorismebestrijding.

Netanyahu: Israel will make ‘great partnership’ with Japan ‘even better’

“This is a great partnership and we’ll make it even better,” Netanyahu said of Israel’s ties with Japan.

By: World Israel News Staff

Prime Minister Benjamin Netanyahu on Wednesday met with Japanese Prime Minister Shinzo Abe in his Jerusalem office.

Abe’s two-day visit to Israel is part of his regional tour, which included Jordan and the United Arab Emirates

Netanyahu referred in the meeting to Israel’s recent exposure of Iran’s secret Amad Project to develop nuclear weapons, underscoring that Iran was in fact seeking a nuclear bomb. “Whoever does not want nuclear weapons does not prepare plans and certainly does not preserve them,” commented the Israeli leader to his Japanese counterpart.

Netanyahu stressed said that the nuclear deal with Iran “was a bad agreement, based on Iran’s lies and deceit.”

Netanyahu also condemned Palestinian Authority head Mahmoud Abbas for anti-Semitic remarks delivered to the Palestinian leadership, and said that they “reveal the true reason why there is no peace.”

The two leaders discussed the advancement of many bilateral issues, while Abe invited Netanyahu to visit Japan again. Netanyahu visited Japan in 2014

“This is your second visit to Israel,” Netanyahu told Abe. “My most recent visit to Japan was spectacular. We see the tremendous growth in Japanese investments in Israel, Israeli investments in Japan, and technology opportunities. This is a great partnership and we’ll make it even better.”

Abe expressed hope that Netanyahu will come back to Japan “in the near future.”

“I am very happy to note that there has been the dramatic increase in the Japanese investment to Israel under my administration,” he noted.

Abe headed a business delegation from Japan to Israel, which includes many of CEOs from Japan,

“I do hope that you’ll have a productive discussion with the business leaders in the summit meetings that we are planning to have. And also I do hope that we’ll further investment development between the two sides,” the Japanese premier stated.

‘This is only the beginning’

The two agreed to move forward on the issue of direct flights from Japan to Israel, which would increase tourism, investment and business.

After their meeting, the prime ministers met with senior Japanese businesspeople.

Both leaders welcomed the dramatic increase in Japanese investments in Israel. “This is only the beginning,” Netanyahu said.

The Japanese businesspeople praised the actions of the two governments in encouraging mutual investments and a proper business climate.

In January 2015, Israel’s Cabinet decided to strengthen economic ties with Japan, which resulted in a clear trend of increased economic cooperation in a variety of fields.

In January 2017 an unprecedented bilateral investment protection agreement was signed following which the quantity and scope of Japanese investments in Israel have increased over a thousand-fold. For 2017, it was reported that Japanese companies had made approximately 50 investments in Israeli companies.

Israel and Japan cooperate extensively on issues of economy and trade, cyber, science, academia, and health, among others.

Japan is reportedly consulting with Israel on its counter-terrorism efforts ahead of the 2020 Olympic Games in Tokyo.

Source: https://worldisraelnews.com/netanyahu-israel-will-...