06 mei 2018

​IDF bombardeert Hamas positie die brandende vliegers lanceerde in Israël

Het IDF heeft geprobeerd een oplossing te vinden voor het "vliegerterrorisme" in Gaza, dat zuidelijke boerengemeenschappen heeft verwoest.


Gaza border IDF Spokesperson

Het IDF bombardeerde zondagochtend een Hamas-positie in Gaza die verantwoordelijk was voor het lanceren van brandende vliegers in Israël.

"We zullen blijven optreden tegen terroristische daden boven en onder de grond, en we zien de terroristische organisatie van Hamas als enige verantwoordelijk voor wat er in en vanuit de Gazastrook gebeurt," zei de IDF.

De bombardementen komen als militaire pogingen om te vechten tegen het fenomeen van de lancering van brandende vliegers van Gazanen in Israël. In de afgelopen weken, tijdens de gewelddadige rellen van Gazanen langs de grens, hebben de relschoppers vliegers met daaraan vastzittende vuurbommen naar Israëlisch grondgebied gevlogen met het doel velden van Israëlische boeren af te branden.

Tot op heden hebben deze “firebomb vliegers" schade veroorzaakt schade van enkele miljoenen shekels. Op donderdag, veroorzaakte een dergelijke vlieger een enorme bosbrand, die tien brandbestrijding teams uren heeft gekost om te doven. Vroeger in de week verbrandde een andere vlieger een heel tarweveld.

Het leger vreest ook dat Hamas vliegers zal gebruiken om bommen naar Israël te smokkelen. Vrijdag beval de IDF veiligheidspersoneel in steden rond Gaza om burgers te waarschuwen geen gevonden vliegers aan te raken, aangezien er explosieven aan kunnen zitten.

"Het fenomeen van de brandende vlieger is niet iets wat we niet zien, en we beschouwen het als een zeer ernstige kwestie," tweeted IDF Arabische woordvoerder Avichai Ederi.

In een Arabisch getinte tweet schreef Edery: "Explosieve vliegers zijn geen kinderspeelgoed en wij zien ze ook niet als zodanig. Vanuit het perspectief van de IDF is Hamas verantwoordelijk voor alles wat zich in Gaza afspeelt en vanuit Gaza wordt gelanceerd.

"Bewoners van Gaza - Hamas gebruikt u en sleept u mee in de cirkel van terreur. Op “Vrijdag van de werknemers", zoals Hamas het noemt, stellen wij voor dat u stopt met werken voor Hamas en begint ze voor u te laten werken en uw problemen op te lossen.

IDF bombs Hamas position that launched burning kites into Israel

IDF has been attempting to deal with Gaza ‘kite terrorism' that has devastated southern farming communities.

The IDF bombed a Hamas position in Gaza on Sunday morning that was responsible for launching burning kites into Israel.

"We will continue to act against terrorist acts above and below ground, and we see the Hamas terrorist organization as solely responsible for what is going on in and out of the Gaza Strip," said the IDF.

The bombing comes as the military attempts to contend with the phenomenon of Gazans launching burning kites into Israel. In recent weeks, during the violent riots by Gazans along the border, the rioters have flown kites with firebombs attached to them into Israeli territory with the purpose of burning down fields belonging to Israeli farmers.

To date, these “firebomb kites” have caused damage of several million shekels .On Thursday, one such kite caused an enormous forest fire, which ten firefighting teams fought for hours to put out. Earlier in the week, another kite burned an entire wheat field.

The military also fears that Hamas will utilize sites to smuggle bombs into Israel. On Friday, the IDF ordered security personnel in towns bordering Gaza to warn civilians not to touch any kites found, since they may be booby-trapped with explosives.

"The burning kite phenomenon is not something we don't see, and we consider it a very serious issue," tweeted IDF Arabic Spokesperson Avichai Ederi.

In an Arabic-language tweet, Edery wrote, "Explosive kites are not children's toys, and we do not see them as such. From the IDF's perspective, Hamas is responsible for everything which occurs in, and is launched from, Gaza."

"Residents of Gaza - Hamas is using you, and is dragging you into the circle of terror. On ‘Workers' Friday,' as Hamas calls it, we suggest you stop working for Hamas and start making them work for you and solve your problems."

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...