06 mei 2018

​Israël opent "digitale ambassade" van Irak


Israël gebruikt sociale media om de manier waarop de Arabische wereld de Joodse staat waarneemt te veranderen, dit keer met het oog op Irak.

Door: Yona Schnitzer/TPS

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een Facebook-pagina gelanceerd om een dialoog met de burgers van Irak tot stand te brengen. De pagina, getiteld "Israël in het Iraakse Dialect," streeft ernaar een "digitale ambassade" te zijn, gericht op het creëren van banden en dialoog tussen de twee landen, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op deze pagina vindt u verhalen van Iraakse joden die Aliyah naar Israël hebben gemaakt, informatie die getuigt van de gelijkenissen tussen Iraakse en Israëlische samenlevingen, en algemene informatie die tot doel heeft Iraakse burgers kennis te laten maken met de multiculturele samenstelling van de Israëlische samenleving.

Op de site staan onder andere Iraakse Joden die hun favoriete Iraakse volksliederen zingen, een profiel van de Iraakse medeoprichter Amnon Shashua van Irakese Joodse afkomst en een video die 70 jaar Israëlische geschiedenis herdenkt, gepresenteerd in het Irakese dialect.


Foreign ministry’s new Facebook page Foreign Ministry

"De digitale ambassade is bedoeld om de toenemende belangstelling van de Arabische wereld voor Israël aan te pakken", aldus Yuval Rotem, directeur-generaal van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. “Sociale netwerken stellen ons in staat om dit publiek, onze buren, te bereiken en hen kennis te laten nemen van de ware gezichten van Israël, op een manier die voorheen onmogelijk was,” voegde hij eraan toe.

Volgens Rotem is er een groeiende belangstelling voor Israël binnen Irak, evenals een fascinatie voor de gemeenschap van Irakezen die in de beginjaren van de staat naar Israël zijn geëmigreerd.

Een vruchtbare en positieve dialoog

"We kozen ervoor om met Irak te beginnen in het licht van de rijke geschiedenis van Iraakse Joden in Israël en de grote belangstelling die de lokale bevolking heeft getoond in Israël, vooral in de afgelopen jaren. We zagen dit door sympathieke reacties op onze pagina's in de sociale netwerken van Bagdad en door heel Irak", legde hij uit.

"Wij geloven dat de digitale ambassade een vruchtbare en positieve dialoog zal bevorderen en zal leiden tot een diepere kennismaking tussen Israëli's en Irakezen uit alle geledingen van de Iraakse samenleving - soennieten, sjiieten, Koerden en andere bevolkingsgroepen", voegde hij eraan toe.

Een centrale reden voor de groeiende belangstelling van Irakezen voor Israël is een groeiend gevoel van nostalgie naar de Joodse gemeenschap, die zeer behulpzaam is geweest bij het vormgeven van het moderne Irak, maar het land na de oprichting van Israël heeft moeten verlaten, zegt Linda Menuhin al-Aziz, een Iraakse inwoonster, die als adviseur van Arabische sociale media op het ministerie van Buitenlandse Zaken fungeert.

"De Joodse gemeenschap die haar oorsprong vindt in Irak en vandaag de dag in Israël woont, belichaamt een menselijke brug tussen de landen. Ik twijfel er niet aan dat we een seismische verschuiving ervaren in termen van de Iraakse publieke opinie naar Israël in vergelijking met toen ik daar woonde tijdens de Ba’athist periode, toen Joden leden aan vijandigheid en pesterijen," zei ze.

Israel Opens Iraq ‘Digital Embassy’

Israel is using social media to change the way the Arab world perceives the Jewish state, this time with an eye on Iraq.

By: Yona Schnitzer/TPS

Israel’s Foreign Ministry has launched a Facebook page aimed at creating dialogue with citizens of Iraq. The page, titled “Israel In the Iraqi Dialect,” aspires to be a “digital embassy”, aimed at creating ties and dialogue between the two countries, a foreign ministry spokesman said.

The page shares stories told by Iraqi Jews who made Aliyah to Israel, information that attests to the similarities between Iraqi and Israeli societies, as well as general information aimed at exposing Iraqi citizens to the multicultural makeup of Israeli society.

Posts already up on the site include Iraqi Jews singing their favorite Iraqi folk songs, a profile on Mobileye co-founder Amnon Shashua who is of Iraqi Jewish origin, as well as a video commemorating 70 years of Israeli history, presented in the Iraqi dialect.

“The digital embassy is intended to address the increasing interest that the Arab world is expressing in Israel,” said Yuval Rotem, director general of Israel’s Foreign Ministry. “Social networks allow us to reach this audience, our neighbors, and to expose them to the true faces of Israel, in a manner that was impossible beforehand,” he added.

According to Rotem, there is a growing interest in Israel within Iraq, as well as a fascination with the community of Iraqis who have emigrated to Israel in the early years of the state.

‘Fruitful and Positive Dialogue’

“We chose to start with Iraq in light of the rich history of Iraqi Jews in Israel, and the great interest that the local population has shown in Israel, especially in recent years. We saw this through sympathetic responses reaching our pages in the social networks from Baghdad and throughout Iraq,” he explained.

“We believe that the digital embassy will promote fruitful and positive dialogue and lead to a deeper acquaintance between Israelis and Iraqis from all walks of Iraqi society – Sunnis, Shiites, Kurds and other population groups,” he added.

A central reason for the growing interest in Israel from Iraqis is a growing sense of nostalgia for the Jewish community, who were very instrumental in shaping modern Iraq, but were forced out of the country after the establishment of Israel, says Linda Menuhin al-Aziz, an Iraqi native, who serves as an advisor for Arab social media at the foreign ministry.

“The Jewish community that originates in Iraq and today lives in Israel embodies a human bridge between the countries. I have no doubt that we are experiencing a seismic shift in terms of Iraqi public opinion towards Israel in comparison to when I lived there during the Ba’athist period, when Jews suffered from hostility and harassment,” she said.

Source: https://unitedwithisrael.org/israel-opens-iraq-dig...