07 mei 2018

Palestijnse Autoriteit gaat de moordenaar van de Salomon-familie 3,5 miljoen dollar betalen


FAMILY AND FRIENDS mourn at the graves of Yosef, Chaya and Elad Salomon, who were buried at the Modi’in Cemetery, on July 23. (. (photo credit: REUTERS)


In de Knesset zal over een wetsontwerp worden gestemd dat betalingen aan Palestijnse Autoriteit over terroristenlonen inhoudt

DOOR LAHAV HARKOV 7 MEI 2018

De Palestijnse Autoriteit zal naar verwachting NIS 12.604.000 ($ 3.478.015) aan de terrorist betalen die in de loop van zijn leven drie leden van de Salomon-familie heeft afgeslacht.

Omar al-Abed vermoordde Yosef Salomon en twee van zijn kinderen, Elad en Chaya, en verwondde de vrouw van Yosef, Tovah, toen ze de geboorte van een kleinzoon in hun huis vierden. Elads vrouw verstopte hun kinderen in een nabijgelegen kamer in het huis, waar ze het bloedbad hoorden plaatsvinden. Abed kreeg vier keer levenslang.

(zie onder andere dit bericht: https://israelcnn.com/news/news/2307172)

De Minister van de Defensie Avigdor Liberman gaf de berekeningen vrij van hoeveel de terroristen in verscheidene recente aanvallen door de Palestijnse Autoriteit zullen worden betaald vóór de verwachte eerste stemming van maandag die het bedrag van financiering voor terroristen van de belastingen en de tarieven zou aftrekken die Israël voor PA int.

De PA betaalde terroristen meer dan een miljard shekel (347 miljoen dollar) in 2017, en verhoogde het bedrag tot meer dan 1,4 miljard NIS (403 miljoen dollar) in zijn begroting voor 2018.

"Ik roep alle MK's op zich bij ons aan te sluiten en voor de wet te stemmen en een einde te maken aan dit theater van het absurde," zei Liberman. "Elke shekel verzonden naar de moordenaars zal worden afgetrokken van de PA belastinggeld. We zullen stoppen met het financieren van terrorisme".

De drie terroristen die in 2015 Naama en Eitam Henkin neerschoten en doodden terwijl ze met hun vier kinderen in de auto naar huis reden, zullen in de loop van hun leven een bedrag van NIS 10.056.000-11.232.000 ($2.774.906-$3.099.418) ontvangen.

De levenslange schatting voor betalingen aan terroristen wordt berekend op basis van het feit of zij 80 jaar of ouder zijn.

De veiligheidstroepen arresteerden Abed al-Karim Adel Asi, de Israëlische Arabische terrorist die Rabbi Itamar Ben-Gal buiten de nederzetting van Ariel om vermoordde, op 18 maart en hij heeft al zijn eerste maandelijkse betaling van 1.400 NIS ontvangen. Van hem wordt verwacht dat hij gedurende zijn leven 12.604.800 NIS (3.478.236 dollar) zal ontvangen.

Het gemiddelde inkomen van een werkende Palestijn op de Westelijke Jordaanoever bedraagt volgens het Israëlische Ministerie van Defensie 580 dollar per maand, en dat is wat de PA terroristen betaalt die tot drie tot vijf jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld.

De PA betaalt terroristen die tot twintig jaar of meer gevangenisstraf zijn veroordeeld - met andere woorden degenen die zwaardere misdaden hebben gepleegd en waarschijnlijk betrokken waren bij het doden van Israëliërs - vijf keer dat bedrag per maand voor de rest van hun leven.

Terroristen die Israëlische staatsburgers zijn, ontvangen een bonus van 145 dollar, die, opgeteld bij het bedrag dat de PA betaalt voor de ernstigste misdaden, meer dan 2.900 dollar per maand bedraagt, meer dan het gemiddelde Israëlische inkomen van ongeveer 2.700 dollar. Er zijn ook verhogingen van de beloning voor het getrouwd zijn en voor elk kind dat een terrorist heeft.

Als een terrorist vervroegd uit de gevangenis wordt vrijgelaten of in de gevangenis overlijdt, kan hij of zijn familie een maandsalaris blijven ontvangen zonder tijdsbeperking voor de duur van de betalingen.

De wetsvoorstel van het Ministerie van Defensie eist dat het bedrag de PA terroristen betaalt elke maand van de belasting en de tarieven zal worden afgetrokken die Israël voor PA int.

Aan het eind van elk jaar zal de minister van Defensie een verslag voorleggen aan het Veiligheidskabinet over hoeveel de PA dat jaar aan terroristen heeft betaald. Het rapport wordt geheim gehouden, tenzij de minister besluit het (gedeeltelijk) vrij te geven.

Het ,,VeiligheidsKabinet kan stemmen om de fondsen niet af te trekken of slechts een deel van het bedrag, ,,om speciale redenen van nationale veiligheid en buitenlandse betrekkingen van de staat,” aldus het wetsvoorstel. Dit is een controversiële clausule waartegen verscheidene MK's in de Commissie buitenlandse zaken en defensiebeleid gekant waren.

De gelden die in mindering worden gebracht, zullen worden geïnvesteerd in een fonds om onder andere schade aan slachtoffers van terreur te vergoeden.

PALESTINIAN AUTHORITY TO PAY SALOMON FAMILY MURDERER $3.5 MILLION

Knesset to vote on bill cutting payments to Palestinian Authority over terrorist salaries

BY LAHAV HARKOV MAY 7, 2018

The Palestinian Authority is expected to pay the terrorist who slaughtered three members of the Salomon family NIS 12,604,000 ($3,478,015) over the course of his lifetime.

Omar al-Abed murdered Yosef Salomon and two of his children, Elad and Chaya, and wounded Yosef’s wife, Tovah, when they were celebrating the birth of a grandson in their home. Elad’s wife hid their children in a nearby room in the house, where they heard the massacre take place. Abed was given four life sentences.

Defense Minister Avigdor Liberman released the calculations of how much the terrorists in several recent attacks are expected to be paid by the Palestinian Authority ahead of Monday’s expected first vote on a bill that would deduct the amount of funding for terrorists from the taxes and tariffs Israel collects for the PA.

The PA paid terrorists over a billion shekels ($347 million) in 2017, and upped the amount to over NIS 1.4 billion ($403 million) in its 2018 budget.

“I call on all MKs to join us and vote in favor of the law and put an end to this theater of the absurd,” Liberman said. “Every shekel sent to the murderers will be deducted from the PA tax money. We will stop funding terrorism.”

The three terrorists who shot and killed Naama and Eitam Henkin in 2015 while they were driving home with their four children in the car, will receive a range of NIS 10,056,000-11,232,000 ($2,774,906-$3,099,418) over the course of their lifetimes.

The lifetime estimate for terrorist payments is calculated based on if they live to age 80.

Security forces arrested Abed al-Karim Adel Asi, the Israeli Arab terrorist who murdered Rabbi Itamar Ben-Gal outside the settlement of Ariel, on March 18, and he has already received his first NIS 1,400 monthly payment. He is expected to receive NIS 12,604,800 ($3,478,236) during his lifetime.

The average income of a working Palestinian in the West Bank is $580 per month, according to the Israeli Defense Ministry, which is what the PA pays terrorists who are sentenced to three to five years in prison.

The PA pays terrorists who are sentenced to 20 years or more in prison – in other words, those who committed more severe crimes, and likely were involved in killing Israelis – five times that each month for the rest of their lives.

Terrorists who are Israeli citizens receive a $145 bonus, which, when added to the amount the PA pays for the most severe crimes, comes to over $2,900 a month, more than the average Israeli income of around $2,700. There are also increases in pay for being married and for each child a terrorist has.

If a terrorist is released from prison early or dies in prison, he or his family can continue to receive a monthly salary without a time limit on how long the payments are made.

The Defense Ministry bill states that the amount the PA pays terrorists each month will be deducted from the tax and tariffs Israel collects for the PA.

At the end of each year, the defense minister will present a report to the Security Cabinet on how much the PA paid terrorists that year. The report will be classified, unless the minister decides to release it or parts of it.

The Security Cabinet can vote not to deduct the funds or to only withhold part of the amount, "for special reasons of national security and foreign relations of the state," the bill states. This is a controversial clause, which several MKs in the Foreign Affairs and Defense Committee opposed.

The funds that are deducted will be invested in a fund to pay damages to victims of terror, among other areas.

https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Palest...