08 mei 2018

Gemeenschappen rond Gaza blijven groeien ondanks veiligheidsbedreigingen


Israelis seen enjoying the blooming of Anemones flowers in Be’eri park, in Southern Israel. (Photo by Nati Shohat/Flash90)


Bij Andrew Friedman 7 mei 2018, 9.30 uur.

“Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op.
een goddeloze struikelt door zijn slechte daden, en komt voorgoed ten val. Spreuken 24:16 (NBV)

KIBBUTZ BE'ERI - Het meest opvallende aan de Israëlische kant van het grensgebied met Gaza is hoe sereen het gebied lijkt. Op een bewolkte lentedag zijn de temperaturen nog niet hoog als in de zomer en zijn de graanvelden en het nabijgelegen bos ten noorden en oosten van de gemeente nog groen van de winterregens. Het gebied is rijk aan picknickplaatsen en wandelpaden, en de deken van stilte wordt alleen doorbroken door een groep fietsers die profiteren van het gematigde weer.

Het idyllische landschap wordt echter wreed doorbroken als een bospad opde ruw geplaveide weg uitkomt om een grimmig beeld te geven van verbrande velden op ongeveer een kilometer van het grenshek tussen Gaza en Israël. Op het eerste gezicht staat het dikke zwarte vuil in schril contrast met het bos in het westen, scherp omlijnd door een rechte lijn die het verbrande gebied van het gezonde bos afbakent, maar de omvang van de schade niet onthult. Om dat te voelen, moet je een klein dijkje beklimmen, waar de geblakerde tarwe ligt en het roet zich uitstrekt naar vele duinen in het zuiden, oosten en noorden.

Met name de woonwijk van de kibboets en de tarwevelden en fruitboomgaarden van de gemeente werden niet door de brand bereikt. Maar de ingezetenen hier zeggen dat dit slechts een kwestie van geluk was, en waarschuwden dat de terroristen aan de kant van de Gazastrook van de grens van een "levend laboratorium" zullen blijven profiteren om zowel hun doel als duurzaamheid van de nieuwste uitvoer van Gaza te verbeteren: Brandende vliegers.

"Ik geloof dat het leger een oplossing zal vinden voor het omgaan met de brandende vliegers," zei Yuval Bar, een lid van de kibboets. "Het leger heeft zich keer op keer bewezen - met technologieën om terreurtunnels op te sporen en te vernietigen, met het Iron Dome systeem. Ik weet zeker dat ze hier ook een oplossing voor zullen kunnen bedenken.


A fire in the Be’eri Forest region of southern Israel on Wednesday ignited by Palestinian “fire kites.” (Credit: Screenshot)

Ondanks zijn optimisme waarschuwde Be’eri, een 60-jarige vader van vier en grootvader van twee die 45 jaar in Be'eri heeft gewoond, dat de IDF-troepen die de grens bewaken in termen van mankracht in het nadeel zijn ten opzichte van de vliegers om de eenvoudige reden dat het leger niet elke honderd meter een soldaat kan stationeren langs het 60 kilometer lange hek.

“Kijk: In de loop van de afgelopen 15 jaar, zijn wij geraakt met duizenden Qassam-raketten van Gaza, en wij hebben ongeveer 15 seconden om dekking te nemen wanneer wij de Code Rode sirene horen," volgens bovengenoemde Bar. “Aan de ene kant is het beangstigend - veel gebouwen zijn beschadigd door aanvallen, en we hebben wat verwondingen opgelopen.
"Aan de andere kant moet ik echter zeggen dat de voortdurende veiligheidssituatie hier geen invloed heeft gehad op de manier waarop we leven of mensen hebben verjaagd. Integendeel: In alle gemeenten van de regionale raad van Eshkol bouwen en kopen mensen huizen. Hier bij de kibboets bouwen we een nieuwe buurt om te voldoen aan de vraag van jonge mensen die hier opgroeiden en nu willen terugkeren om hier hun familie op te voeden, en we kunnen gewoon geen aanvragen voor nieuwe leden accepteren. Maar ja - de vuurvliegers zijn een zorg, en Hamas gaat slechts beter worden bij het richten van hen en het ervoor zorgen zij maximumschade kunnen veroorzaken,” aldus bovengenoemde Bar.


The remains of a qassam rocket fired from Gaza, which hit a house in the Southern Israeli town of Kfar Aza, on the seventh day of Operation Protective Edge, July 14, 2014. More than 600 rockets have been fired from Gaza into Israel over the past seven days and Israel has continued to carry out massive air strikes within the Gaza Strip. (Photo by Yossi Aloni/FLASH90)

Bar’s punt bewijst zich in de kibboets. De glimmende nieuwe wijk gaat langs het grenshek van de gemeenschap - het punt het dichtst bij Gaza, en alle huizen zijn al gereserveerd. Aan de overkant van een rustige straat is het oudere gedeelte van de kibboets goed onderhouden en netjes, in tegenstelling tot veel gemeenschappelijke nederzettingen die functioneel en sober lijken. Elk gebouw in de stad heeft een bombestendige kamer, die zich volgens Bar heeft bewezen met een bijna perfect slagingspercentage.

“,,Wij hebben gehad dat Qassams huizen hebben geraakt maar niet de mensen binnen de beschutte ruimten. Zelfs de paar verwondingen die wij hebben opgelopen zijn voorgekomen toen de mensen niet naar de IDF en de instructies van de communautaire veiligheidsdetails luisterden."".

Ondanks dat succespercentage reisde minister van Financiën Moshe Kahlon zondag door het gebied om de schade van de branden van vrijdag in kaart te brengen, en ook om een programma aan te kondigen voor overheidshulp van 16 miljoen NIS om boeren in de Gaza-gordel te beschermen en om de schade te compenseren die werd geleden door wat hij “landbouwterrorisme" noemde.

"Israël zal niet verslagen worden (door brandende vliegers)," Kahlon vertelde verslaggevers. Kahlon voegde eraan toe dat een aanzienlijk deel van de inspanningen van de Palestijnen om de spanningen in het grensgebied van Gaza via wekelijkse demonstraties de afgelopen vijf weken op te voeren, het gevolg is van interne geschillen tussen de Palestijnse Autoriteit in Ramallah en de regering van Hamas in Gaza.

De minister zei dat de Palestijnen proberen om een lange succesvolle tactiek te gebruiken van het verwikkelen van Israël in een intern Palestijns conflict dat de internationale gemeenschap op Israël in verdediging van de Palestijnen zou brengen, maar toegevoegde dat Israël niet in de val zal lopen..

"Het gaat niet werken, "zei Kahlon. "We hebben een moreel, professioneel en voortreffelijk leger dat onze grenzen zal beschermen.

Het hoofd van de Kahlon-raad en de regionale raad Yair Farjun hebben hun volledige steun uitgesproken voor het vermogen van de IDF's om de grens tussen Gaza en Israël te verdedigen tijdens de voortdurende protesten die vijf weken geleden begonnen en zeiden dat er nultolerantie zou gelden voor personen die proberen de soevereiniteit van Israël te schenden of Israëlische burgers schade toe te brengen.

"Iedereen die in de buurt van de grens komt zal worden doodgeschoten, "zei Farjun. "Het is echt niet erg ingewikkeld.

Gevraagd over Kahlon’s verplichting om financiële hulp te verlenen, zei Yuval Bar hij vol vertrouwen was dat de overheid ,,de ingezetenen zou steunen” en voegde toe dat de opeenvolgende overheden ingestaan hebben voor de veiligheid van lokale ingezetenen door de ,, Qassam jaren”. Maar hij voegde een waarschuwing toe dat het huidige kat-en-muisspel tussen Israël en Hamas in de nabije toekomst waarschijnlijk zal doorgaan.

"Ik heb het volste vertrouwen in de IDF om het werk te doen dat het moet doen," zei Bar. "Maar er zijn geen gesprekken gaande, wat betekent dat niemand op zoek is naar een oplossing. Dat is wat moeilijk te accepteren is,” zei hij.

Gaza Belt Communities Continue Growing Despite Security Threats

By Andrew Friedman May 7, 2018 , 9:30 am

“Seven times the righteous man falls and gets up, While the wicked are tripped by one misfortune.” Proverbs 24:16 (The Israel Bible™)

KIBBUTZ BE’ERI – The most striking thing about the Israeli side of the Gaza border region is how serene the area seems. On an overcast spring day, the temperatures have not yet hit their summertime highs, and the community’s wheat fields and nearby forest to the north and east of the community are still green from the winter rains. The area is rich with picnic areas and hiking trails, and the blanket of silence is broken only by a group of cyclists taking advantage of the temperate weather.

The idyllic scene is broken, however, as a forest path emerges from a dip in the roughly paved road to reveal a stark image of burnt fields about a kilometer from the Gaza-Israel border fence. At first glance, the thick black dirt cuts a sharp contrast to the forest to the west, sharply defined by a straight line that delineates the burnt area from the healthy brush, but doesn’t reveal the extent of the damage. To get a feel for that, one must climb up a small embankment, upon which charred wheat crunches underfoot and the soot stretches for many dunams to the south, east and north.

Notably, the fire did not reach the residential area of the kibbutz or the wheat fields and fruit orchards owned by the community. But residents here say that was only a matter of luck, and warned that terrorists on the Gaza side of the frontier will continue to take advantage of a “living laboratory” to improve both their aim and durability of Gaza’s newest export: Burning kites.

“I believe that the army will figure out a solution for dealing with the burning kites,” said Yuval Bar, a member of the kibbutz. “The army has proven itself time and again – with technologies to find and destroy terror tunnels, with the Iron Dome system. I’m sure they’ll be able to devise a solution for this too.”

Despite his optimism, however, Be’eri, a 60-year-old father of four and grandfather of two who has lived in Be’eri for 45 years, warned that in terms of manpower the IDF troops guarding the border are at a disadvantage against the kites for the simple reason that the army cannot station a soldier every hundred meters along the 60 kilometer fence.

“Look: Over the past 15 years, we have been hit with thousands of Qassam rockets from Gaza, and we have about 15 seconds to take cover when we hear the Code Red siren,” Bar said. “On one hand it’s frightening – many buildings have been damaged in attacks, and we have had some injuries.

“On the other hand, however, I have to say that the ongoing security situation here has not impacted the way we live or driven people away. To the contrary: Throughout the Eshkol Regional Council communities, people are building and buying homes. Here at the kibbutz, we are building a new neighborhood to meet the demand of young people that grew up here and now want to return to raise their families here, and we simply cannot accept applications for new members. But yes – the fire kites are a worry, and Hamas is only going to get better at aiming them and making sure they can cause maximum damage,” said Bar.

Bar’s point is in evidence throughout the kibbutz. The shiny new neighborhood is going up along the community’s border fence – the point closest to Gaza, and all the homes are spoken for. Across a quiet street, the older area of the kibbutz is well-tended and neat, in contrast to many communal settlements which appear to be functional and austere. Every building in town has a bomb-proof room, which Bar says have proven themselves with a near-perfect success rate.

“We’ve had Qassams hit homes but not harm the people inside the sheltered rooms,” he said. Even the couple of injuries we have sustained have occurred when people didn’t listen to the IDF and community security detail instructions.”

Despite that success rate, Finance Minister Moshe Kahlon toured the area Sunday to survey the damage from Friday’s fires, and also to announce a government relief program of NIS 16 million to protect farmers in the Gaza Belt region and to offset damages sustained by what he termed “agricultural terrorism.”

“Israel will not be defeated by (burning kites),” Kahlon told reporters. Kahlon added that a significant part of the Palestinians’ efforts to ramp up tensions in the Gaza border region via weekly demonstrations over the past five weeks stem from internal disputes between the Palestinian Authority in Ramallah and the Hamas government in Gaza.

The minister said the Palestinians are trying to use a long successful tactic of embroiling Israel in an internal Palestinian conflict that would bring the international community to bear on Israel in defense of the Palestinians, but added that Israel would not fall into the trap.

“It isn’t going to work, “said Kahlon. “We have a moral, professional outstanding army that will protect our borders.”

Kahlon and regional Council head Yair Farjun threw their full backing towards the IDFs ability to defend the Gaza – Israel border during the ongoing protests that began five weeks ago and said there would be zero tolerance for individuals who try to violate Israel‘s sovereignty or harm Israeli civilians.

“Anybody who comes near the border will be shot, “Farjun said. “It really isn’t very complicated.

Asked about Kahlon’s commitment to provide funding relief, Yuval Bar said he was confident the government “had the residents’ back” and added that successive governments have ensured the safety of local residents throughout the “Qassam years.” But he added a warning that the current game of cat-and-mouse between Israel and Hamas is liable to continue into the foreseeable future.

“I have complete confidence in the IDF to do the job it’s been tasked to do,” Bar said. “But there aren’t any talks going on, which means that nobody is looking towards a time with a solution. That’s what’s difficult to accept,” he said.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/107212/gaza-bel...