10 mei 2018

Israel is niet vaag meer, eist belangrijke overwinningen op na intense aanvallen in Syrië,

"We hebben meerdere malen actie ondernomen tegen de Iraanse tikkende tijdbommen.

Door Tal Lev Ram/ Maariv

"Sinds enkele weken voeren we een grootschalige operatie uit met als doel een opbouw van de Quds Force [van de Iraanse Revolutionaire Garde] te verstoren", aldus IDF-woordvoerder Brig-Gen. Ronen Manelis onthuld in een briefing met militaire verslaggevers donderdagochtend. "We hebben meerdere malen actie ondernomen tegen de Iraanse tikkende tijdbommen.

In een dramatische escalatie van de Israëlisch-Iraanse spanningen raakte Israël tientallen Iraanse doelwitten in Syrië nadat 20 raketten in de vroege donderdagmorgen op de Golanhoogte op de voorste verdedigingslinie van Israël waren afgevuurd.

"Gisteravond voerde de Quds Force een aanval uit, een zeer serieuze poging om Israël aan te vallen," zei Manelis.

Hij zei echter dat de Iraniërs hun doel niet konden bereiken. "Ongeveer 20 raketten werden afgevuurd, en niet één viel in Israëlisch gebied," zei hij. “Iron Dome onderschepte de raketten. Er zijn geen verwondingen of beschadigingen aan de IDF-posities.

"Dit is een verwezenlijking voor de Israëlische verrichting die tot doel had om de verwezenlijking van de doelstellingen van de andere partij te verstoren en te verhinderen, en wij kunnen dit als een succes samenvatten," bovengenoemde Manelis. "Het was onbeschaamd van de kant van de Qudsstrijdkrachten en Qassem Soleimani.

"Gisteravond heeft de IDF tientallen aanvallen uitgevoerd tegen Iraanse doelwitten in Syrië. Dit is de grootste Israëlische aanval sinds decennia. Tientallen doelwitten van de Iraanse Quds Force werden geraakt, waaronder inlichtingen- en logistieke centra, kampen, wapendepots, luisterposten en nog veel meer. Wij raakten het voertuig dat de raketten tegen Israël lanceerden,” zei de woordvoerder IDF.

"Het Syrische leger vuurde belangrijke volleys luchtdoelraketten af, en vijf Syrische batterijen, die tientallen raketten afvuurden, werden ook geaakt. Al onze vliegtuigen keerden veilig terug", voegde hij eraan toe.

"We zullen waakzaam en klaar blijven," zei Manelis. "De Quds-troepenmacht heeft het verkeerde operatiegebied gekozen en we zullen geen Iraanse aanwezigheid in Syrië toestaan.

"De Quds Force heeft gisteravond een zware prijs betaald. We hebben een demonstratie gezien van de intelligentie- en luchtmachtcapaciteiten van het IDF.

“Wij hebben met de grootste verantwoordelijkheid gehandeld om normalisatie te handhaven, en de instructies voor het binnenlandse front zijn enkel dat: om normalisatie te handhaven," zei hij. “In de Golan hoogtes zijn bijeenkomsten tot 1.000 personen toegestaan.

"We stevenen niet af op een verslechtering van de situatie en de Golanhoogte is een van de best beschermde plaatsen die er zijn.

Israël heeft andere capaciteiten, zei hij. "De raketten werden afgevuurd door leden van sjiitische milities in de buitenwijken van Damascus, op een afstand van 30-40 kilometer. Dit zijn Iraanse wapens," legde hij uit. "Geen van de raketten, Grads en Fajr 5's, raakte de grond.

"Wij beschouwen de Syriërs verantwoordelijk voor wat er in Syrië gebeurt, en het zal lang duren voor de Iraniërs om de infrastructuur die werd geraakt opnieuw op te bouwen," Manelis zei. "We hebben alle geplande doelen bereikt en Qassem Soleimani is verantwoordelijk voor dit incident.

Rusland werd voorafgaand aan de Israëlische operatie op de hoogte gebracht, zei de woordvoerder van de IDF. “We hebben verschillende keren opgetreden tegen Iraanse tikkende tijdbommen, en er waren Iraniërs betrokken bij het bevel over en de controle over de raketbeschietingen.

ISRAEL DROPS AMBIGUITY, CLAIMS MAJOR GAINS AFTER INTENSE SYRIA STRIKES

"We have acted several times in the face of Iranian ticking time bombs."

BY TAL LEV RAM/MAARIV

"For several weeks we have been conducting a large-scale operation with the aim of disrupting a strike by the [Iranian Revolutionary Guard's] Quds Force," said IDF spokesperson Brig-Gen. Ronen Manelis revealed in a briefing with military reporters Thursday morning. "We have acted several times in the face of Iranian ticking time bombs."

In a dramatic escalation of Israeli-Iranian tensions, Israel struck dozens of Iranian targets in Syria after 20 rockets were fired towards Israel’s front defensive line in the Golan Heights early Thursday morning.

"Last night the Quds Force carried out an attack, a most serious attempt to attack Israel," Manelis said.

However, he said, the Iranians were not able to achieve their objective. "Some 20 rockets were fired, and not one fell in Israeli territory," he said. "Iron Dome intercepted the rockets. There are no injuries and no damage was caused to IDF positions."

"This is an achievement for the Israeli operation that aimed to disrupt and prevent the other side's achievement of their goals, and we can sum this up as a success," Manelis said. "It was impudence on the part of the Quds Force and Qassem Soleimani."

"Last night, the IDF conducted dozens of strikes against Iranian targets in Syria. This is the largest Israeli strike for decades. Dozens of targets belonging to the Iranians Quds Force were struck, including intelligence and logistics centers, camps, weapons depots, listening posts and more. We struck the vehicle that launched the rockets against Israel," the IDF spokesman said.

"The Syrian army fired significant volleys of anti-aircraft missiles, and five Syrian batteries, which fired dozens of missiles, were also struck. All of our aircraft returned safely," he added.

"We will remain vigilant and ready," Manelis said. "The Quds Force has chosen the wrong area of operations, and we will not allow an Iranian presence in Syria."

"The Quds Force paid a heavy price last night. We have seen a demonstration of the IDF's intelligence and airpower capabilities."

"We have acted with the greatest responsibility in order to maintain normalcy, and the instructions for the home front is just that: to maintain normalcy," he said. "In the Golan Heights gatherings up up to 1000 people are permitted."

"We are not heading towards a worsening of the situation, and the Golan Heights is one of the best-protected places there is."

Israel, he said, has other capabilities. "The rockets were fired by members of Shi'ite militias in the outskirts of Damascus, from a distance of 30-40 kilometers. These are Iranian weapons," he explained. "None of the rockets, Grads and Fajr 5's, hit the ground."

"We consider the Syrians responsible for what happens in Syria, and it will take a long time for the Iranians to rebuild the infrastructure that was hit," Manelis said. "We struck all the planned targets, and the person responsible for this incident is Qassem Soleimani."

Russia was informed prior to the Israeli operation, the IDF spokesperson said. “We have acted against Iranian ticking time bombs several times, and there were Iranians involved in the command and control of the rocket firing."

Source: https://www.jpost.com/Middle-East/Iran-News/Israel...