16 mei 2018

5 Misvattingen over het geweld in Gaza

Enige duidelijkheid in een wereld vol mediaruis.

Door Dr. Yvette Alt MillerTerwijl duizenden Gazanen botsen met de Israëlische strijdkrachten langs de grens van Israël met Gaza, blijft het aantal slachtoffers toenemen en dat geldt ook voor de publieke veroordeling van Israël. Hier zijn vijf misvattingen aangewakkerd door de media over het huidige geweld in Gaza en een verslag over wat er echt gaande is.1. Gazanen protesteren tegen de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem
"Tienduizenden protesteerden langs de grens tegen de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem", verklaarde de Britse krant Guardian. Veel mediabedrijven volgden hun voorbeeld, onjuiste verslaggeving van de rellen die delen van Gaza deden schudden als een spontane uitbarsting die werd aangewakkerd door het besluit van de Verenigde Staten om haar ambassade van Tel Aviv naar de Israëlische hoofdstad Jeruzalem te verplaatsen.
Daarbij wordt het feit dat de aanhoudende rellen al maanden geleden waren gepland buiten beschouwing gelaten: in februari 2018 kondigde de Hamas-terreurgroep, die over Gaza heerst, aan dat er zes weken van rellen langs de grens zouden zijn, die op 15 mei 2018 zouden eindigen. Dat is de dag na Israël's 70e verjaardag van de oprichting als moderne staat: door veel Palestijnen en andere Arabieren wordt op 15 mei gerouwd als de "Nakba", of rampspoed. Wekenlang verzamelden zich massa's Hamas-militanten op punten langs de grens van Israël met Gaza, staken autobanden in brand en probeerden het hek af te breken en Israël te bestormen. Ze hebben het gebracht als de "mars van terugkeer", waardoor de inwoners van Gaza zouden kunnen verhuizen naar en wonen in wat zij beweren dat het hun voorouderlijke thuislanden binnen Israël zijn.
Het is niet de eerste keer in de afgelopen jaren dat Hamas heeft geprobeerd Israël binnen te vallen. Het militaire conflict in 2014 met Gaza toonde aan dat Hamas jarenlang bouwde aan hoogontwikkelde terreurtunnels in Israël, ontworpen om terroristen te laten infiltreren en aanvallen uit te voeren. Het Israëlische leger heeft munitie, kaarten, Israëlische legeruniformen ontdekt en plannen om een Israëlische kleuterschool aan te vallen waar een van de terreurtunnels eindigde. Sinds dat conflict heeft Hamas tientallen raketten op Israël afgevuurd en heeft zelfs explosieven bevestigd aan vliegers over de grens gestuurd om de Joodse staat aan te vallen. Inspanningen om Israël binnen te tunnelen gaan onverminderd door. In april 2018 onthulde Israël de langste en meest geavanceerde terreurtunnel tot nu toe.

Hamas erkent de staat Israël dan ook binnen geen enkele grenzen en vorige week herhaalde Yahya Sinwar, sinds 2017 de leider van Hamas in Gaza, de stellingname van zijn groep en verklaarde dat hij van plan was voldoende militanten te ronselen om een grote invasie van Israël te lanceren. "Wat is het probleem met honderdduizenden die door een hek breken dat geen grens is?" Vroeg hij. Sinwar's opmerkingen werden wijdverspreid gerapporteerd in de Israëlische pers. Het is onmogelijk dat de verslaggevers van Westerse mediakanalen zich bezighouden met de verslaglegging over dit conflict, de plannen van Hamas niet kennen en te beweren dat dit een spontane opstand is die is aangewakkerd zou zijn door de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade. Dit is op zijn minst oneerlijk en opzettelijk misleidend.

2. Israëlische troepen hebben protesterende Gazanen afgeslacht
Turkije beweert dat Israël en de VS de verantwoordelijkheid voor een "gruwelijke moordpartij" deelden, toen tientallen Palestijnse relschoppers op 14 mei werden gedood door Israëlische vuur. President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit, die een politieke deelovereenkomst met Hamas heeft, verklaarde: “vandaag opnieuw gaan de moordpartijen tegen ons volk door." In de VN Veiligheidsraad kon alleen een veto van de Verenigde Staten een nieuwe veroordeling van Israël tegenhouden.
In de afgelopen zes weken hebben 40.000 inwoners van Gaza de grens met Israël bestormd op 13 locaties langs de veiligheidsafrastering van de Gazastrook. Het vechten tegen deze strijdkrachten, van wie velen schoten wisselden met Israëlische soldaten, is geen bloedbad. Zoals woordvoerder Raj Shah van het Witte Huis uitlegde: "De verantwoordelijkheid voor deze tragische sterfgevallen ligt volledig bij Hamas .... Hamas provoceert opzettelijk en cynisch deze reactie."
Terwijl de gevechten zijn geëscaleerd, heeft het Israëlische leger stappen ondernomen en waarschuwt burgers uit te buurt te blijven van de rellen om het dodental te minimaliseren. Op 14 mei, bijvoorbeeld, verzonden de IDF mediaberichten en strooiden tweemaal pamfletten om de mensen te waarschuwen om weg te blijven van de gevechten.

3. De relschoppers van Gaza zijn vreedzame burgers

In een column in de New York Times op 14 mei 2018 beweerde een Gazaan genaamd Ahmed Abu Ratima dat hij een van de eerste mensen was die de huidige periode van zes weken van rellen droomde en geeft toe dat het onbeheersbaar, gewelddadig en gemilitariseerd is geworden. De rellen "kunnen niet volledig worden gecontroleerd. We hebben het verbranden van de Israëlische vlaggen en de bevestigen van molotovcocktails aan vliegers ontmoedigd." beweert hij: "We hebben ook geprobeerd demonstranten te ontmoedigen om te proberen Israël binnen te komen. We kunnen ze echter niet tegenhouden." Na zes weken van rellen, lijkt het erop dat Hamas en andere terroristische groeperingen zoals de Islamitische Jihad nu de baas zijn.

Op een typische dag van rellen op 6 mei 2018 schoten Israëlische soldaten op een groep terroristen die erin slaagden de grens over te steken en Israël binnen te dringen. Ze bleken een bijl, draadscharen, een zuurstofmasker, handschoenen, een camera en benzinebommen bij zich te hebben. Op 14 mei, de meest gewelddadige dag van de rellen in deze bloedige periode van zes weken, heeft Hamas op zijn minst een dozijn afzonderlijke terreurcellen ingezet om de grens met Israël op verschillende plaatsen over te steken; ze kregen de opdracht om de confrontatie met Israëlische soldaten aan te gaan en te proberen ze te ontvoeren. Op twee locaties openden teams van Hamasstrijders het vuur op Israëlische soldaten, en op één plek plantten terroristen een bom langs de grens. Israëlische Brig. Gen. Ronen Manelis noemde de vele militaire dreigingen die Israël op die dag zag 'ongekend'.

In de context van deze aanvallen in militaire stijl is het feit dat Hamas burgers, waaronder vrouwen en kinderen, aanmoedigt om geharde vechters te beschermen, tragisch. Deze civiele Gazanen zijn niets minder dan menselijke schilden. Wekenlang heeft Hamas zijn eigen mensen als kanonnenvlees gebruikt, en burgers aangemoedigd in een oorlogsgebied te gaan dat ze zelf geschapen hebben.

4. Hamas zoekt vrede met Israël

In maart 2018, toen de zes weken van geweld aan de grens tussen Israël en Gaza net begonnen waren, was het Hamas-hoofd van het politbureau, Ismail Haniyeh aanwezig op een van de bijeenkomsten en verklaarde dat de demonstraties het begin van de terugkeer van Gazanen markeerden naar "heel Palestina" wat betekent heel Israël. Sindsdien heeft de Gazaleider van Hamas Yahya Sinwar de retoriek van Hamas laten escaleren door te verschijnen bij de onlusten en te verklaren dat de relschoppers van Gaza "de lever" van de Joden zullen eten, en dat hij niet zal rusten voordat hij persoonlijk in Israël heeft ingebroken en naar Jeruzalem gemarcheerd is.

Hamas, die in 2017 een nieuw handvest heeft aangenomen, blijft roepen om de vernietiging van Israël. In feite zal het zelfs de Joodse staat niet noemen, door Israël in plaats daarvan de 'zionistische entiteit' te noemen. In zijn gesprekken met verslaggevers in 2017 toen hij leider werd van Hamas in Gaza, verklaarde Yahya Sinwar dat Hamas alleen zou ontwapenen "als Satan het paradijs binnenkomt" en verklaarde: "dat er geen minuut van de dag of nacht is waarop we onze militaire macht niet opbouwen." De huidige rellen aan de grens tussen Israël en Gaza zijn Sinwar's eerste kans om zijn militaire macht te tonen, en hij lijkt te genieten van de haat en het geweld dat hij veroorzaakt.

5. Er is geen manier om verkeerde informatie en vooroordelen te bestrijden

Wekenlang hebben de internationale media de versie van Hamas over de gebeurtenissen overgenomen, waarbij de Gaza-rellen worden afgeschilderd als vreedzame protesten en de reacties van Israël als onevenredig en onverdedigbaar. Voor Israëli's en Israëlische aanhangers kan het bijna onmogelijk lijken om de haat tegen te gaan. Maar het is mogelijk. Hier zijn drie suggesties om meer eerlijkheid en balans in discussies te injecteren.

Informeer eerst jezelf goed. Lees Israëlische kranten online. Abonneer u op bulletins van organisaties zoals de Israël Defense Forces https://www.facebook.com/idfonline/ en Honest Reporting (www.honestreporting.org) (en uiteraard ook IsraelCNN.com red). Spreek met Israëli's. Ondanks de gewelddadige aard van de huidige Gaza-rellen zijn de Israëli's opmerkelijk verenigd in het ondersteunen van het antwoord van hun leger op de terreur en infiltratie en het vuur waaronder ze zijn komen te liggen. Lees hoe Israëli reageren op het geweld aan hun grens en op internationale pogingen om Israël de schuld te geven van de onlusten.

Ten tweede, wees niet bang om je mond open te doen. Wanneer je oneerlijke berichten ziet of Israël wordt beledigd in de media of elders, zeg dan iets. Schrijf brieven naar de redacteur. Blog over Israël. Meng je in het gesprek als mensen het nieuws bespreken in verband met Israël. Het is van cruciaal belang dat leugens en verkeerde verslaggeving over Israël niet onopgemerkt en ongecorrigeerd blijft.

Tot slot, doe alles wat je kunt om de mensen om je heen de waarheid te vertellen. Het kan moeilijk zijn om te geloven dat Hamas bommen aan vliegers bindt vliegers die naar Israël zeilen. Het klinkt misschien ongelooflijk dat ze cynisch menselijke schilden gebruiken in hun campagne om Israël binnen te vallen en te destabiliseren. Het lijkt veel gemakkelijker om Israëls leger de schuld te geven van het recente geweld. Het is aan ieder van ons om nauwkeurige informatie te verspreiden, die laat zien dat Hamas verre van vreedzaam is en gewelddadige protesten orkestreert die hun eigen volk schaden. Terwijl Israël aan zijn grens vecht, hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om verkeerde informatie en vervorming te bestrijden die de Joodse staat belastert.

5 Misconceptions about the Violence in Gaza

Some clarity in a world filled with media distortion.

by Dr. Yvette Alt Miller

As thousands of Gazans clash with Israeli forces along Israel’s border with Gaza, the number of casualties continues to grow – and so has public condemnation of Israel. Here are five misconceptions fueled by the media about the current violence in Gaza – and what really is going on.

1. Gazans are protesting the new American Embassy in Jerusalem

“Tens of thousands protested along the frontier against the opening of the US embassy in Jerusalem” declared Britain’s Guardian newspaper. Many media outlets followed suit – misreporting the riots that rocked parts of Gaza as a spontaneous eruption sparked by the United States’ decision to relocate its embassy from Tel Aviv to Israel’s capital Jerusalem.

That overlooks the fact that the ongoing riots were planned months ago: back in February 2018, the Hamas terror group that governs Gaza announced there would be six weeks of riots along the border, set to culminate on May 15, 2018. That’s the day after Israel’s 70th anniversary of its founding as a modern state: May 15 is day mourned as the “Nakba”, or disaster, by many Palestinians and other Arabs. For weeks, crowds of Hamas militants have been gathering at points along Israel’s border with Gaza, burning tires and attempting to break down the fence and storm Israel. They’ve billed it as the “March of Return”, allowing Gazans to relocate and live in what they claim are their ancestral homelands inside of Israel.

It’s not the first time in recent years that Hamas has attempted to invade Israel. The 2014 military conflict with Gaza showed that Hamas had spent years building highly engineered terror tunnels into Israel, designed to allow terrorists to infiltrate and carry out attacks. Israel’s army uncovered ammunition, maps, Israeli army uniforms, and plans to attack an Israeli kindergarten where one of the terror tunnels ended. Since that conflict, Hamas has lobbed scores of rockets into Israel, and has even sent explosives attached to kites over the border to attack the Jewish state. Efforts to tunnel into Israel continue unabated. In April 2018, Israel uncovered the longest and most sophisticated terror tunnel yet.

Hamas doesn’t recognize a state of Israel in any borders, and last week, Yahya Sinwar, since 2017 the leader of Hamas in Gaza, reiterated his group’s position, declaring that he intended to amass enough militants to launch a major invasion of Israel. “What’s the problem with hundreds of thousands breaking through a fence that is not a border?” he asked. Sinwar’s remarks were widely reported in the Israeli press. It’s impossible that the reporters from Western media outlets tasked with covering this conflict don’t know of Hamas’ plans – to pretend this is a spontaneous uprising sparked by the US embassy’s move is disingenuous at best and deliberately misleading at worst.

2. Israeli forces massacred protesting Gazans

Turkey said that Israel and the US shared responsibility for a “vile massacre” as dozens of Palestinian rioters were killed by Israeli fire on May 14. Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, who has a political sharing agreement with Hamas, declared “today once again, the massacres against our people continue.” In the US Security council, only a veto by the United States averted yet another condemnation of Israel.

In the past six weeks, 40,000 Gazans have stormed the border with Israel in 13 locations along the Gaza Strip security fence. Fighting these military forces, many of whom traded live fire with Israeli soldiers, doesn’t constitute a massacre. As White House spokesman Raj Shah explained, “The responsibility for these tragic deaths rests squarely with Hamas…. Hamas is intentionally and cynically provoking this response.”

As the fighting has escalated, Israel’s army has taken steps to tell civilians to stay away from the riots and to minimize deaths. On May 14, for instance, the Israeli Defense Forces put out media statements telling civilians to stay away from the riots, and dropped two rounds of leaflets warning people to stay away from the fighting.

3. The Gaza rioters are peaceful civilians

In a column in the New York Times on May 14, 2018, a Gazan named Ahmed Abu Ratima claimed that he was one of the first people to dream up the current six-week period of rioting – and admits that it has become out of control, violent and militarized. The riots “cannot be completely controlled. We discouraged the burning of the Israeli flags and the attachment of Molotov cocktails to kites.” he claims; “We have also tried to discourage protesters from attempting to cross into Israel. However, we can’t stop them.” After six weeks of riots, it seems Hamas and other terrorist groups like Islamic Jihad are now calling the shots.

In a typical day of rioting, on May 6, 2018, Israeli soldiers shot at a group of terrorists who succeeded in breaching the border and made it into Israel. They were found to be carrying an axe, wire cutters, an oxygen mask, gloves, a camera and petrol bombs. On May 14, the most violent day of riots in this bloody six-week period, Hamas deployed at least a dozen separate terror cells to breach the border with Israel in different spots; they were ordered to confront and kidnap Israeli soldiers. In two locations, teams of Hamas fighters opened fire on Israeli soldiers, and in one spot terrorists planted a bomb along the border. Israeli Brig. Gen. Ronen Manelis called the multiple military threats Israel faced on that day “unprecedented”.

In the context of these military-style attacks, the fact that Hamas is encouraging civilians, including women and children, to provide cover for hardened fighters is tragic. These civilian Gazans are nothing less than human shields. For weeks, Hamas has been using its own people as cannon fodder, encouraging civilians into a war zone of its own creation.

4. Hamas is seeking peace with Israel

Back in March of 2018, when the six weeks of violence at the Israel-Gaza border were just getting started, Hamas politburo chief Ismail Haniyeh attended one of the gatherings and declared that the demonstrations marked the beginning of Gazans return to “all of Palestine” – meaning all of Israel. Since then, Hamas’ Gaza leader Yahya Sinwar, has escalated Hamas’ rhetoric, appearing at the riots declaring that the Gaza rioters will “eat the livers” of the Jews, and that he won’t rest until he has personally broken into Israel and marched on Jerusalem.

Hamas, which adopted a new charter in 2017, continues to call for the destruction of Israel. In fact, it won’t even name the Jewish state, calling Israel the “Zionist entity” instead. Speaking with reporters in 2017 when he became leader of Hamas in Gaza, Yahya Sinwar declared Hamas would disarm only “when Satan enters paradise” and explained “there’s not one minute of the day or night when we aren’t building up our military might.” The current riots at the Israel-Gaza border are Sinwar’s first chance to show his military might, and he seems to be reveling in the hatred and violence he’s causing.

5. There’s no way to fight misinformation and bias

For weeks, international media have adopted Hamas’ version of events, painting the Gaza riots as peaceful protests and Israel’s reactions as disproportionate and indefensible. For Israelis and Israel’s supporters, it can seem nearly impossible to counter the hate. But it is possible. Here are three suggestions to help inject more fairness and balance into discussions.

First, educate yourself. Read Israeli newspapers online. Subscribe to bulletins from organizations like the Israel Defense Forces https://www.facebook.com/idfonline/ and Honest Reporting (www.honestreporting.org). Speak with Israelis. Despite the violent nature of the current Gaza riots, Israelis have been remarkably unified in supporting their military’s response to the terror and infiltration and live fire they’ve come under. Learn how Israelis are responding to the violence on their border, and to international efforts to blame Israel for the riots.

Second, don’t be afraid to speak out. When you see unfair reporting or hear Israel slandered in the media or elsewhere, say something. Write letters to the editor. Blog about Israel. Speak up when people discuss the news as it relates to Israel. It’s crucial that lies and distortions about Israel don’t go unnoticed and uncorrected.

Finally, do all you can to educate those around you. It can be hard to believe that Hamas is sending bombs attached to kites sailing into Israel. It can sound incredible that they are cynically using human shields in their campaign to invade and destabilize Israel. It seems much easier to blame Israel’s military for the recent violence instead. It’s up to each of us to spread accurate information, showing that far from conducting peaceful, measured protests, Hamas is cynically orchestrating violent protests that harm their own people. As Israel fights at its border, we all have a responsibility to fight misinformation and distortion that slanders the Jewish state.

Source: http://www.aish.com/jw/me/5-Misconceptions-about-t...


Comments