18 mei 2018

​Deze haredi bevelhebber nam een terrorist te pakken - zonder wapen


At the ceremony in Shiloh Nahal Haredi Organization

De nieuwe bevelhebber van het bataljon Haredi is een held die met blote handen een terrorist heeft overwonnen.

Een ceremonie gehouden op donderdag in het oude Shiloh ter vervanging van de bataljonscommandant van het haredi Netzach Yehuda (Nahal Haredi) bataljon.

Lt. Col. Nitai Okashi verving Lt. Col. Itamar Deshel. Okashi kreeg in 2007 een onderscheidingsmedaille van het Zuidelijk Commando van de OC voor een blijk van moed, vindingrijkheid, vastberadenheid, leiderschap en persoonlijk voorbeeld, toen hij zijn soldaten opdracht gaf om met hen samen te werken om een poging tot terreuraanslag op een Israëlische gemeenschap in de periferie van Gaza te verijdelen.

Op 21 juli 2007 werden verdachte bewegingen vastgesteld in de buurt van het grenshek tussen Gaza en Israël.

Een contingent van de Golani Brigade van de IDF, onder leiding van Platoon Commander Capt. Okashi, werd naar de plek gestuurd, waar ze twee terroristen van dichtbij tegenkwamen. De soldaten vielen een van de terroristen aan en doodden hem. Later identificeerde Okashi een tweede terrorist tussen hem en zijn mannen. Hij beval hen te gaan liggen zodat ze niet op hen konden schieten en rende in zijn eentje naar de terrorist toe. Toen hij de terrorist naderde, realiseerde hij zich dat hij geen kogels meer had en met zijn blote handen naar de man rende.

Okashi realiseerde zich dat de terrorist van plan was om een granaat op te blazen, draaide hem rond zodat zijn lichaam het grootste deel van de slag zou afbuigen. Desondanks, en ondanks het feit dat ze allebei gewond raakten, bleef Okashi worstelen met de terrorist totdat zijn mannen de terrorist doodden.

De rabbijnen van de Nahal Haredi Organisatie, die Haredi soldaten op hun militaire dienst vergezellen, zeiden: "Wij danken de geëngageerde commandant Lt. Col. Itamar Deshel voor zijn toewijding en zijn inzet voor de soldaten.

"Ze hadden het voorrecht van een wonderbaarlijke en ethische bevelhebber die hen ondersteunde tijdens hun actieve werk en toen ze op verlof waren. Wij prijzen Lt. Col. Nitai Okashi voor zijn nieuwe functie en wensen hem veel succes.

“We zijn trots op onze rol in het helpen van bataljoncommandanten door de jaren heen en ook op onze rol in het helpen van de kostbare soldaten die de taak hebben van het beschermen van het volk van Israël en het land van Israël, terwijl ze er een Haredi levensstijl op na houden.


At the ceremony in Shiloh Nahal Haredi Organization

This haredi commander overtook a terrorist - without a weapon

Haredi battalion’s new commander is a hero who overtook a terrorist with his bare hands.

A ceremony held on Thursday in ancient Shiloh to replace the battalion commander of the haredi Netzach Yehuda (Nahal Haredi) battalion.

Lt. Col. Nitai Okashi replaced Lt. Col. Itamar Deshel. Okashi received a medal of distinction in 2007 from the OC Southern Command for a display of courage, resourcefulness, determination, leadership and personal example, when he commanded his soldiers worked together with them to foil an attempted terror attack on an Israeli community in the Gaza periphery.

On 21 July 2007, suspicious movements were identified near the border fence separating Gaza from Israel.

A contingent of the IDF's Golani Brigade, commanded by Platoon Commander Capt. Okashi, was scrambled to the site, where they encountered two terrorists at close range. The soldiers attacked and killed one of the terrorists. Later, Okashi identified a second terrorist between him and his men. He ordered them to lie down so as to avoid shooting at them and ran toward the terrorist on his own. As he was approaching the terrorist, he realized he ran out of bullets and lunged at the man with his bare hands.

Realizing that terrorist was planning to blow up a grenade, Okashi turned him around so that his body would deflect most of the impact. Despite this, and despite them both being wounded, Okashi continued to struggle with the terrorist until his men came and killed him.

The rabbis of the Nahal Haredi Organization, which accompanies haredi soldiers on their military service, said: "We thank the committed commander Lt. Col. Itamar Deshel for his dedication and work for the soldiers."

"They won the privilege of a wonderful and ethical commander who supported them during active duty and when they were on furlough. We commend Lt. Col. Nitai Okashi for his new position and wish him great success.

“We are proud of our role in helping battalion commanders over the years and also for our role in helping the precious soldiers who do the task of safeguarding the People of Israel and the Land of Israel while maintaining a haredi lifestyle.”

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...