22 mei 2018

Israëlische kinderen in de buurt van Gaza lanceren 'Vliegervrede'

Door Yona Schnitzer

“Wie kwaad smeden, zijn een en al bedrog, vreugde wacht wie vrede zoeken. Spreuken 12:20 (NBV)


A “Peace Kite” baring the words “Live, Laugh, Love” (Yedidya Harush/TPS)

Als reactie op de uitbarsting van "Molotov Kites", die de afgelopen weken kibboetsvelden in brand hebben gestoken, hebben kinderen uit de Gaza Belt Kibboets Sa'ad donderdagavond een eigen demonstratie gehouden, waarbij 250 vliegers over de grens en in Gaza vredesboodschappen hebben uitgezonden.

Elk jaar houdt de kibboets een traditionele Bikurim (First Fruit) ceremonie ter ere van de Sjawoe-ot vakantie, die op zondag viel. Dit jaar zijn de tarwevelden van de gemeenschap echter ernstig beschadigd door branden die zijn uitgebroken door de vliegers die vanuit Gaza waren gestuurd.

“Een Molotov Vlieger verbrandde al het graan, en we besloten dat waar er vliegers van haat, er ook vliegers van liefde en vrede zullen zijn,” zei leden van de kibboets , die verzamelden op de plaats van een van de verbrande velden om de vliegers te lanceren. "De kinderen van de kibboets krijgen de vliegers, ze tekenen tekeningen en boodschappen van vrede op ze en we laten ze los. We willen hier gewoon in vrede leven. Het leven hier in de Negev is magisch en we willen dat het zo blijft", voegden ze eraan toe.

"We waren ontroerd door de reacties, het delen en de donaties. Het gevoel dat de natie ons steunt versterkt onze status hier, zowel in routine tijden als tijdens barmhartigheden," bovengenoemde Efrat Shlomi, de Directeur van het Sociaal Onderwijs van Kibboets.

"We willen van de gelegenheid gebruik maken om onze dank uit te spreken aan de soldaten van de IDF en de leiders die dag in dag uit werken om ons leven hier met een gevoel van veiligheid te blijven leiden," voegde ze eraan toe.

Het evenement ay Kibbutz Sa’adb volgde op een bezoek aan de regio eerder donderdag door President Reuven (Ruby) Rivlin, die tijdens een ontmoeting met boeren en prees hun veerkracht tijdens deze moeilijke tijd in de regio.

"We willen niet graag vechten, het enige wat we willen is in ons land in vrede leven," zei Rivlin. “Ik ben hier gekomen om u, alle bewoners van de [Gaza-riem], maar vooral u, de boeren, te groeten en u te vertellen dat u de grootste bent," voegde hij eraan toe.

Israeli Kids Near Gaza Wage ‘Kite Peace’

By Yona Schnitzer

“Deceit is in the minds of those who plot evil; For those who plan good there is joy.” Proverbs 12:20 (The Israel Bible™)

In response to the rash of “Molotov Kites” That have set kibbutz fields ablaze in recent weeks, children from the Gaza Belt Kibbutz Sa’ad held a demonstration of their own on Thursday evening, sending 250 kites bearing messages of peace over the border and into Gaza.

Every year, the kibbutz holds a traditional Bikurim (First Fruit) ceremony in honor of the Shavuot holiday, which fell on Sunday. This year, however, the community’s wheat fields were severely damaged by fires started by the kites sent from Gaza.

“A Molotov Kite burned all the wheat, and we decided that where there are kites of hate, there will also be kites of love and peace,” said members of the kibbutz , who gathered at the site of one of the burned fields to launch the kites. “The children from the kibbutz will get the kites, they’ll draw pictures and messages of peace on them and we’ll set them loose. We just want to live here in peace. Life here in the Negev is magical and we want it to stay that way,” they added.

“We were moved by the reactions, the sharing and the donations. The feeling that the nation supports us strengthens our standing here, during both routine times and during mergencies,” said Efrat Shlomi, the Kibbutz’s Social Education Director.

“We would like to take this opportunity to send our thanks to the IDF soldiers and the leaders who are working day in and day out to continue to live our lives here with a sense of security,” she added.

The event ay Kibbutz Sa’adbfollowed a visit to the region earlier Thursday by President Reuven (Ruby) Rivlin, who met with farmers and praised their resilience during this difficult time in the region.

“We are not eager to fight, all we want is to live in our country in peace,” said Rivlin. “I came here to salute you, all of the [Gaza Belt] residents, but especially you, the farmers, and to tell you that you are the greatest,” he added.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/108038/israeli-...