23 mei 2018

Ministerie van Buitenlandse Zaken State Department is tegen de ICC-acties van de PA

Het State Department zegt dat het indienen van klachten tegen Israël door het PA bij Internationaal Strafhof contraproductief is voor vrede.
State Department buildingThinkstock

Elad Benari

De Verenigde Staten zeiden dinsdag tegen het verzoek te zijn van de Palestijnse Autoriteit (PA) dat het Internationaal Strafhof (ICC) een onmiddellijk onderzoek tegen Israël zou starten over de dood van 62 relschoppers tijdens gewelddadige protesten aan de grens met Gaza.

"We hebben duidelijk gemaakt dat we ons verzetten tegen acties tegen Israël bij het ICC als dit contraproductief voor de vrede," zei Edgar Vasquez, woordvoerder van het Bureau voor Midden-Oosten zake van het Amerikaanse State Department, volgens The Associated Press.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken weigerde te zeggen of de actie zou leiden tot een sluiting van het Palestine Liberation Organisation (PLO) -kantoor in Washington op basis van een bepaling in de Amerikaanse wet die vereist dat het wordt gesloten als de Palestijnen vervolging van Israëli's bij het ICC zoeken.

De PA-functionaris belast met buitenlandse zaken, Riad Malki, vertelde dinsdag eerder aan verslaggevers dat de verwijzing naar het ICC een onderzoek naar het Israëlische beleid in Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en Gaza beoogt.

Israël veroordeelde de actie van de PA en beschreef het als "een cynische zet die niet rechtsgeldig is. De PA blijft het tribunaal voor politieke doeleinden misbruiken in plaats van politieke onderhandelingen te bevorderen."

"Het is belachelijk dat de Palestijnen dit doen terwijl ze blijven aanzetten tot terreur en kinderen en vrouwen als menselijke schilden gebruiken om hun gewelddadige pogingen om de veiligheid van Israëlische burgers te schaden af te dekken."

"Israël verwacht van de rechtbank en de officier van justitie dat het niet toegeeft aan de Palestijnse druk en de Palestijnen niet toestaat om verdere politisering van het tribunaal tot stand te brengen of het van haar oorspronkelijke mandaat af te leiden. "Israël werkt in overeenstemming met onafhankelijk en grondig justitieel toezicht en toetsingsmechanismen, zoals gepast voor een democratische staat en in overeenstemming met het internationale recht." aldus het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dinsdag later op de dag weigerde ICC-hoofdaanklager Fatou Bensouda het verzoek van de PA om onmiddellijk een onderzoek tegen Israël in te stellen, waarbij hij zei: "De loutere indiening van het verzoek leidt niet automatisch tot de opening van een onderzoek."

"Sinds 16 januari 2015 is een eerste onderzoek van de situatie in Palestina uitgevoerd om vast te stellen of er een basis is voor het openen van een strafrechtelijk onderzoek, dat aanzienlijk is gevorderd en dat zal worden voortgezet in overeenstemming met het Statuut van Rome,"voegde ze eraan toe.

De PA heeft in het verleden klachten ingediend tegen Israël bij het ICC. De PA trad op 1 april 2015 officieel toe tot het ICC en diende onmiddellijk een reeks juridische klachten in bij de rechtbank. Naast het feit dat de PA beweerde dat Israël oorlogsmisdaden had gepleegd tijdens de oorlog in 2014 in Gaza, beweerden ze ook dat Israëlische "nederzettingen" een "voortdurende oorlogsmisdaad" zijn.

De PA heeft een positie aan het hof sinds de Algemene Vergadering van de VN de “staat Palestina" erkende als een niet-lid waarnemer in 2012.

State Department opposes PA’s ICC actions

State Department says PA filing complaints against Israel at International Criminal Court is counterproductive to peace.

Elad Benari

The United States said on Tuesday it opposed the Palestinian Authority’s (PA) request that the International Criminal Court (ICC) launch an immediate investigation against Israel over the deaths of 62 rioters during violent protests on the Gaza border.

"We have made clear that we oppose actions against Israel at the ICC as counterproductive to the cause of peace," said Edgar Vasquez, spokesman for the U.S. State Department's Bureau of Near Eastern Affairs, according to The Associated Press.

The State Department declined to say whether the move would trigger a closure of the Palestine Liberation Organization (PLO) office in Washington under a provision in U.S. law that requires it to be closed if the Palestinians seek prosecution of Israelis at the ICC.

The PA official in charge of foreign affairs, Riad Malki, told reporters earlier on Tuesday that the referral to the ICC seeks an investigation into Israeli policies in Judea, Samaria, eastern Jerusalem and Gaza.

Israel condemned the PA move, describing it as “a cynical move that is not legally valid. The PA continues to abuse the tribunal for political purposes rather than to promote political negotiations.”

"It is ridiculous that the Palestinians do this while they continue to incite to terror and use children and women as human shields to cover their violent attempts to harm the security of Israeli citizens."

"Israel expects the court and the prosecutor not to surrender to Palestinian pressure and not to allow the Palestinians to bring about further politicization of the tribunal or to divert it from its original mandate. Israel operates in accordance with independent and thorough judicial oversight and review mechanisms, as appropriate for a democratic state and in accordance with international law," the Foreign Ministry said.

Later on Tuesday, ICC Chief Prosecutor Fatou Bensouda refused the PA’s request to open an immediate investigation against Israel, saying, "The mere submission of the request does not automatically lead to the opening of an investigation.”

"Since January 16, 2015, a preliminary examination of the situation in Palestine has been conducted to determine whether there is an infrastructure for the opening of a criminal investigation, which has progressed substantially and will continue to be conducted in accordance with the Rome Statute," she added.

The PA has filed complaints against Israel with the ICC in the past. The PA officially joined the ICC on April 1, 2015, and immediately filed a series of legal complaints with the court. In addition to claiming that Israel committed war crimes during the 2014 Gaza war, it also claimed that Israeli “settlements” are “an ongoing war crime”.

The PA has had standing at the court since the UN General Assembly recognized the “state of Palestine" as a non-member observer in 2012.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...