27 mei 2018

Israël begint zeewering op te bouwen om zich te verdedigen tegen aanvallen van Gaza


Construction equipment working on an undersea barrier near Israels border with the Gaza Strip. (Defense Ministry)


Onder - en boven - de watermuur zal Hamas van een andere strategische capaciteit strippen, zegt de minister van de defensie.

Door Stuart Winer en ToI staff 

Het werk begon zondag met de bouw van een versterkte  muur om terreuraanvallen van de Gazastrook via de zee te verhinderen, zei het Ministerie van de Defensie in een verklaring.

De barrière, die op het gebied van strand Zikim wordt gebouwd, is ontworpen om de golfslag van het water te weerstaan en vele jaren in gebruik te zijn, zei het ministerie.

De bouw van de kering, door het ministerie omschreven als een "onneembare golfbreker", zal naar verwachting aan het eind van het jaar zijn afgerond. In de verklaring staat niet hoeveel de barrière zal kosten.

Het heeft drie niveaus: een onder het water, dan een niveau van pantser steen, bekend om zijn duurzaamheid, en prikkeldraad langs de top. De volledige barrière zal zelf met een ander draadbeveiligingshek worden beschermd


Piles of armour stone prepared for an undersea barrier near Israel’s border with the Gaza Strip. (Defense Ministry)

De minister van de defensie Avigdor Liberman zei de barriëre de terreurgroep van Hamas een andere strategische capaciteit zou ontnemen.

"Vandaag zijn we begonnen met het opzetten van een zeegrens, de enige in zijn soort in de wereld, die de mogelijkheid van infiltratie van Gaza naar Israël via de zee zal blokkeren", zei Liberman in de verklaring. "Dit is een extra tegenslag voor Hamas, dat een ander strategisch vermogen heeft verloren door enorme bedragen in de ontwikkeling te hebben geïnvesteerd. We zullen de burgers van Israël met macht en verfijning blijven beschermen".

Het besluit om de kering te bouwen was ingegeven door een aanslag tijdens de Gaza-oorlog in 2014. Op 8 juli 2014 zwommen vier marinecommando's van Hamas aan land bij Kibboets Zikim aan de zuidkust van Israël.

De kikvorsmannen brachten automatische wapens, fragmentatiegranaten en explosieven mee, waarvan zij de laatste tevergeefs tegen een Israëlische tank gebruikten. Zo'n 40 minuten nadat ze vanuit de branding binnenkwamen, werden de Hamas-medewerkers gedood bij een gecombineerde aanval vanuit zee, grond en lucht.

Aanvankelijk gepresenteerd door het leger als een onverminderde overwinning, bleek uit een uitgelekte IDF review van het incident later dat de reactie van het leger langzamer was dan eerder gedacht en dat de aanval van de Hamas-commando's meer volbracht was dan het leek.


Israeli construction teams work on a concrete border wall to run above and below ground along the Gaza border, September 2016. (Screen capture: Ynet)

Het defensieve zeeschild komt bovenop het werk dat vorig jaar is begonnen aan een enorme barrière die Israël aan het bouwen is langs zijn landgrens met de Gazastrook.

De werkzaamheden aan de 60 kilometer lange barrière zijn in 2016 van start gegaan en zullen naar verwachting eind volgend jaar worden afgerond. Het zal voorzien zijn van een geavanceerd ondergronds beschermingssysteem dat tientallen meters onder de grond uitsteekt - het leger onthult de diepte niet - om tunnels op te sporen en te vernietigen die proberen Israëlisch grondgebied binnen te dringen, evenals een bovengronds metalen hek voorzien van  sensoren.

Verwacht wordt dat het project ongeveer 3 miljard NIS (833 miljoen USD) zal kosten, waarbij elke kilometer van het ondergrondse gedeelte van de barrière ongeveer 41,5 miljoen NIS (11,5 miljoen USD) zal kosten. De bovengrondse omheining is beduidend goedkoper op een NIS 1.5 miljoen ($416.000) per kilometer.

Ook de militairen hebben na de Gaza-oorlog in 2014 voorgesteld deze barrière op te werpen.

Hamas, een terreurgroep die Israël probeert te vernietigen, heeft uitgebreid gebruik gemaakt van haar tunnelnetwerken om strijders naar Israël te sturen en om haar terroristische agenten en munitie binnen de Gazastrook te verplaatsen.

Tijdens de campagne van vijftig dagen vernielde het IDF zo'n veertien tunnels die Israëlisch grondgebied binnenkwamen, samen met achttien interne tunnels, en vernielde het de wapenopslagplaatsen van Hamas.

Sinds het begin van de werkzaamheden aan de landingsbarrière heeft het IDF verschillende grensoverschrijdende tunnels vernield.

Israel starts building sea barrier to defend against Gaza attacks

Under- and above-water wall will strip Hamas of another strategic capability, defense minister says

By STUART WINER and TOI STAFF

Work began Sunday on the construction of a fortified marine wall to prevent terror attacks from the Gaza Strip via the sea, the Defense Ministry said in a statement.

The barrier, constructed in the area of Zikim beach, is designed to withstand the battering of the water and to be in use for many years, the ministry said.

Construction of the barrier, described by the ministry as an “impregnable breakwater,” is expected to be finished by the end of the year. The statement did not say how much the barrier will cost.

It will have three levels: one under the water, then a level of armor stone, known for its durability, and barbed wire along the top. The entire barrier will itself be protected with another wire security fence

Defense Minister Avigdor Liberman said the barrier would deny the Hamas terror group another strategic capability.

“Today we began setting up a sea barrier, the only one of its kind in the world, which will block the possibility of infiltration from Gaza to Israel via the sea,” Liberman said in the statement. “This is an additional setback for Hamas, which has lost another strategic capability that it has invested massive amounts in developing. We will continue to protect the citizens of Israel with might and sophistication.”

The decision to build the barrier was prompted by an attack carried out during the 2014 war in Gaza. On July 8, 2014, four Hamas naval commandos swam ashore outside Kibbutz Zikim on Israel’s southern coast.

The frogmen brought with them automatic weapons, fragmentation grenades and explosives, the latter of which they used against an Israeli tank, unsuccessfully. Some 40 minutes after they came in from the surf, the Hamas operatives were killed in a combined attack from the sea, ground and air.

Initially presented by the military as an unmitigated victory, a leaked IDF review of the incident later showed the army’s response to be slower than previously thought and the Hamas commandos’ attack to be more accomplished than it had seemed.

The defensive sea shield comes in addition to work that began last year on a massive barrier Israel is constructing along its land border with the Gaza Strip.

The work on the 37-mile (60-kilometer) barrier began in 2016 and is expected to be finished around the end of next year. It will feature an advanced underground protection system that extends dozens of meters below the ground — the army does not reveal the depth — in order to detect and destroy tunnels that attempt to penetrate into Israeli territory, as well as an aboveground metal fence adorned with sensors.

The project is expected to cost approximately NIS 3 billion ($833 million), with each kilometer of the underground portion of the barrier costing approximately NIS 41.5 million ($11.5 million). The aboveground fence is significantly cheaper at just NIS 1.5 million ($416,000) per kilometer.

The military proposed building this barrier, too, following the 2014 Gaza war.

Hamas, a terror group that seeks to destroy Israel, made extensive use of its tunnel networks to send fighters into Israel as well as to move its terrorist operatives and munitions within the Gaza Strip.

During the 50-day campaign, the IDF destroyed some 14 tunnels that entered Israeli territory, along with 18 internal tunnels, and depleted Hamas’s weapons stores.

Since work began on the land barrier the IDF has destroyed several cross-border tunnels.

Source: https://www.timesofisrael.com/...