04 juni 2018

Minister van Openbare Veiligheid wil dat de politie wordt opgenomen in het gebed voor het welzijn van soldaten

De openbare veiligheidsminister Gilad Erdan betoogt dat leden van de Israëlische politie zich op de "frontlinie van de oorlog tegen het terrorisme" bevinden en hun leven opofferen om het land te verdedigen, dus verdienen vermelding in gebeden die worden opgezegd in nationale synagogen.

                

Public Security Minister Gilad Erdan visits with Israel Police officers at the Beit Shemesh police station  |
 Photo: Yehuda Peretz

Door: Itsik Saban

De openbare veiligheidsminister Gilad Erdan heeft contact gezocht met de belangrijkste Rabbijnen van Israël en gevraagd dat zij het "Mi Sheberakhgebed"  voor de veiligheid van soldaten, dat elke zaterdag in synagogen in Israël worden gebeden, zouden wijzigen door er de politie in op te nemen.

"Mi Sheberakh" werd bijgewerkt voor IDF-soldaten en andere veiligheidstroepen door wijlen Ashkenazi Chief Rabbi en IDF Chief Rabbi Shlomo Goren, maar vermeldt niet specifiek de politie.

Erdan wil dat het gebed wordt veranderd en ook naar de politiemachten van het land gaan verwijzen en schreef aan opperrabbijnen Yitzhak Josef en David Lau, met het verzoek instructies te geven dat het gebed ook naar de politie gaat verwijzen.

"Het is mijn overtuiging dat dit een morele verplichting is ten opzichte van de politie", schreef Erdan.

Het eerste deel van het gebed verwijst naar "de soldaten van de Israel Defense Defense, die de wacht houden". In zijn brief aan de rabbijnen argumenteert Erdan dat "de beschermers van onze tijd de Israëlische politie en de grenspolitie zijn", die volgens hem bereid zijn zichzelf voor het land op te offeren.

“Onze politieagenten en politievrouwen staan aan de frontlinie van de oorlog tegen het terrorisme en betalen jammer genoeg de zwaarste prijs. In de afgelopen jaren hebben we allemaal gehoord van de heldenmoed van Hadar Cohen en Hadas Malka [die beiden werden gedood in een gevecht tegen terroristen in Jeruzalem] en andere politieagenten die levens redden en zichzelf hebben opgeofferd om het land te verdedigen," schreef Erdan.

"Daarom is het natuurlijk en gepast dat er in de synagogen gebeden wordt voor hun veiligheid en welzijn," aldus Erdan.

Erdan noemde de namen van andere politieagenten die, zei hij, "de zwaarste prijzen van allemaal betaalden, terwijl ze probeerden Jeruzalem en degenen die het op dat moment bezoeken te beschermen, in het licht van moorddadig terrorisme."

"Er zijn veel aspecten van het versterken van Jeruzalem en Israël, en ze omvatten het ondersteunen van de geesten van degenen die het land verdedigen door te bidden voor hun welzijn," schreef Erdan, eraan toevoegend dat Israel Police Commissioner Roni Alsheikh en Israel Police Chief Rabbi Cmdr. Rami Brachyahu allebei wilden dat het gebed leden van de politie van de natie zou omvatten.

Tijdens de Tweede Intifada werd het gebed veranderd in "en leden van de veiligheidstroepen" en "in elke plaats", maar die versie werd niet in alle synagogen aanvaard.

Public security minister wants police included in prayer for soldiers’ welfare

Public Security Minister Gilad Erdan argues that members of Israel's police forces are on the "front line of the war on terrorism" and sacrifice their lives to defend the country, so are deserving of mention in prayers recited in synagogues nationwide.

Itsik Saban

Public Security Minister Gilad Erdan has reached out to the chief rabbis of Israel and asked that they alter the "Mi Sheberakh" prayer for the safety of soldiers, which is recited in synagogues throughout Israel every Saturday, to include the police.

“Mi Sheberakh" was updated to include IDF soldiers and other security forces by the late Ashkenazi Chief Rabbi and IDF Chief Rabbi Shlomo Goren, but does not specifically mention the police.

Erdan wants the prayer changed to make reference to the country's police forces and wrote to Chief Rabbis Yitzhak Yosef and David Lau, asking them to issue instructions that the prayer reference the police.

"It is my belief that this is a moral obligation toward the police," Erdan wrote.

The first part of the prayer refers to "the soldiers of the Israel Defense Forces, who stand guard." In his letter to the rabbis, Erdan argues that "the watch guards of our time are the Israel Police and the Border Police," who he said were willing to sacrifice themselves for the country.

"Our policemen and policewomen are on the front lines of the war on terrorism, and unfortunately pay the heaviest price. In recent years, we have all learned of the heroism of Hadar Cohen and Hadas Malka [both of whom were killed battling terrorists in Jerusalem] and other police officers who saved lives and sacrificed themselves to defend the country," Erdan wrote.

"Therefore, it is natural and appropriate that prayers for their safety and well-being be recited in synagogues," Erdan said.

Erdan cited the names of other police officers who, he said, "paid the heaviest prices of all while attempted to protect Jerusalem and those who visit it at this time, in the face of murderous terrorism."

"There are many aspects of strengthening Jerusalem and Israel, and they include raising the spirits of those who defend the country by praying for their well-being," Erdan wrote, adding that Israel Police Commissioner Roni Alsheikh and Israel Police Chief Rabbi Cmdr. Rami Brachyahu both wanted the prayer to include members of the nation's police forces.

During the Second Intifada, the prayer was changed to read “and members of the security forces" and "in every place," but that version was not accepted in all synagogues.

Source: http://www.israelhayom.com/201...