04 juni 2018

IDF: Sommige Hamas-raketten gemaakt in Iran; UNRWA-zakken gebruikt in terreurtunnels.

UNRWA sack found in terror tunnel (Photo via IDF Twitter)


Door Adam Eliyahu Berkowitz 

“De koning van  de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en Zijn gezalfde. Psalm 2:2 (NBV)

Toen Hamas zijn tactiek veranderde en een einde maakte aan acht weken van gewelddadige rellen, waarbij het veiligheidshek van Israël werd aangevallen ten gunste van raket- en vijzelraketten, werden onwaarschijnlijke bronnen voor hun terreurinspanningen ontdekt.

De IDF heeft een verklaring afgegeven waarin staat dat een aantal van de meer dan zeventig raketten en mortieren die de afgelopen week op Israël zijn afgevuurd, in Iran is gemaakt.

"Onder de op Israël afgevuurde munitie bevonden zich ook in Iran gefabriceerde raketten," zei de IDF in een verklaring, zonder details te geven over de soorten munitie die door Iran werden geleverd.

"De Palestijnse Islamitische Jihad is een terroristische organisatie die geworteld is in de Iraanse ideologie," zei de woordvoerder van de IDF in een verklaring. "Vandaag gebruikten ze wapens van Iraanse makelij.

Israël en Egypte blokkeren momenteel het zeeverkeer naar Gaza in een poging te voorkomen dat wapens de Gazastrook binnenkomen. Iran is de belangrijkste staatssponsor van terrorisme en heeft Hezbollah in Libanon voorzien van naar schatting 140.000 raketten. Hamas hernieuwde in april zijn politieke betrekkingen met Iran, net voordat het opriep tot de gewelddadige terugkeerrellen in maart met de uitdrukkelijke intentie om Israël binnen te marcheren.

De woordvoerder van de IDF tweet een verklaring dat de zakken die binnen een terreurtunnel van Gaza worden gevonden die op 29 Mei werd vernietigd, met ,,UNRWA”, het acroniem voor de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening en Werken werden geëtiketteerd. De zakken werden gebruikt om de infrastructuur van de tunnel te versterken.

De zakken waren niet gebruikt voor cement, maar het IDF heeft de aanwending door Hamas van humanitaire hulp voor burgers van Gaza tenietgedaan.

"De terreurorganisatie van Hamas gebruikt goederen die bestemd zijn voor de inwoners van de Gazastrook om terroristische infrastructuren te bouwen", aldus de IDF. “Op te merken valt dat veel cement in de tunnels wordt geïnvesteerd, terwijl het voor civiele doeleinden had kunnen worden gebruikt."

IDF: Some Hamas Rockets Made in Iran; UNRWA Sacks Used in Terror Tunnels

By Adam Eliyahu Berkowitz 

“Kings of the earth take their stand, and regents intrigue together against Hashem and against His anointed?” Psalms 2:2 (The Israel Bible™)

As Hamas changed tactics, ending eight weeks of violent riots attacking Israel’s security fence in favor of rocket and mortar barrages, unlikely sources for their terror efforts were discovered.

The IDF released a statement saying the some of the more than 70 rockets and mortars fired into Israel in the last week were made in Iran.

“Among the munitions fired at Israel were also rockets manufactured in Iran,” the IDF said in a statement, without giving details about the types of munitions being provided by Iran.

“The Palestinian Islamic Jihad is a terrorist organization rooted in Iranian ideology,” the IDF spokesperson said in a statement. “Today, they used Iranian-made weapons.”

Israel and Egypt currently blockade maritime traffic into Gaza in an effort to prevent arms from entering. Iran is the leading state sponsor of terrorism and has provided Hezbollah in Lebanon with an estimated 140,000 rockets. Hamas renewed its political relations with Iran in April, just before calling for the violent March of Return riots with the declared intent of marching into Israel.

The IDF spokesman tweeted a statement that bags found inside a terror tunnel from Gaza destroyed on May 29 were labeled ‘UNRWA’, the acronym for the United Nations Relief and Works Agency. The sacks were used to reinforce the tunnel’s infrastructure.

The sacks had not been used for cement but the IDF decried the usurping by Hamas of humanitarian aid intended for Gaza civilians.

“The Hamas terror organization uses goods intended for the residents of the Gaza Strip to build terrorist infrastructures,” the IDF stated. “It should be noted that a lot of cement is invested in the tunnels, while it could have been invested in civilian purposes.”

Source: https://www.breakingisraelnews...