05 juni 2018

IDF bereidt zich voor op geweld 'Naksa Day' aan de grens met Gaza

Hamas organiseert een nieuwe golf van botsingen aan de grens tussen Israël en Gaza ter gelegenheid van de 51e verjaardag van de Zesdaagse Oorlog van 1967.

Door David Rosenberg


Gaza border riots Reuters

Israëlische veiligheidsfunctionarissen bereiden zich deze week voor op een nieuwe golf van confrontaties aan de Israëlische grens met de Gazastrook, aangezien de door Hamas overheerste Gazastrook de 51e verjaardag van de Zesdaagse Oorlog herdenkt.

De verjaardag van het begin van de Zesdaagse Oorlog van 1967 wordt door de Gazanen en veel inwoners van de Palestijnse Autoriteit in Judea en Samaria aangeduid met de naam "Dag van Naksa", of "Dag van de tegenslag".

Dit jaar heeft Hamas bevolen dat de meeste demonstraties en rellen ter gelegenheid van de Naksa-dag - die dinsdag valt - worden uitgesteld tot vrijdag. De organisatoren van de gebeurtenissen van de Dag van Naksa zeggen de vertraging werd gemaakt om de Dag van Naksa met ,,Dag van Jeruzalem” protesten te synchroniseren die in Iran plaats vinden, rapporteerde Yediot Ahronot.

Maar de leiders van Hamas kunnen ook met tijd spelen, kijkend om te testen of een onofficiële wapenstilstand met Israel houdt.

Vorige week heeft de terreurgroep van Hamas naar verluidt via een tussenpersoon ingestemd met een onofficiële wapenstilstand met Israël, na de ernstigste escalatie aan het front van Gaza sinds het conflict in 2014, genaamd "Operation Protective Edge".

In Gaza gevestigde terreurgroepen vuurden meer dan tachtig raketten en mortieren af op Israëlische steden in de buurt van de Gazastrook, wat Israël ertoe aanzette een golf luchtaanvallen te lanceren, waarbij tientallen doelwitten van Hamas en de Islamitische Jihad in de Gazastrook werden getroffen.

Ondanks het staakt-het-vuren blijven de terroristen van Gaza echter branden ontketenen aan de Israëlische kant van de grens, waarbij ze “terreur vliegers" gebruiken om ontvlambare apparaten op Israëlische landbouwgrond te laten vallen.

Sinds het begin van de massale rellen aan de Israëlische grens op 30 maart zijn terroristen erin geslaagd ongeveer vijf miljoen NIS (1,4 miljoen dollar) van Israëlisch bezit te verscheuren met terreur-vliegers.

Zondag gaf premier Binyamin Netanyahu Meir Shabbat, hoofd van de Israëlische Nationale Veiligheidsraad, opdracht om geld af te trekken van de belastingen die Israël namens de Palestijnse Autoriteit int om Israëlische boeren te compenseren die schade hebben geleden door de terroristische vliegers.

De Israëlische veiligheidsambtenaren zeggen dat ondanks de vraag om de meeste gebeurtenissen van de “Dag van Naksa tot Vrijdag uit te stellen, duizenden relschoppers niettemin waarschijnlijk dinsdag zullen verzamelen bij de grens Gaza om met IDF strijdkrachten te botsen en te proberen om het Israëlische veiligheidshek te doorbreken.

De ambtenaren van IDF schatten dat ruwweg 5.000 relschoppers bij zes verschillende plaatsen langs de grens Israël-Gaza dinsdag zullen verzamelen.

Israël heeft extra troepen ingezet aan de grens met Gaza en nabijgelegen steden ter voorbereiding van de rellen.

IDF gears up for ‘Naksa Day' violence on Gaza border

Hamas organizing new wave of clashes on Israel-Gaza border to mark 51st anniversary of 1967 Six Day War.

By David Rosenberg

Israeli security officials are preparing for a new wave of confrontations on Israel’s border with the Gaza Strip this week, as the Hamas-ruled Gaza Strip marks the 51st anniversary of the Six Day War.

Dubbed the “Naksa Day”, or “Day of the Setback”, the anniversary of the start of the 1967 Six Day war is observed by Gazans and many Palestinian Authority residents in Judea and Samaria as a day of mourning and protest.

This year, Hamas has ordered that most of the demonstrations and riots marking Naksa Day – which falls on Tuesday –be delayed until Friday. Organizers of Naksa Day events say the delay was made in order to synchronize Naksa Day with “Jerusalem Day” protests slated to take place in Iran, Yediot Ahronot reported.

But Hamas leaders may also be playing for time, looking to test whether an unofficial ceasefire with Israel holds.

Last week, the Hamas terror group reportedly agreed, via an intermediary, to an unofficial ceasefire with Israel, following the most serious escalation on the Gaza front since the 2014 conflict, dubbed “Operation Protective Edge”.

Gaza-based terror groups fired more than 80 rockets and mortars at Israeli towns near the Gaza Strip, prompting Israel to launch a wave of airstrikes, hitting dozens of Hamas and Islamic Jihad targets in the Strip.

Despite the ceasefire, however, Gaza terrorists have continued to spark fires on the Israeli side of the border, using “terror kites” to drop incendiary devices on Israeli farmland.

Terrorists have managed to torch some five million shekels ($1.4 million) worth of Israeli property with terror kites since the beginning of mass-riots on the Israeli border on March 30th.

On Sunday, Prime Minister Binyamin Netanyahu instructed Meir Shabbat, chief of Israel’s National Security Council, to deduct money from the taxes collected by Israel on behalf of the Palestinian Authority in order to compensate Israeli farmers harmed by the terror kite arsons.

Israeli security officials say that despite the call to delay most “Naksa Day” events until Friday, thousands of rioters are nevertheless likely to gather Tuesday at the Gaza border to clash with IDF forces and attempt to breach the Israeli security fence.

IDF officials estimate that roughly 5,000 rioters will gather at six different sites along the Israel-Gaza frontier Tuesday.

Israel has deployed extra forces to the Gaza border and nearby towns in preparation for the riots.

Source: http://www.israelnationalnews....