05 juni 2018

Iran zou nieuwe vluchtelingengolven naar Europa kunnen drijven, waarschuwt Netanyahu.

                  

German Chancellor Angela Merkel and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shake hands after a meeting at the chancellery in Berlin, Monday |Photo: APPremier Netanyahu bezoekt Europa om het beleid ten aanzien van Iran te prikkelen - de Duitse kanselier Angela Merkel roept op tot een onderzoek naar geheime Iraanse nucleaire documenten die door Israëlische spionnen in beslag zijn genomen - de Franse autoconstructeur PSA schorst deals met Iran uit vrees voor Amerikaanse sancties.

Eli Leon, Erez Linn, Reuters en Israel Hayom Personeel

De activiteiten van Iran in het Midden-Oosten dreigen een nieuwe vluchtelingengolf naar Europa op gang te brengen, zei premier Benjamin Netanyahu na gesprekken met de Duitse kanselier Angela Merkel op maandag.


Iran's activities "will inflame a religious war," Netanyahu tells Merkel during their joint press conference on Monday

"Dit zal een religieuze oorlog ontketenen, en de gevolgen zullen veel meer vluchtelingen zijn en je weet precies waar ze zullen komen," vertelde Netanyahu Merkel tijdens een gezamenlijke persconferentie.

In 2015 was er in Duitsland en andere Europese landen sprake van een instroom van meer dan een miljoen migranten, veelal vluchtelingen uit een burgeroorlog in Syrië, waardoor de opkomst van extreem-rechtse partijen werd aangewakkerd door anti-immigratieplatforms.

In Syrië is sjiitisch Iran een cruciale militaire bondgenoot van de Syrische president Bashar Assad tegen rebellen, voornamelijk soennieten.

Iran poogt zijn aanwezigheid over het Midden-Oosten uit te breiden en sjiitische milities in te zetten het beveelt om Moslims van de soennitische tak van Islam te bekeren, zei Netanyahu bij de persconferentie.

Netanyahu, op een reis om Europese landen over te halen om de lijn van de V.S. President Donald Trump te volgen en zich terug te trekken uit een overeenkomst van de nucleaire non-proliferatie van 2015 met Iran (ook genoemd het Gezamenlijke Comprehensive Plan of Action), zei dat Iran fondsen gebruikte van de verlichtte sancties  om conflicten te financieren.

Aangezien het voor Europese mogendheden moeilijk zal zijn om de nucleaire overeenkomst van 2015 te handhaven na de terugtrekking van de Amerikaanse president Donald Trump, is een ander doel van de reis van Netanyahu de voorbereiding van de klaarblijkelijke ineenstorting van de overeenkomst.

Merkel zei dat ze het ermee eens was dat de activiteiten van Iran in het Midden-Oosten een punt van zorg waren, met name voor de veiligheid van Israël. Maar ze zei dat gesprekken en de precaire nucleaire overeenkomst manieren boden om de nucleaire en regionale ambities van Iran te dwarsbomen.

“Wij steunen het recht van Israël op veiligheid en hebben dit aan Iran allang duidelijk gemaakt,” zei zij. "We hebben hetzelfde doel voor ogen: Iran mag nooit een kernwapen krijgen. Het verschil tussen ons is hoe we dat moeten realiseren.

"Duitsland verliet, samen met andere Europese partners, de [Iraanse nucleaire] overeenkomst niet", zei Merkel. "We zijn het erover eens dat de kwestie van de regionale invloed van Iran zorgwekkend is, vooral voor de veiligheid van Israël. Daarom zullen wij ons diplomatiek tot het uiterste inspannen om onze invloed aan te wenden in de kwestie van het ballistische programma van Iran en zijn activiteiten in Jemen en de aanwezigheid van het Iraanse leger in Syrië".

"In het algemeen zijn we het niet over alle onderwerpen eens, maar zijn we vrienden en partners en proberen we elkaars belangen te begrijpen", vervolgde Merkel. "Er is ook een breed scala aan gemeenschappelijke standpunten die we aan de orde zullen blijven stellen.

"Dank u zeer voor uw bezoek," zei ze tegen Netanyahu. "We kijken uit naar ons bezoek aan Israël in oktober van dit jaar.

Netanyahu merkte toen op dat "we de regering en het beleid van bondskanselier Merkel respecteren. We hebben een aantal meningsverschillen, zoals u soms kunt zien, niet echt wat het doel betreft, ze zijn meer over de kwestie van de methode om het doel te bereiken.

Voordat hij Israël eerder deze week verliet, vertelde Netanyahu verslaggevers dat hij ,,drie leiders zou ontmoeten,” verwijzend naar Merkel, de Franse President Emmanuel Macron en de Britse Eerste Minister Theresa May, ,,en twee kwesties - Iran en Iran" ter sprake te brengen.

"We moeten de druk op Iran blijven opvoeren met betrekking tot om  zijn nucleaire programma,” legde hij uit. "De tweede kwestie is het stoppen van de Iraanse agressie in de regio, vooral de pogingen om ons vanuit Syrië aan te vallen. Ik hoop een eensgezind beleid te formuleren.

Merkel van haar kant kwam tegemoet aan een centraal verzoek van Netanyahu door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie op te roepen een onderzoek in te stellen naar een reeks documenten met betrekking tot het opgeschort Iraans militair nucleair programma, dat Israëlische spionnen onlangs in beslag hebben genomen in een topgeheime operatie.

Ze kondigde ook een vernieuwing aan van de bilaterale regeringsvergaderingen tussen Duitsland en Israël, die twee jaar geleden stopten.

Een van de centrale doelen van Netanyahu's reis was om Europese leiders de geheime documenten te presenteren van het Iraanse archief, waaruit blijkt dat het Iraanse regime ondanks hun ontkenningen actief probeerde kernwapens te produceren. Het Londense dagblad The Times meldde dinsdag dat een van de centrale documenten een memorandum is waarin de verantwoordelijkheid voor de productie van verrijkt uranium op militair niveau, en niet op civiel niveau, formeel wordt overgedragen aan het Iraanse ministerie van Defensie.

Netanyahu is van plan om Macron op woensdag te ontmoeten ter bevordering van de gezamenlijke inspanningen om Iran te bestrijden, gevolgd door een vergadering met May later deze week.

Hoewel de Europese mogendheden zich nog niet hebben geconformeerd aan het Amerikaanse beleid om af te zien van de nucleaire overeenkomst en opnieuw sancties tegen Iran in te stellen, lijkt het erop dat Europese bedrijven al aan boord zijn.

De Franse PSA-groep, bekend van de merken Peugeot en Citroen, heeft een verklaring afgelegd waarin staat dat "de Groep begonnen is met het opschorten van de activiteiten van zijn joint ventures om zich op 6 augustus 2018 te conformeren aan de Amerikaanse wetgeving".

Verwacht wordt dat deze stap ernstige gevolgen zal hebben voor de Iraanse economie. De PSA-groep en zijn rivaal, de Renault-onderneming, hebben contracten ter waarde van miljoenen dollars gesloten met Iraanse bedrijven sinds de nucleaire overeenkomst in juli 2015 werd gesloten.

Deze contracten zouden de productie van duizenden voertuigen naar Iran hebben gebracht en de Iraanse arbeidsparticipatie aanzienlijk hebben verhoogd.


Iran could drive fresh wave of refugees into Europe, Netanyahu warns

Prime Minister Netanyahu visits Europe in bid to galvanize policy on Iran • German Chancellor Angela Merkel calls for investigation into secret Iranian nuclear documents seized by Israeli spies • French carmaker PSA suspends deals with Iran, fearing U.S. sanctions.

Eli Leon, Erez Linn, Reuters and Israel Hayom Staff

Iran's activities across the Middle East threaten to drive another wave of refugees to Europe, Prime Minister Benjamin Netanyahu said after talks with German Chancellor Angela Merkel on Monday.

“This will inflame a religious war, and the consequences will be many more refugees and you know exactly where they'll come," Netanyahu told Merkel at a joint press conference.

In 2015, Germany and other European countries saw an influx of more than a million migrants, many of them refugees from a civil war in Syria, fueling the rise of far-right parties with anti-immigration platforms.

In Syria, Shiite Iran is a crucial military ally of Syrian President Bashar Assad against rebels, who are mainly Sunni.

Iran seeks to expand its presence across the Middle East and deploy Shiite militias it commands to convert Muslims from the Sunni branch of Islam, Netanyahu said at the news conference.

Netanyahu, on a tour to persuade European countries to follow U.S. President Donald Trump's lead and withdraw from a 2015 nuclear non-proliferation deal with Iran (also called the Joint Comprehensive Plan of Action), said Iran was using funds derived from eased sanctions to finance conflict.

As it will be difficult for European powers to preserve the 2015 nuclear deal following U.S. President Donald Trump's withdrawal, another aim of Netanyahu's trip is preparing for the deal's apparently impending collapse.

Merkel said she agreed that Iran's activities in the Middle East were a concern, particularly for Israel's security. But she said talks and the precarious nuclear agreement offered ways of thwarting Iran's nuclear and regional ambitions.

"We support Israel's right to security and have said this to Iran all along," she said. "We have the same goal that Iran must never get a nuclear weapon. The difference between us is how to do that."

"Germany did not leave the [Iran nuclear] deal, along with other European partners," Merkel said. "We agree that the question of Iran's regional influence is worrying, especially for Israel's security. That's why we will make every diplomatic effort to make use of our influence on the issue of Iran's ballistic program and its activities in Yemen and the presence of Iran's army in Syria."

"Overall, we don't agree on all issues, but we are friends and partners and we try to understand each other's interests," Merkel continued. "There is also a wide range of common views which we will continue to address."

"Thank you very much for your visit," she said to Netanyahu. "We are looking forward to our visit to Israel in October of this year."

Netanyahu then remarked that "we respect the government and the policies of Chancellor Merkel. We have some disagreements as you can see on occasion but they are not really in goal, they are more on the question of the method."

Before departing Israel earlier this week, Netanyahu told reporters that he would "meet three leaders," referring to Merkel, French President Emmanuel Macron and British Prime Minister Theresa May, "and raise two issues – Iran and Iran."

"We must continue increasing pressure on Iran to oppose its nuclear program," he explained. "The second issue is halting Iranian aggression in the region, mainly its attempts to attack us from Syria. I hope to formulate agreed-upon policy."

For her part, Merkel satisfied a central demand by Netanyahu by calling for the International Atomic Energy Agency to launch an investigation into a trove of documents pertaining to the shelved Iranian military nuclear program, which Israeli spies recently seized in a top secret operation.

She also declared a renewal of bilateral government meetings between Germany and Israel, which halted two years ago.

One of the central aims of Netanyahu's trip was to present European leaders with the secret documents from seized from the Iranian archive, which prove that the Iranian regime actively sought to manufacture nuclear weapons despite their denials. The London-based daily The Times reported Tuesday that one of the central documents is a memorandum formally transferring responsibility for the production of enriched uranium at the military level, not civilian, to Iran's Defense Ministry.

Netanyahu is set to meet Macron on Wednesday to promote collaborative efforts to counter Iran, followed by a meeting with May later this week.

While European powers have not yet aligned with U.S. policy to abandon the nuclear deal and re-impose sanctions on Iran, it appears that European companies are already on board.

The French PSA Group, known for its Peugeot and Citroen brands, issued a statement saying that "the Group has begun to suspend its joint ventures' activities, in order to comply with U.S. law by August 6th, 2018."

This move is expected to severely impact the Iranian economy. PSA Group and its rival, the Renault corporation, have signed contracts worth millions of dollars with Iranian companies since the nuclear deal was struck in July 2015.

These contracts would have brought the manufacturing of thousands of vehicles to Iran and significantly boosted Iran’s employment rate.

Source: http://www.israelhayom.com/201...