07 juni 2018

Regev: Als het Eurovisie Songfestival niet in Jeruzalem kan, zou het niet in Israel moeten worden gehouden.

Regev reageerde onder meer op onbevestigde berichten dat de Europese Radio-unie woensdag verzocht om de Eurovisie op een “plaats waar geen verdeeldheid heerst" te houden.

Door Amy Spiro  


Netta Barzilai performs after winning the Grand Final of Eurovision Song Contest 2018 at the Altice Arena hall in Lisbon, Portugal, on May 12. (photo credit: PEDRO NUNES/REUTERS)

Minister van Cultuur Miri Regev verklaarde donderdag dat als Israël volgend jaar niet in staat is om  Eurovisie in Jeruzalem te ontvangen, het dat dan ook helemaal niet zou moeten doen. 

Sprekend over de weddenschap van de Kan’s Reset op donderdag ochtend, zei Regev dat ,,ik aan de overheid zal adviseren dat de Eurovisie - als het niet in Jeruzalem kan zijn - niet door ons georganiseerd zou moeten worden.

De minister van Cultuur voegde eraan toe: “Het kost Israël miljoen NIS. Het is ontworpen om het land op de kaart te zetten. Het is een prachtige muziekshow die elk land hier brengt... Persoonlijk denk ik dat als de Eurovisie niet in Jeruzalem zou zijn, het verkeerd zou zijn om 50 miljoen NIS van publieke middelen te investeren. De hoofdstad van de staat Israël is Jeruzalem en daar moeten we ons niet voor schamen. 

Regev reageerde gedeeltelijk op onbevestigde berichten van woensdag dat de Europese Radio-unie verzocht de Eurovisie op een "niet-onderscheidende locatie" te houden. 

Maar de Minister van de Communicatie Ayoub Kara zei op donderdag dat er geen twijfel over bestaat dat Eurovisie in Israël zal worden gehouden. 

“Ik wil het hier duidelijk maken, op dezelfde manier als ik het [gastzender] Kan duidelijk heb gemaakt, dat de overheid - en mij persoonlijk - geen politieke ontwerpen op de contest hebben,” zei Kara in een videoboodschap die hij op sociale media postte. In schril contrast met Regev zei Kara dat hij volledig wil meewerken met en voldoen aan de eisen van de European Broadcasting Union. "De Eurovisie zal in Israël worden gehouden. Ik zal geen officiële schade toebrengen aan de wijze waarop het Eurovisiesysteem is vastgesteld. Sinds Israël eerder dit jaar Eurovisie heeft gewonnen, hebben Kara en Regev over verantwoordelijkheden en begroting voor de wedstrijd van volgend jaar onderhandeld. Kara noemde Regev niet bij naam in zijn verklaring, maar zijn boodschap was een duidelijk tegenwicht tegen de vuriger retoriek van de minister van Cultuur. 

Op donderdag, zou de openbare omroep van Kan - waarvan wordt beweerd dat die de wedstrijd mag verslaan - geen commentaar op de verklaring van Regev geven, noch zou het het rapport bevestigen dat het was gevraagd om de contest buiten Jeruzalem te ontvangen. 

De ERU vertelde De Jeruzalem Post op donderdag dat er geen besluit is genomen over de gaststad en dat het belangrijk is dat de wedstrijd een niet-politieke gebeurtenis blijft. 

"Er zijn nog geen besluiten genomen over de gaststad, de locatie en de data", zei een woordvoerder van de ERU donderdag. Het merkte op dat de omroeporganisatie elk jaar "ten minste twee opties voor de gaststad en de gastlocatie" moet presenteren voordat het definitieve besluit wordt genomen. Een ERU-ambtenaar voegde eraan toe dat het later deze maand in Genève opnieuw een ontmoeting met Kan-ambtenaren zal hebben en dat de gaststad de afgelopen vijf jaar “niet eerder dan juli en niet later dan september"  is aangekondigd.

Een vertegenwoordiger van de ERU merkte ook op dat de wedstrijd "een langlopend, niet-politiek amusementsevenement" is en dat zij erop aandringt dat elke omroeporganisatie "alle nodige maatregelen neemt om het niet-politieke karakter van het evenement gedurende de gehele organisatie van de wedstrijd te waarborgen".

Terwijl het debat over de Eurovisie al gaande is sinds Israëls Netta Barzilai  vorige maand won, kwamen de spanningen deze week  op een hoogtepunt na de annulering van de wedstrijd van het Argentijnse team. De wedstrijd, die oorspronkelijk voor Haifa was gepland, werd vorige maand onder druk van Regev verplaatst naar Jeruzalem. De ambtenaren zeiden de reden bedreigingen tegen de ster van het team, Lionel Messi was. Maar velen koppelden de  annulering aan de beslissing om de wedstrijd te verplaatsen; verschillende enquêtes gehouden in Israël op woensdag en donderdag zag Israëli’s verwijten Regev  voor de annulering. 

REGEV: IF THE EUROVISION ISN'T IN JERUSALEM, IT SHOULDN'T BE IN ISRAEL

Regev was reacting in part to unconfirmed reports Wednesday that the European Broadcasting Union requested that the Eurovision be held in a "not divisive location."

BY AMY SPIRO  

Culture Minister Miri Regev proclaimed on Thursday that if Israel can’t host the Eurovision in Jerusalem next year, it should not host it at all. 

Speaking to Kan’s Reshet Bet on Thursday morning, Regev said that “I will recommend to the government that the Eurovision – if it can’t be in Jerusalem – we shouldn’t host it.”

The culture minister added that “It costs Israel NIS 50 million. It is designed to market the country. It’s a beautiful music show that brings every country here... I think personally that if the Eurovision won’t be in Jerusalem, it would be wrong to invest NIS 50m. of public funds. The State of Israel’s capital is Jerusalem and we should not be ashamed of it.” 

Regev was reacting in part to unconfirmed reports from Wednesday that the European Broadcasting Union requested that the Eurovision be held in a “non-divisive location.” 

But Communications Minister Ayoub Kara said on Thursday that there is no question the Eurovision will be held in Israel. 

“I want to make it clear here, the same way I made it clear to [host broadcaster] Kan, that the government – and myself personally – do not have any political designs on the competition,” Kara said in a video message he posted on social media. In sharp contrast to Regev, Kara said he intends to fully cooperate with and meet the demands of the European Broadcasting Union. “The Eurovision will be held in Israel. I will not let any official harm the manner in which the Eurovision is determined.” 

Since Israel’s win at the Eurovision earlier this year, Kara and Regev have sparred over responsibilities and budget for next year’s contest. Kara did not mention Regev by name in his statement, but his message was a clear counter to the culture minister’s more fiery rhetoric. 

On Thursday, the Kan public broadcaster – which is slated to host the contest – would not comment on Regev’s statement, nor would it confirm the report that it had been asked to host the competition outside of Jerusalem. 

The EBU told The Jerusalem Post on Thursday that no decision has been made on the host city, and that it is important the contest continue to be a non-political event. 

“No decisions have been made yet on the host city, venue and dates,” an EBU spokesman said Thursday. It noted that each year it requires the host broadcaster to present “a minimum of two host city and venue options” before the final decision is made. An EBU official added that it will be meeting again with Kan officials in Geneva later this month, and that for the past five years the host city has been announced “no earlier than July and no later than September.”

A EBU representative also noted that the contest is “a long running non-political entertainment event” and that it insists that every host broadcaster “takes all necessary steps to safeguard the non-political character of the event throughout the organization of the competition.”

While debate over the Eurovision has been ongoing since Israel’s Netta Barzilai won last month, tensions came to a head this week after the cancellation of the Argentina game. The match, originally slated for Haifa, was moved to Jerusalem last month after pressure from Regev. Officials said the reason was threats against the team’s star, Lionel Messi. But many also linked the cancellation to the decision to move the match; several surveys held in Israel on Wednesday and Thursday saw Israelis blaming Regev herself for the cancellation. 

Source: https://www.jpost.com/Israel-N...


Comments