08 juni 2018

Verdrietige moeder schreeuwt het uit van de diepte van wanhoop


Rina Ariel, mother of murdered Hallel Yaffa, addresses a crowd in Jerusalem’s Old City (Photo: Yonatan Sindel/Flash90)


Door JNS 8 juni 2018, 9:54 uur.

“ Je mag geen losprijs aannemen voor het leven van een moordenaar die schuldig bevonden en ter dood veroordeeld is; zo iemand moet ter dood  gebracht worden. Numeri 35:31 (NBV)

De moeder van de vermoorde tiener Hallel Yaffa Ariel, Rina, richt een pleidooi tot de Israëlische natie.

Een bericht geschreven door Rina Ariel, de moeder van vermoorde Israëlische tiener Hallel Yaffa Ariel, ging viraal op sociale media in Israël op donderdag, de tweejarige verjaardag van Hallel's dood door de handen van een Arabische terrorist.

“Op deze ochtend precies 2 jaar geleden werd onz Hallel vermoord. Geslacht door de handen van een kwaadaardige," begon de post.

"Gewoon 13 en een half jaar oud. Een onschuldig meisje dat wilde leven, dansen en dromen," zei Ariel.

Hallel werd in 2016 in haar huis in Kiryat Arba doodgestoken door een terrorist die in haar huis aan de rand van de stad infiltreerde. Nadat ze de avond ervoor in een dansrecital had opgetreden, sliep Hallel laat toen Mohammad Nasser Tra’ayra, een 17-jarige Palestijnse vroegtijdige schoolverlater, in haar kamer kwam en haar meerdere keren in de borst en buik stak. Niemand anders was thuis.

"Sindsdien is de pijn dieper en het verlies nog ondraaglijker geworden", vervolgde Ariel. "En vanuit die diepte doe ik een beroep op ieder individu. Kijk naar uw kinderen. Bij uw familie. Knuffel ze heerlijk. Liefde en wees dankbaar voor wat je hebt. Zelfs als het niet perfect is. Zelfs als het ingewikkeld is.

Zij riep de aanhangers ook op iets te doen om Israël te steunen in de nasleep van de tragische herdenking. "Geef jezelf een moment om vandaag na te denken. Om te vragen wat er gedaan kan worden voor onze ongelooflijke natie en ons prachtige land om het leven hier te verbeteren. We zullen nationale kracht, sociale kracht en spirituele kracht opbouwen", schreef ze.

"Laten we vandaag proberen af te sluiten met het gevoel dat we vooruitgang hebben geboekt en zelfs maar een klein stapje vooruit hebben gezet in deze kwestie. En het zal in nagedachtenis van Hallel Yaffa zijn.”.

Na de aanval, waarbij veiligheidspersoneel haar zoon doodde, prees Tra'ayra's moeder hem als martelaar voor Jeruzalem en de Al-Aqsa moskee en moedigde anderen aan in zijn voetsporen te treden. Haar familie ontvangt van de Palestijnse Autoriteit een vergoeding van 350 dollar per maand voor de daden van haar zoon.

Grieving Mother Cries Out From The Depths of Despair
By JNS June 8, 2018 , 9:54 am

“You are to receive no ransom for the life of a killer who is guilty of murder; instead, he is to die.” Numbers 35:31 (The Israel Bible™)

Slain teenager Hallel Yaffa Ariel’s mother, Rina, makes a plea to the Israeli Nation.

A message written by Rina Ariel, the mother of murdered Israeli teenager Hallel Yaffa Ariel, went viral on social media in Israel on Thursday, the two-year anniversary of Hallel’s death at the hands of an Arab terrorist.

“On this morning exactly 2 years ago, our Hallel was murdered. Murdered at the hands of an evil one,” the post began.

“Just 13-and-a-half years old. An innocent girl who wanted to live, to dance and to dream,” said Ariel.

Hallel was stabbed to death in her home in Kiryat Arba in 2016 by a terrorist who infiltrated her home on the edge of town. Having performed in a dance recital the night before, Hallel was sleeping late when Mohammad Nasser Tra’ayra, a 17-year-old Palestinian high school dropout, snuck into her room and stabbed her multiple times in the chest and abdomen. No one else was at home.

“Since then, the pain has gotten deeper and the loss even more unbearable,” continued Ariel. “And from this depth, I call on each and every individual. Look at your children. At your families. Hug them close. Love and be thankful for what you have. Even when it isn’t perfect. Even when it’s complicated.”

She also called on supporters to do something to support Israel in the wake of the tragic anniversary. “Give yourselves a moment to think today. To ask what can be done for our incredible nation and our wonderful land in order to enhance life here. We will build up national strength, social strength and spiritual strength,” she wrote.

“Let us try to end today with the feeling that we have made progress and advanced even one small thing in this matter. And it will be in memory of Hallel Yaffa.”

Following the attack, during which security personnel killed her son,  Tra’ayra’s mother praised him as a martyr for Jerusalem and Al-Aqsa Mosque, and encouraged others to follow in his footsteps. Her family receives a stipend of $350 a month from the Palestinian Authority in reward for her son’s actions.

Source: https://www.breakingisraelnews...


Comments