10 juni 2018

IDF vernietigt onderwaterterreur tunnel van Hamas

“Wij schatten dat er meer marinetunnels kunnen zijn,” zei een senior ambtenaar.

IDF graphic shows Hamas naval tunnel destroyed Sunday June 3rd.. (photo credit: IDF SPOKESPERSON'S OFFICE)

Door Anna Ahronheim  10 juni 2018 

Het IDF heeft voor het eerst een tunnel van de marineterreur van Hamas geneutraliseerd, heeft  de de woordvoerder eenheid van het IDF die zondag voor vrijgave vrijgegeven.

Deze tunnel, die operationeel was maar zich niet uitstrekte tot de Israëlische wateren, zou terroristen vanuit een militaire post van Hamas in de noordelijke Gazastrook de zee ongemerkt hebben kunnen laten bereiken, waardoor terroristische acties vanaf het water mogelijk zouden zijn geweest.

De route van de tunnel, die twee tot drie meter diep was en zich op drie kilometer van de grens met Israël bevond, werd het afgelopen jaar door de IDF geïdentificeerd als onderdeel van een campagne tegen de zeemacht van Hamas.

De tunnel werd op 3 juni verwoest door een luchtaanval, die deel uitmaakte van de vergelding van het IDF tegen een spervuur van mortieren en raketten uit de Gazastrook door Hamas en de Islamitische Jihad.

Volgens een hoge marineofficier kende de marine de tunnel een aantal maanden en werd besloten dat dit het "juiste moment" was om de tunnel te vernielen.

“De ,,bodemlijn is dat het een tunnel was die  het vertrek van de commandotroepen van de marine van Hamas zou toestaan,”  zei de  ambtenaar, toevoegend dat Hamas heel wat geld in het investeerde en krachten getraind heeft in de tunnel.

“Wij schatten dat er meer dergelijke marinetunnels kunnen zijn,” zei de senior  officier, en dat de de marinecommandoeenheid van Hamas dozijnen en dozijnen  vechters met ,,burgerlijke duikmateriaal heeft dat ongemerkt beweging onder water toestaat zonder bellen te creëren. Dergelijke maatregelen zijn effectief in de drie kilometer tussen de tunnel en de grens."

Volgens de senior officier schat de marine dat Hamas ook civiele, onderwater gemotoriseerde scooters heeft die de kikvorsmannen enkele kilometers naar zee kunnen brengen.

“De IDF zal niet toestaan dat de veiligheid van de staat Israël wordt geschaad, en zal resoluut blijven optreden tegen alle soorten terrorisme,”  is te lezen in de verklaring van de IDF, en eraan toevoegend  dat de militairen “vastbesloten zijn missie van bescherming van de burgers en de soevereiniteit van de staat Israël voort te zetten”.

In februari waarschuwde een hoge marineofficier dat Hamas zich steeds meer op zee richtte om aanvallen uit te voeren op IDF-troepen en Israëlische burgers en zei dat “Hamas potentieel in de zee ziet zoals zij potentieel in hun tunnels zagen".

De marine heeft meer nadruk gelegd op training voor infiltraties onder water en eind mei is het Israëlische Ministerie van Defensie begonnen met de bouw van een onderwaterkering die zich zal uitstrekken van de Zuid-Israëlische gemeenschap van Zikim naar de Middellandse Zee om de infiltratie van Hamas over zee tegen te gaan.

De barrière, die naar verwachting in 2019 gereed zal zijn, bestaat uit drie lagen, waarvan één onder de zeespiegel, een laag gepantserde stenen en een derde laag prikkeldraad. Naast de drie lagen wordt de golfbreker omringd door een hek om een laatste veiligheidsmaatregel te kunnen nemen.

Het besluit om de marinebarrière te bouwen werd genomen nadat vijf Hamas-kikvorsmannen (marinecommando's) tijdens Operatie Protective Edge in 2014 Zikim probeerden te infiltreren, gewapend met automatische wapens, fragmentatiegranaten en verschillende soorten explosieven. Zij werden door het IDF betrokken en gedood bij een gecombineerde aanval vanuit zee, grond en lucht.

Hamas heeft zijn marinecommandeenheid aanzienlijk uitgebreid in de vier jaar sinds het laatste conflict, met naar verluidt 1500 kikvorsmannen. De nieuwe barrière, die is ontworpen om ernstige omstandigheden op zee te weerstaan en de defensie-industrie vele jaren te dienen, is gericht op het voorkomen van soortgelijke incidenten.

"Dit is het enige obstakel in zijn soort in de wereld, dat effectief de mogelijkheid zal blokkeren om via de zee in Israël te infiltreren, en dit zal de strategische capaciteiten van Hamas verder dwarsbomen," zei minister van Defensie Avigdor Liberman.

De grens met Gaza is de meest explosieve van Israël en duizenden Palestijnen hebben sinds 30 maart gedemonstreerd langs het veiligheidshek tussen Gaza en Israël.

Sinds het begin van de “Grote Mars van Terugkeer” zijn minstens 119 mensen gedood door IDF-vuur en meer dan 14.000 gewond geraakt.

IN OPERATIONAL FIRST, IDF DESTROYS HAMAS UNDERWATER TERROR TUNNEL

“We estimate that there may be more naval tunnels,” a senior officer said.

BY ANNA AHRONHEIM   JUNE 10, 2018 15:44

The IDF has for the first time neutralized a naval terror tunnel belonging to Hamas, the IDF Spokesperson’s Unit cleared for release on Sunday.

The tunnel, which was operational but did not actually extend into Israeli waters, would have enabled terrorists who would enter from a Hamas military post in the northern Gaza Strip to exit into the sea unnoticed, making it possible to carry out terrorist acts from the water.

The route of the tunnel, which reached a depth of two to three meters and was three kilometers from the border with Israel, was identified by the IDF as part of a campaign against Hamas’s naval force in the past year.

The tunnel was destroyed on June 3 by an air strike, which was part of the IDF’s retaliation to a barrage of mortars and rockets from the Gaza Strip by Hamas and Islamic Jihad.

According to a senior naval officer, the navy knew about the tunnel for several months and it was decided it was the “right time” to destroy it.

“The bottom line is that it was a tunnel that would allow for the departure of Hamas naval commando forces,” the officer said, adding that Hamas invested a great deal of money in it and trained forces in the tunnel.

“We estimate that there may be more such naval tunnels,” the senior officer said, and that Hamas’ naval commando unit has dozens and dozens of fighters with “civilian diving equipment that allows undetected movement underwater without creating bubbles. Such measures are effective in the three kilometers between the tunnel and the border.”

According to the senior officer the navy estimates that Hamas also has civilian, underwater motorized scooters which can bring the frogmen out several kilometers to sea.

“The IDF will not allow harm to the security of the State of Israel, and will continue to act resolutely against terrorism of all kinds,” read the IDF statement, adding that the military “is determined to continue its mission of protecting the citizens and sovereignty of the State of Israel.”

In February, a senior Naval officer warned that Hamas was increasingly turning to the sea to carry out attacks against IDF troops and Israeli civilians, saying that “Hamas sees potential in the sea like they saw potential in their tunnels.”

The navy has placed more emphasis on training for underwater water infiltrations, and in late May Israel’s Defense Ministry started construction on an underwater barrier which will stretch from the southern Israeli community of Zikim into the Mediterranean to stave off Hamas infiltration by sea.

The barrier, which is expected to be completed by 2019, is made up of three layers, including one below the sea level, a layer of armored stone and a third layer with barbed wire. In addition to the three layers, a fence will surround the breakwater in order to provide a final security measure.

The decision to build the naval barrier was decided upon after five Hamas frogmen (naval commandos) tried to infiltrate Zikim during Operation Protective Edge in 2014 armed with automatic weapons, fragmentation grenades and several types of explosives devices. They were engaged and killed by the IDF in a combined attack from the sea, ground and air.

Hamas has significantly expanded their naval commando unit in the four years since the last conflict, with a reported 1,500 frogmen. The new barrier, which has been designed to withstand severe sea conditions and serve the defense establishment for many years, is aimed at preventing similar incidents.

“This is the only obstacle of its kind in the world, which will effectively block the possibility of infiltrating into Israel via the sea, and this will further thwart Hamas’s strategic capabilities,” said Defense Minister Avigdor Liberman.

The border with Gaza is Israel’s most explosive, and thousands of Palestinians have demonstrated along the Gaza-Israel security fence since March 30.

At least 119 have been killed by IDF fire and over 14,000 wounded since the “Great March of Return” began.

Source: https://www.jpost.com/Arab-Isr...