12 juni 2018

Netanyahu's nieuwe waterplan: Een Licht voor de Volkeren

Door Adam Eliyahu Berkowitz 11 juni 2018, 15.35 uur

Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, de rijkdom van alle volken als een overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. Jesaja 66:12 (NBV)

Premier Benjamin Netanyahu kondigde een ambitieus nieuw ontziltingsproject aan dat de huidige meerjarige droogte zal aanpakken. Maar de verrassende manier waarop hij ervoor koos het nieuwe programma te presenteren, de broodnodige hulp aan de gezworen vijand van Israël te bieden, had een Bijbels precedent evenals profetische gevolgen aan het einde van de dag.

 De Israëlische regering onthulde op zondag een nieuw ontziltingsprogramma dat, tegen een geschatte kostprijs van $ 30 miljoen, zoet water rechtstreeks naar de Kinneret (Meer van Galilea) zal brengen. Het project wordt snel uitgevoerd en zal naar verwachting in de komende vier jaar tot 100 miljoen kubieke meter ontzilt water naar de belangrijkste waterbron van Israël brengen.

 Israël lijdt voor het vijfde opeenvolgende jaar aan droogte en de Kinneret bevindt zich momenteel 689 voet onder de zeespiegel, meer dan anderhalve voet lager dan de onderste rode lijn. In 2001 bevond het Meer van Galilea zich op een nog lager niveau, 705 voet onder zeeniveau - beschouwd als de "zwarte lijn" - waarbij onomkeerbare ecologische problemen kunnen optreden.

 Het project zal ook zeven beken in het noorden van Israël rehabiliteren. Het plan omvat de bouw van twee nieuwe ontziltingsinstallaties aan de Middellandse Zeekust in West-Galilea. Het Ministerie van Energie en Waterbronnen heeft ook ontziltingsdoelen gesteld tot 2030, die de huidige productie van ontzilt water zullen verdubbelen tot 3.885 miljoen kubieke voet.

 "Door de jaren heen heeft Israël een verbazingwekkend vermogen getoond om het waterprobleem aan te pakken, dat al duizenden jaren eindeloze conflicten in onze regio heeft veroorzaakt, ook in het nieuwe tijdperk", zei Netanyahu aan het begin van de wekelijkse kabinetsvergadering. "Maar dankzij technologie, initiatieven en creativiteit zijn we erin geslaagd het te overwinnen."

Netanyahu maakte een video waarin het project aan het publiek werd aangekondigd en, verrassend genoeg, de technologie aan de vijand van Israël werd aangeboden; Iran. In de video wees Netanyahu erop dat bijna 96 procent van de Iraniërs last heeft van een aantal gevolgen van droogte.

"Israël heeft de knowhow om milieurampen in Iran te voorkomen", zei Netanyahu in de video. "Ik wil deze [watertechnologie] informatie delen met de bevolking van Iran."

De premier kondigde zijn plannen aan om een website met een Farsi-taal te openen en deze informatie beschikbaar te stellen voor alle Iraniërs. 

"Het Iraanse regime roept 'Death to Israel'", zei Netanyahu. "In reactie roept Israël 'Het leven aan het Iraanse volk'."

Netanyahu geeft zijn vijanden water, net zoals Isaac bronnen opende. 

De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaak weer open, en hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Genenis 26:18 (NBV) 

Rabbi Avraham Arieh Trugman, directeur van het Ohr Chadash Torah Instituut, ziet het gebaar van Netanyahu als onderdeel van de profetische rol van de natie van Israël. 

"Israël is bedoeld als een 'licht voor de naties'", zei Rabbi Trugman tegen Breaking Israel News. "Dit kan zich op twee niveaus manifesteren. Het kan worden bereikt door het spirituele licht van Israël, door het licht van de spirituele, ethische en morele leringen van de Thora te nemen en deze met alle mensen te delen. Dit is natuurlijk de realisatie van de profetie in Jesaja."

Machtige naties zullen zeggen: 'Laten we optrekken naar de berg van de HEER,  naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.' Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Jesaja 2:3 (NBV)

"De Talmoed (Bava Kama 17A) stelt 'Er is geen water behalve de Thora!'," zei Rabbi Trugman. "Maar Israël kan ook licht in de wereld verspreiden via levensgevende technologie en, in dit geval, watertechnologie."

Hij benadrukte dat deze Messiaanse opdracht nog meer betekenis krijgt wanneer het gedeeld wordt met onze vijanden op een manier die vrede brengt. 

Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, de rijkdom van alle volken als een overlopende beek, Jesaja 66:12 (NBV)

"Dit is erg verbonden met de toekomstige rivier die uit de Tempelberg zal komen en alle wateren van de wereld zal verzoeten", zei Rabbi Trugman, verwijzend naar de profetie van Zacharia.

Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. Zacharia 14:8 (NBV) 

"Deze rivier die naar de 'laatste zee' gaat, verwijst naar het einde der dagen, de tijd van Moshiach (Messias), 'zei Rabbi Trugman. "Netanyahu doet dit letterlijk. Hij probeert water te sturen, of op zijn minst watertechnologie, om te helpen de wateren van de wereld te helen. '

Sommige ecologen zijn minder enthousiast over ontzilting als de oplossing voor het watertekort van Israël. Rabbijn Shaul Judelman, voormalig directeur van de Ecologie Beit Midrash, een religieuze studiegroep die zich richt op het milieu zoals het wordt behandeld in klassieke Joodse bronnen, is een van die mensen. 

"De geografie in Israël is diepgeworteld in spiritualiteit," Rabbi Judelman vertelde Breaking Israel News. "Het land leert ons om te bidden tot de bron van al het leven om regen te brengen."  

Rabbi Judelman wees erop dat het deel van de dagelijkse gebeden waarin om regen wordt gevraagd ook handelt over de opstanding van de doden.

"In de Talmoed (Tractate Berachot 33a) wordt Gods kracht om de regen te brengen vergeleken met zijn kracht om de doden te doen herleven," zei Rabbi Judelman. "Het is een zichtbaar bewijs dat de kracht van het leven volledig in Gods handen is. Deze huidige watercrisis toont ons dat we deze zegening verkeerd hebben beheerd. "Ontzilting is geen gratis en duidelijke vervanging van de zegen van regen die van God komt ", zei hij. "Het is misschien beter om dit als een morele les te beschouwen." 

"In het land Israël leert de Talmoed ons dat het beter is om niet te irrigeren," legde Rabbi Judelman uit. "De Talmud (Tractate Taanit) legt uit dat in tijden van droogte, de mensen er beter aan zouden doen om te zien dat er genoeg liefdadigheid werd gegeven, dat de markten goed werden beheerd, dat er geen roddels waren. Deze door de mens gemaakte oplossingen laten ons toe deze introspectieve stap in het proces over te slaan."

"Een samenleving die haar rijkdom naar behoren verdeelt, is een samenleving die deze zegening van regen verdient ", benadrukte Rabbi Judelman. "Regen is erg democratisch. Het valt evengoed voor rijk en arm. Het Joodse volk moet hun ogen naar de hemel opheffen en van onze Vader in de hemel om regen vragen."

"Dit is de eerste keer dat ontzilting wordt gebruikt om een natuurlijk waterlichaam te vervangen," zei Rabbi Judelman. "Het biedt een oplossing voor de individuen, maar we moeten ons realiseren dat dit niet oplost wat zo diep is gebroken dat ons hiertoe heeft gebracht."


Netanyahu’s New Water Plan: A Light Unto the Nations

By Adam Eliyahu Berkowitz June 11, 2018 , 3:35 pm

For thus said Hashem: I will extend to her Prosperity like a stream, The wealth of nations Like a wadi in flood; And you shall drink of it. You shall be carried on shoulders And dandled upon knees.” Isaiah 66:12 (The Israel Bible™)

Prime Minister Benjamin Netanyahu announced an ambitious new desalination project that will address the current multi-year drought. But the surprising way he chose to present the new program, offering much-needed aid to Israel’s sworn enemy, had a Biblical precedent as well as prophetic end-of days implications.

The Israeli government revealed on Sunday a new desalination program that, at an estimated cost of $30 million, will bring fresh water directly to the Kinneret (Sea of Galilee). The project is being fast-tracked and is expected to bring up to 100 million cubic meters of desalinated water to Israel’s main water source within the next four years.

Israel is suffering its fifth consecutive year of drought and the Kinneret is currently at 689 feet below sea level, over one-and-a-half feet below the lower red line. In 2001, the Sea of Galilee was at an even lower level, 705 feet below sea level -considered as the “black line” – below which irreversible ecological problems may begin to occur.

The project will also rehabilitate seven streams in northern Israel. The plan includes the construction of two new desalination plants on the Mediterranean Coast in the Western Galilee. The Energy and Water Resources Ministry also set desalination goals through 2030 that will double the current output of desalinated water to 3,885 million cubic feet.

“Over the years, Israel has shown an amazing ability to deal with the water problem, which has caused endless conflicts in our region for thousands of years, also in the new era,” Netanyahu said, at the start of the weekly cabinet meeting. “But thanks to technology, initiatives, and creativity, we have succeeded in overcoming it.”

Netanyahu made a video announcing the project to the public and, most surprisingly, offered the technology to Israel’s enemy; Iran. In the video, Netanyahu pointed out that nearly 96 percent of Iranians suffer from some effects of drought.

“Israel has the know-how to prevent environmental catastrophe in Iran,” Netanyahu said in the video. “I want to share this [water technology] information with the people of Iran.”

The prime minister announced his plans to open a Farsi-language website making this information available to all Iranians.

“The Iranian regime shouts ‘Death to Israel’”, Netanyahu said. “In response, Israel shouts ‘Life to the Iranian people.’”

In a very real sense, Netanyahu is providing water to his enemies, just as Isaac opened up wells.

Yitzchak dug anew the wells which had been dug in the days of his father Avraham and which the Philistines had stopped up after Avraham’s death; and he gave them the same names that his father had given them. Genesis 26:18

Rabbi Avraham Arieh Trugman, director of the Ohr Chadash Torah Institute, sees Netanyahu’s gesture as part of the Nation of Israel’s prophetic role.

“Israel is meant to be a ‘Light unto the nations’”, Rabbi Trugman said to Breaking Israel News. “This can be manifested on two levels. It can be accomplished through Israel’s spiritual light, by taking the light of the spiritual, ethical and moral teachings of the Torah and sharing them with all peoples. This is, of course, the realization of the prophecy in Isaiah.”

And the many peoples shall go and say: “Come, Let us go up to the Mount of Hashem, To the House of the God of Yaakov; That He may instruct us in His ways, And that we may walk in His paths.” For instruction shall come forth from Tzion, The word of Hashem from Yerushalayim. Isaiah 2:3

“The Talmud (Bava Kama 17A) states that ‘There is no water except Torah!’,” Rabbi Trugman said. “But Israel can also spread light out into the world via life-giving technology and, in this case, water technology.”

He emphasized that this Messianic imperative is even more pronounced when sharing it with our enemies in a manner that brings peace.

“For thus said Hashem: I will extend to her peace like a river, the glory of nations like a flowing stream…” Isaiah 66:12

“This is very much connected to the future river that will come out from the Temple Mount and sweetening all the waters of the world,” Rabbi Trugman said, referring to Zechariah ’s prophecy.

“And it shall come to pass in that day that living waters shall go out from Yerushalayim: half of them toward the eastern (primordial) sea and half of them toward the western (last) sea; in summer and in winter shall it be.” Zechariah 14:8

“This river going to the ‘last sea’ alludes to the end of days, the time of Moshiach (Messiah),” Rabbi Trugman said. “Netanyahu is doing this literally. He is attempting to send out water, or at least water technology, to help heal the waters of the world.”

Some ecologists are less enthusiastic about desalination as the solution to Israel’s water shortage. Rabbi Shaul Judelman, former director of the Ecology Beit Midrash, a religious study group focused on the environment as it is treated in classical Jewish sources, is one of those people.

“The geography in Israel is deep-rooted in spirituality,” Rabbi Judelman told Breaking Israel News. “The land teaches us to pray to the source of all life in order to bring rain.”

Rabbi Judelman pointed out that the section of the daily prayers requesting rain also deals with the resurrection of the dead.

“In the Talmud (Tractate Berachot 33a), God’s power of bringing the rain is compared to his power to revive the dead,” Rabbi Judelman said. “It is visible proof that the power of life is entirely in God’s hands. This present water crisis shows us that we mismanaged this blessing.”

“Desalination is not a free and clear replacement for the blessing of rain that comes from God,” he said. “It might be better to take this as a moral lesson.”

“In the land of Israel, the Talmud teaches us that it is better not to irrigate,” Rabbi Judelman explained. “The Talmud (Tractate Taanit) explains that in times of drought, the people would check to see that enough charity was being given, that the markets were being run properly, that there was no gossip. These man-made solutions allow us to skip over this introspective step in the process.”

“A society that distributes its wealth properly is a society that merits this blessing of rain,” Rabbi Judelman emphasized. “Rain is very democratic. It falls equally for rich and poor. The Jewish people should lift up their eyes to heaven and ask for rain from our father in heaven.”

“This is the first time that desalination is being used to replace a natural body of water,” Rabbi Judelman said. “It provides a solution for the individuals but we need to realize that this is not fixing whatever it is that is deeply broken that brought us to this.”

Source: https://www.breakingisraelnews...