12 juni 2018

Op het AJC Global Forum juicht Netanyahu Israëlische innovatie toe, roept de Palestijnen op om de Joodse staat te erkennen


Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at the AJC Global Forum in Jerusalem, June 10, 2018. Photo: YouTube screenshot.

Door Benjamin Kerstein

Op zondag sprak de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een belangrijke Joodse bijeenkomst in Jeruzalem toe, roemde de innovatie en het economische succes van zijn land en riep de Palestijnen op Israël te erkennen als een Joodse staat.

In een toespraak die hij hield bij het eerste Global Forum van het Amerikaans Joodse Comité, prees Netanyahu de economische vooruitgang van Israël en zei: "Ik ontving zojuist statistieken van het IMF. Israël heeft net Japan ingehaald in het inkomen per hoofd van de bevolking. Israël heeft het EU-gemiddelde overschreden met het inkomen per hoofd van de bevolking. Hoewel ik echt met niemand concurreer, zijn we zo dichtbij dat het maar een paar jaar gaat duren tot we Groot-Brittannië en Frankrijk inhalen."

Netanyahu merkte op dat Israël een 'levendige' samenleving en economie heeft.

"We hebben ruimte en geboorte gegeven aan de vindingrijkheid van onze mensen en jongeren en ze maken fantastische dingen in technologie, dat weten we allemaal," zei Netanyahu. "Israël is de ultieme innovatie-natie. Dit is ons ding. We innoveren en de toekomst is van hen die innoveren. "

Netanyahu benadrukte dat het werkloosheidscijfer in Israël het laagste niveau in 40 jaar was en dat de welvaartskloof in de Joodse staat leek af te nemen.

"We kregen ook statistieken voor het ongelijkheidscoëfficiënt," verklaarde hij. "Het wordt het Gini-coëfficiënt genoemd. Het meet ongelijkheid in een samenleving in alle landen. En Israël is op dit moment gestaag en dramatisch gedaald. Naarmate onze economie groeide en naarmate we rijker werden, zijn we ook minder verdeeld geraakt. Minder verdeeld omdat op dit moment onze ongelijkheidscijfers, die erg hoog waren, nu bijna bij de ongelijkheidscijfers van de zogenaamde bruto ongelijkheid van de OESO. We overtreffen dus veel van die landen, maar we zorgen er ook voor dat dit bij onze mensen terugkomt. En als ik onze mensen zeg, dan bedoel ik al onze mensen. '

Netanyahu sprak ook over het conflict met de Palestijnen en zei dat de reden voor de impasse in vredesonderhandelingen te wijten was aan de consistente Palestijnse afwijzing van het idee van een Joodse staat.

"De reden dat we geen vrede hebben is niet vanwege de afwezigheid van een Palestijnse staat," zei hij. "Het is vele, vele keren aangeboden. En het is vaak afgewezen, omdat het altijd een voorwaarde had: geen Joodse staat."

"Dat is waarom honderd jaar geleden de afkeurende elementen in de Palestijnse samenleving de Balfour-verklaring verwierpen", voegde hij eraan toe: "Ze verwierpen de Peel Commission in de jaren dertig, ze verwierpen de scheidingsresolutie, waarin werd opgeroepen tot een Joodse staat en een Arabische staat in 1947, en zij hebben het sindsdien altijd afgewezen. ... Het ging nooit over een Palestijnse staat, het ging altijd over de Joodse staat."

"Als president Abbas vrede wil sluiten," waarschuwde hij, "erken de Joodse staat dan in godsnaam! Dat zal voor eens en voor altijd vrede brengen. "

De premier wees ook op de verbetering van de betrekkingen tussen Israël en de Arabische staten als gevolg van de Iraanse dreiging. Vasthoudend dat Israël Iran nooit nucleaire wapens zou toestaan, benadrukte hij dat veel Arabische staten het daarmee eens waren en dat hij de Europese leiders tijdens een recent bezoek aan het continent vertelde: "Wanneer Israëli's en Arabieren het ergens over eens zijn - let dan op! Ze moeten iets weten! "

"Iran heeft iets goeds gedaan", voegde hij eraan toe. "Het heeft Israël en onze Arabische buren dichter bij elkaar gebracht dan ooit tevoren."

In reactie op het feit dat een delegatie uit Indonesië het forum bijwoonde, gaf Netanyahu het belang van relaties met de moslimwereld weer, met de woorden: "Ik vind dat bijzonder belangrijk en vooral hoopgevend. Wees welkom u allen uit Indonesië. Weet dat we contacten hebben ... met velen in de moslimwereld, en daar de schuilt de vrede in. "

Ten slotte noemde Netanyahu het belang van Joodse solidariteit tussen denominaties, zeggende: "We weten dat vóór al het andere, Israël het huis is van alle Joden. Elke Jood zou zich thuis moeten voelen in Israël. Dit is ons doel en dit is ons beleid. En daarom hoop ik dat u de pluralistische gebedsruimte aan de Westelijke Muur zult bezoeken. We maken het toegankelijk zodat iedereen kan bidden bij de Westelijke Muur. ... ik weet dat we één volk zijn. Ik weet dat we een gemeenschappelijk verleden en een gemeenschappelijke toekomst delen. '

Het AJC Global Forum is het eerste in zijn soort en wordt bijgewoond door meer dan 2000 afgevaardigden.

Bekijk de speech van Netanyahu hieronder:

At AJC Global Forum, Netanyahu Hails Israeli Innovation, Calls on Palestinians to Recognize Jewish State

By Benjamin Kerstein

Addressing a major Jewish gathering in Jerusalem on Sunday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hailed his country’s innovation and economic success, and called on the Palestinians to recognize Israel as a Jewish state.

In a speech he delivered at the American Jewish Committee’s first Global Forum, Netanyahu extolled Israel’s economic progress, saying, “I just received statistics from the IMF. Israel has just overtaken Japan in per capita income. Israel has overtaken the EU average in per capita income. And it’ll take us a couple of years, really I’m not competing with anyone, we’re going to catch up to Britain and France, because we’re that close.”

Netanyahu noted Israel had a “vibrant” society and economy.

“We gave room and birth for the ingenuity of our people, and young people, and they make fantastic things in technology, we’re all aware of that,” Netanyahu said. “Israel is the quintessential innovation nation. That’s what we do. We innovate, and the future belongs to those who innovate.”

Netanyahu highlighted that Israel’s unemployment rate was at its lowest level in 40 years and that the wealth gap in the Jewish state appeared to be shrinking.

“We also got statistics for the inequality coefficient,” he stated. “It’s called the Gini coefficient. It measures inequality in a society across countries. And Israel’s has gone down steadily and dramatically as we speak. As our economy has grown and as we have grown richer, we’ve also become less divided. Less divided because right now — our inequality rates, which were very high — now are almost touching the inequality rate, gross inequality, that’s what it’s called, almost touches the OECD. So we’re surpassing many of those countries, but we’re also making sure that this redounds to our people. And when I say our people, I mean all our people.”

Netanyahu also touched on the conflict with the Palestinians, saying that the reason for the impasse in peace negotiations was due to the consistent Palestinian rejection of the idea of a Jewish state.

“The reason we don’t have peace is not because of the absence of a Palestinian state,” he said. “It’s been offered many, many times. And it’s been rejected many times, because it always had a condition: no Jewish state.”

“That’s why a hundred years ago, the rejectionist elements in Palestinian society rejected the Balfour Declaration,” he added, “They rejected the Peel Commission in the 1930s, they rejected the partition resolution, which called for a Jewish state and an Arab state in 1947, and they’ve rejected it ever since. … It’s never been about a Palestinian state, it’s always been about the Jewish state.”

“If President Abbas wants to make peace,” he admonished, “recognize the Jewish state for God’s sake! That will bring peace once and for all.”

The prime minister also pointed to warming relations between Israel and the Arab states due to the Iranian threat. Pledging that Israel would never allow Iran to have nuclear weapons, he emphaszied that many Arab states agreed, and that he told European leaders during a recent visit to the continent, “When Israelis and Arabs agree on something — pay attention! They must know something!”

“Iran has done one good thing,” he added. “It’s brought Israel and our Arab neighbors closer together than ever before.”

Commenting that a delegation from Indonesia was attending the forum, Netanyahu expressed the importance of relations with the Muslim world, saying, “I find that particularly important and particularly hopeful. Welcome to all of you from Indonesia. Know that we have contacts … with many in the Muslim world, and that holds the promise of peace.”

Finally, Netanyahu mentioned the importance of Jewish solidarity across denominations, saying, “We know that before everything else, Israel is the home of all Jews. Every Jew should feel at home in Israel. This is our goal and this is our policy. And that’s why I hope you’ll visit the pluralistic prayer space at the Western Wall. We’re making it accessible so anyone can pray at the Western Wall. … I know that we are one people. I know that we share a common past and a common destiny.”

The AJC Global Forum is the first of its kind and is being attended by over 2,000 delegates.

Watch Netanyahu’s address above

Source: https://www.algemeiner.com/201...