15 juni 2018

​V.S zal “stevige maatregelen” tegen Syrische schendingen de buurt van de Israëlische grens nemen.

Sinds vorig jaar zijn de gevechten in het zuidwesten ingedamd door een deëscalatieovereenkomst tussen Rusland, de Verenigde Staten en Jordanië.

Israeli soldiers stand atop tanks in the Israeli Golan Heights, close to Israel's frontier with Syria November 22, 2017. (photo credit: REUTERS/AMMAR AWAD)

Door Reuters

De V.S. zullen ,,stevige en gepaste maatregelen” in antwoord op de schendingen van de Syrische overheid in een zogenaamde deëscalatiestreek in het zuidwesten van het land nemen, zei het Ministerie van de Staat in een verklaring op donderdag.

Het zuidwesten van Syrië, grenzend aan Jordanië en de Israëlische Golanhoogte, is een van de resterende delen van het land die na zeven jaar conflict nog steeds buiten de controle van de staat valt.

De troepen van president Bashar al-Assad hebben met behulp van Russische luchtmacht en door Iran gesteunde milities delen van het grondgebied van de rebellen teruggewonnen, en hij heeft herhaaldelijk beloofd “elke inch" van het land terug te nemen.

Deskundigen hebben onderzoek gedaan naar het gemelde gebruik van chemische wapens door de regering van Assad. Meer dan 500.000 mensen zijn omgekomen in de gevechten, diede wereldmachten en naburige landen hebben aangetrokken.

Assad zei op woensdag dat zijn overheid nog een politieke oplossing voor het rebellen-gehouden zuidwesten van Syrië nastreefde, maar militair geweld zou gebruiken als de inspanning faalde.

"Wij geven het politieke proces een kans," vertelde hij de Iraanse zender al-Alam News in een interview dat in een Engelse vertaling door het Syrische staatsagentschap SANA wordt gepubliceerd.

"Als dat niet lukt, hebben we geen andere optie dan het met geweld te bevrijden.

Sinds vorig jaar zijn de gevechten in het zuidwesten ingedamd door een deëscalatieovereenkomst tussen Rusland, de Verenigde Staten en Jordanië.

Het staatsdepartement zei om het even welke militaire acties van de Syrische overheid tegen het zuidwesten deëscalatiegebied risico van verbreding van het conflict dreigde.

“Wij bevestigen opnieuw dat de Verenigde Staten stevige en gepaste maatregelen in antwoord op Syrische overheidsovertredingen op dit gebied zullen nemen,” zei het in een verklaring op donderdag.

Een ondersteunend staakt-het-vuren en de deëscalatieovereenkomst zijn bedoeld om levens te redden en de voorwaarden te scheppen voor ontheemden om veilig naar huis terug te keren, voegde het toe.

"Het staakt-het-vuren moet gehandhaafd en gerespecteerd blijven worden," zei het.

De verklaring komt nadat de Syrische jets opstandige stadjes in het zuiden van het land in maart troffen, zeiden de rebellen en de ingezetenen, de eerste luchtaanvallen op het gebied sinds het pact  het een ,,deëscalatiegebied" verklaart.

Als lid van de VN-Veiligheidsraad is Rusland "naar behoren verantwoordelijk" voor "het gebruik van zijn diplomatieke en militaire invloed op de Syrische regering om aanvallen te stoppen en de regering te dwingen verdere militaire offensieven te staken", zei de staatsafdeling in haar verklaring.

Assad verwierp beweringen dat zijn land in het midden van een burgeroorlog  was tijdens een gesprek met Rusland Today in mei. Hij zei dat het einde van de gevechten dichterbij kwam met "elke overwinning", maar beschuldigde tegenstanders in het Westen en de regio ervan dat ze dat probeerden te belemmeren en "het politieke proces belemmerden".

Het Ministerie van Staat zei ook de Verenigde Staten $6.6 miljoen aan het Syrische Fonds van de Burgerbescherming, dat algemeen als Witte Helmen wordt bekend, en het Internationale, Impartial en Onafhankelijke Mechanisme van de VN zouden vrijgeven, dat bewijsmateriaal van schendingen van internationale mensenrechtenwetten verzamelt en analyseert.

Deskundigen hebben onderzoek gedaan naar het gemelde gebruik van chemische wapens door de regering van Assad. Meer dan 500.000 mensen zijn omgekomen in de gevechten, die de wereldmachten en buurlanden hebben aangetrokken.

De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu zei donderdag dat de Israëlische inspanningen om de Iraanse activiteit in Syrië te bestrijden "de zaak van veiligheid en vrede buiten het Midden-Oosten dienen".

Zich richtend tot  het Internationale Forum van de Binnenlandse Veiligheid in Jeruzalem, zei Netanyahudat  Iran ,,80.000 sjiitische militanten in Syrië wil gebruiken. Syrië is 90 procent soennitisch - maar hun doel is de soennieten te bekeren. Dit is het recept voor een nieuwe burgeroorlog... Door dat te voorkomen kunnen  we ook de veiligheid van andere landen van de wereld helpen”.

Tovah Lazaroff en Tamara Zieve droegen bij aan dit artikel.

U.S. SAYS WILL 'TAKE FIRM MEASURES' AGAINST SYRIA VIOLATIONS NEAR ISRAEL BORDER

Since last year, a "de-escalation" deal brokered by Russia, the United States and Jordan has contained fighting in the southwest.

BY REUTERS

The US will "take firm and appropriate measures" in response to Syrian government violations in a so-called de-escalation zone in the southwest of the country, the State Department said in a statement on Thursday.

The southwest of Syria, bordering Jordan and the Israeli Golan Heights, is one of the remaining parts of the country still outside the control of the state after seven years of conflict.

President Bashar al-Assad's forces have recovered swathes of territory from rebels with the help of Russian air power and Iran-backed militias, and he has repeatedly pledged to take back "every inch" of the country.

Experts have investigated reported use of chemical weapons by Assad's government. More than 500,000 people have been killed in the fighting, which has drawn in global powers and neighboring states.

Assad said on Wednesday his government was still pursuing a political solution for Syria's rebel-held southwest, but would use military force if the effort failed.

"We are giving the political process a chance," he told Iranian channel al-Alam News in an interview published in an English translation by Syrian state news agency SANA.

"If that doesn't succeed, we have no other option but to liberate it by force."

Since last year, a "de-escalation" deal brokered by Russia, the United States and Jordan has contained fighting in the southwest.

The state department said any Syrian government military actions against the southwest de-escalation zone risked broadening the conflict.

"We affirm again that the United States will take firm and appropriate measures in response to Syrian government violations in this area," it said in a statement on Thursday.

An underpinning ceasefire arrangement and the de-escalation deal are intended to save lives and create conditions for the displaced to return home safely, it added.

"The ceasefire must continue to be enforced and respected," it said.

The statement comes after Syrian jets struck rebel-held towns in the country’s south in March, rebels and residents said, the first aerial attacks on the area since the pact declaring it a "de-escalation zone."

As a member of the UN Security Council, Russia "is duly responsible" to "use its diplomatic and military influence over the Syrian government to stop attacks and compel the government to cease further military offensives," the state department said in its statement.

Assad rejected claims that his country was in the midst of a civil war during a May interview with Russia Today. He said the end of the fighting was getting closer with “every victory,” but accused adversaries in the West and the region of trying to obstruct that and “hindering the political process.”

The State Department also said the United States would release $6.6 million to the Syrian Civil Defense fund, commonly known as the White Helmets, and the UN International, Impartial and Independent Mechanism, which collects and analyzes evidence of violations of international human rights laws.

Experts have investigated reported use of chemical weapons by Assad's government. More than 500,000 people have been killed in the fighting, which has drawn in global powers and neighboring states.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Thursday that Israeli efforts to combat Iranian activity in Syria "serves the cause of security and peace beyond the Middle East.”

Addressing the International Homeland Security Forum in Jerusalem, Netanyahu said Iran "wants to use 80,000 Shia militants in Syria. Syria is 90% Sunni – [but] their goal is to convert the Sunnis. This is the recipe for another civil war... By preventing that we are also helping the security of other countries of the world.”

Tovah Lazaroff and Tamara Zieve contributed to this article.

Source: https://www.jpost.com/Arab-Isr...Comments